WITHHELD LÀ GÌ

Yet, Jehovah stayed Abraham’s hvà, saying: “Now I bởi vì know that you are God-fearing in that you have sầu not withheld your son, your only one, from me.”
Dù sao, Đức Giê-hô-va níu tay của Áp-ra-ham lại, nói rằng: “Bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính-sợ hãi Đức Chúa Trời, bởi vì cớ ko tiếc cùng với ta bé ngươi, tức bé một ngươi”.

Bạn đang xem: Withheld là gì


(Hebrews 11:17-19) When Abrayêu thích was about to kill his son, however, Jehovah stopped hyên ổn và said: “Now I vì chưng know that you are God-fearing in that you have sầu not withheld your son, your only one, from me.”
Tuy nhiên, lúc Áp-ra-đắm đuối sắp đến ra tay làm thịt bé, Đức Giê-hô-va cản ông và nói: “Bây giờ ta hiểu được ngươi thật kính-hại Đức Chúa Trời, do cớ ko tiếc cùng với ta nhỏ ngươi, tức nhỏ một ngươi” (Sáng-gắng Ký 22:12).
2 alienated kids, No maternal presence, Dysfunctional relationships With dominating fathers Who withheld love.
2 người con bị xa lánh, không có sự hiện diện của bà bầu, quan hệ tình dục không bình thường với những người cha chi pân hận giữ lại tình cảm.
* Priesthood authority was withheld from the earth following the deaths of the Savior và His Apostles và was restored again in our day.
* Thđộ ẩm quyền chức bốn tế đã biết thành duy trì lại khỏi trần thế tiếp theo sau chết choc của Đấng Cứu Rỗi và Các Sđọng Đồ của Ngài và được hồi phục lại vào thời kỳ của họ.
If I flipped a coin 100 times but then withheld the results from you from half of those tosses, I could make it look as if I had a coin that always came up heads.
Nếu tôi lật một đồng xu 100 lần tuy thế sau đó duy trì lại những công dụng từ các bạn từ 1 nửa của rất nhiều tín đồ tung, Tôi có thể khiến cho nó trông như thể ví như tôi sẽ gồm một xu nhưng luôn luôn luôn đến đầu.
Unlike the Roman Catholic priests, who withheld the wine from the laity during Holy Communion, the Utraquists (diverse groups of Hussites) administered bread và wine.
Khác với những linch mục Công Giáo La Mã không truyền rượu mang lại giáo dân trong Tiệc Thánh, nhóm Utraquist (hồ hết team Hussite không giống nhau) truyền cả bánh và rượu.
As a spin-off from the Rudolphine Tables & the related Ephemerides, Kepler published astrological calendars, which were very popular and helped offphối the costs of producing his other work—especially when support from the Imperial treasury was withheld.
Nlỗi một thành phầm prúc tự Bảng Rudolf và những lịch thiên văn, Kepler ra mắt các lịch chiêm tinch, siêu phổ cập thời bấy tiếng và góp 1 phần trang trải chi phí cho những công trình không giống của ông-đặc biệt là khi ngân khố triều đình tự chối cung ứng tài chính.
8 In this statement Satung implied not only that Jehovah had withheld crucial information from Eve but also that He had lied lớn her.
8 Trong lời trên, Sa-rã ngụ ý rằng Đức Giê-hô-va không đầy đủ đã giấu Ê-va một điều quan trọng bên cạnh đó giả dối bà.

Xem thêm: Quản Trị Kinh Doanh: Tất Cả Mọi Thứ Mà Bạn Cần Biết!, Quản Trị Kinh Doanh


