VIRTUAL HOST LÀ GÌ

Hẳn trong thực tế chúng ta đang chạm mặt phải trường hợp phân chia nhiều domain name cho một trang web. ví dụ như dễ dàng là website bán hàng "webbanhang.com" với trang admin mang đến website bán sản phẩm đó "admin.webbanhang.com".Trong nội dung bài viết này, chúng ta vẫn thuộc trao đổi cách để config Virtual Host cho một project Laravel tại local sử dụng Apabịt có tác dụng web server.

Bạn đang xem: Virtual host là gì

Virtual host là gì?

Virtual host là 1 trong những quan niệm chỉ tác dụng nhúng các tên miền vào trong 1 thúc đẩy IPhường của một Server. Và bằng phương pháp thiết đặt riêng, Server vẫn nhận biết được tên miền làm sao đã vận động tại 1 folder như thế nào. Như vậy mang ý nghĩa không hề nhỏ vì chúng ta không cần từng thương hiệu miền một cửa hàng IP.. mà chỉ cần một server là rất có thể nhúng hàng nghìn thương hiệu miền cùng hoạt động.

Config Apabịt nhằm áp dụng Virtual host

Chúng ta cần phải có apache để config 1 virtual host. Nếu bạn chưa sở hữu apache thì rất có thể làm theo khuyên bảo làm việc link này: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-ubuntu-18-04.Một trong những trở ngại hay chạm chán nhất lúc config project Laravel bên trên Apabịt HTTPhường. Server là mod_writer ko được enable. Laravel cần mod_writer để thay đổi URL lịch sự routing của nó thông qua .htaccessTrong một trong những căn cơ Ubuntu, mod_writer mặc định sẽ được enable, nhưng lại vì nguyên do bảo mật thông tin khoác định bây giờ sẽ bị disable. Để enbale mod_writer chúng ta cần chạy lệnh

subởi vì a2enmod rewritesudo service apache2 restartTạo virtual hostĐể chế tác một virtual host bắt đầu chúng ta buộc phải chế tạo một tệp tin config mới, trong số ấy sẽ knhì báo thương hiệu virtual host của bọn họ. Ở đây bản thân sẽ vd tất cả 2 trang web: một là localdriver.local và 2 là admin.localdriver.local.Quý khách hàng bắt buộc quyền admin nhằm thao tác làm việc các tệp kia, do vậy nhớ rằng áp dụng suvì chưng nếu khách hàng không có quyền truy vấn root.

Xem thêm: " Lệnh Của Chủ Tịch Nước Là Gì ? Chủ Tịch Nước

sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/admin.localdriver.local.confsubởi nano /etc/apache2/sites-available/admin.localdriver.local.conf

Sửa tệp tin config

File config sau thời điểm được tạo nên đã như vậy này.

# The ServerName directive sầu sets the request scheme, hostname & port t$ # the server uses lớn identify itself. This is used when creating # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName # specifies what hostname must appear in the request"s Host: header lớn # match this virtual host. For the mặc định virtual host (this file) this # value is not decisive sầu as it is used as a last resort host regardless. # However, you must mix it for any further virtual host explicitly. #ServerName www.example.com ServerAdmin DocumentRoot /var/www/html # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn, # error, crit, alert, emerg. # It is also possible khổng lồ configure the logmàn chơi for particular # modules, e.g. #LogLevel info ssl:warn ErrorLog $APACHE_LOG_DIR/error.log CustomLog $APACHE_LOG_DIR/access.log combined # For most configuration files from conf-available/, which are # enabled or disabled at a global màn chơi, it is possible lớn # include a line for only one particular virtual host. For example the # following line enables the CGI configuration for this host only # after it has been globally disabled with "a2disconf". #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf # vim: syntax=apabịt ts=4 sw=4 sts=4 sr noetCác các bạn hãy sửa lại như sau:

ServerAdmin ServerName admin.localdriver.local ServerAlias www.admin.localdriver.local # Đây là băng thông cho folder project của chúng ta DocumentRoot /var/www/localdriver/public Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All Order allow,deny allow from all Require all granted LogLevel debug ErrorLog $APACHE_LOG_DIR/error.log CustomLog $APACHE_LOG_DIR/access.log combined

Thêm entry vào host

Ở trên chúng ta vẫn admin.localdriver.local là tên VPS. Chúng ta đề nghị config hệ thống để Khi chúng ta nhập admin.localdriver.local nghỉ ngơi vào trình coi sóc thì sẽ chuyển hướng tới localhost.Để làm cho vấn đề này chúng ta nên thêm entry vào file host của máy

suvị nano /etc/hostsThêm loại này vào thời điểm cuối file

127.0.0.1 admin.localdriver.localBây giờ config đang chấm dứt, chúng ta đề xuất kích hoạt website bắt đầu.

suvị a2ensite admin.localdriver.local.confSau kia reload lại apache server

subởi vì service apache2 reloadVới trang localdriver.local thì các bạn cũng có tác dụng tương tự như nhé

*