When Abrađam mê was about khổng lồ offer up his son Isaac, God said: “Do not put out your hvà against the boy and bởi vì not vị anything at all to lớn him, for now I vì know that you are God-fearing in that you have sầu not withheld your son, your only one, from me.”
lúc Áp-ra-ham sắp đến sửa dưng bé mình là Y-sác làm cho của-lễ, Đức Chúa Ttách nói: “Đừng tra tay vào bản thân con em mình với chớ làm chi hại cho nó; bởi vì hiện giờ ta biết rằng ngươi thật kính-sợ hãi Đức Chúa Ttách, bởi vì cớ không tiếc với ta con ngươi, tức nhỏ một ngươi” (Sáng-nắm Ký 22:12).
Usually the movies were the same ones shown in the movie houses, though frequently foreign films were shown, "including those that were withheld from the German public."
Các bộ phim thường tương đương nhau, tuy vậy các bộ phim truyện nước ngoài liên tiếp được chiếu", bao hàm cả hầu hết bộ phim truyện được giữ lại lại sống đức."
By subtly suggesting that God withheld good things from his creation và that humans would fare better independent of hlặng. —Genesis 3:1-5; Revelation 12:9.
Bằng cách xảo trá gợi ý rằng Đức Chúa Ttách giấu phần đông điều tốt lành với sản xuất vật của Ngài cùng loại fan sẽ có đời sống giỏi đẹp hẳn lên nếu như độc lập với Ngài.—Sáng-nỗ lực Ký 3:1-5; Khải-huyền 12:9.
You valiant and faithful single sisters, please know that we love and appreciate you, and we assure you that no eternal blessing will be withheld from you.
Hỡi các thiếu nữ thiếu nữ đơn độc kiêu dũng với trung tín, xin hãy hiểu được Cửa Hàng chúng tôi yêu tmùi hương với hàm ơn các thiếu nữ cùng khẳng định với các thiếu nữ rằng không tồn tại phước lành vĩnh cửu như thế nào sẽ ảnh hưởng duy trì lại ko được ban mang đến các nàng đâu.
But as he was about to kill his son, Jehovah stopped hlặng and said: “Now I vì know that you are God-fearing in that you have not withheld your son, your only one, from me.”
Nhưng Lúc ông sắp đến sửa giết thịt đàn ông mình thì Đức Giê-hô-va cản ông và nói: “Bây giờ đồng hồ ta biết rằng ngươi thiệt kính-hại Đức Chúa Ttránh, vày cớ ko tiếc cùng với ta bé ngươi, tức bé một ngươi” (Sáng-cầm cố Ký 22:11, 12).
The Manchukuo case persuaded the United States to lớn articulate the so-called Stimson Doctrine, under which international recognition was withheld from changes in the international system created by force of arms.
Trường vừa lòng Mãn Châu quốc nói Hoa Kỳ nhớ đến Học thuyết Stimson, theo đó Hoa Kỳ không xác định sự biến hóa vào khối hệ thống trái đất do vũ lực tạo ra.
We should remember that a loving Heavenly Father is aware of our righteous desires & will honor His promises that nothing will be withheld from those who faithfully keep their covenants.
Chúng ta yêu cầu nhớ rằng Cha Thiên Thượng hiền đức biết ước ý muốn ngay bao gồm của bọn họ với đã tôn kính lời hứa hẹn của Ngài rằng không tồn tại điều gì có khả năng sẽ bị giữ lại lại đối với những người dân trung thành với chủ tuân giữ lại gimuốn của chính mình.
Well it turns out that what happens is the negative sầu data goes missing in action; it"s withheld from doctors & patients.
Hóa ra rất nhiều gì sẽ xảy ra là đông đảo báo cáo tiêu cực hầu hết đang biến mất nó được giấu kín khỏi các bác sĩ với các bệnh nhân.
Be we all reminded that, in the Lord’s own way and time, no blessings will be withheld from His faithful Saints.32 The Lord will judge & reward each individual according to lớn heartfelt desire as well as deed.33
Tất cả chúng ta rất cần phải hãy nhớ là, vào phương pháp riêng rẽ và kỳ định của Chúa, đã không có các phước lành nào từ bỏ chối so với Các Thánh Hữu trung tín của Ngài.32 Chúa đang phán xét với tưởng ttận hưởng mỗi người phụ thuộc vào ước mong muốn thực tâm tương tự như vấn đề làm cho của mình.33
For example, if there are fewer than N instances of Gender=male in a report, then data for the male value may be withheld.
Ví dụ: nếu như Giới tính=male lộ diện dưới N lần trong một báo cáo, thì hệ thống rất có thể duy trì lại dữ liệu mang đến quý giá male (nam).