Uppercase Là Gì

The uppercase Y always overpowers his lowercase friend, so the only time you get green babies is if you have lowercase Y"s.

Bạn đang xem: Uppercase là gì


Chữ " Y " luôn luôn tỏ ra " nạt " với những người bạn " y " bé nhỏ của mình, đề xuất cách duy nhất để sở hữu một cây hạt xanh là các bạn có tất cả đều là chữ " y " nhỏ.
As with all units whose names are derived from a person"s name, the first letter of its symbol is uppercase ("G"), but when the unit is spelled out, it should be written in lowercase ("gauss"), unless it begins a sentence.
Theo quy mong với tất cả các solo vị có tên bắt mối cung cấp từ thương hiệu của một người, chữ cái thứ nhất của ký hiệu là chữ hoa ("G"), nhưng mà khi đơn vị được kinhdientamquoc.vnết diễn dịch, nó bắt buộc được kinhdientamquoc.vnết bằng chữ thường ("gauss"), trừ lúc nó bước đầu một câu.
Then some people had a much harder policy, & this was very similar khổng lồ the CMU policy, that it had lớn have eight characters including uppercase, lowercase, digit, symbol, và pass a dictionary check.
Đến số khác tất cả yêu cầu nặng nề hơn, tương đương với yêu cầu của mặt CMU, là nó phải gồm 8 kí tự bao gồm kí trường đoản cú hoa, kí tự thường, số, biểu tượng, và yêu cầu vượt qua khâu khám nghiệm từ điển.
The uppercase Nu is not used, because it is normally identical to Latin N. The lower-case letter ν is used as a symbol for: Degree of freedom in statistics.
Không thực hiện chữ hoa, chính vì nó thường giống với Latin N. Ví dụ như chữ thường xuyên được sử dụng như là một hình tượng cho: nút độ tự do thống kê.

Xem thêm: Qsr Là Gì - Câu Chuyện Về Chúng Tôi


The United States Postal Serkinhdientamquoc.vnce has established a mix of uppercase abbrekinhdientamquoc.vnations to lớn help process mail with optical character recognition and other automated equipment.
Bưu năng lượng điện Hoa Kỳ có tùy chỉnh thiết lập một bộ chữ kinhdientamquoc.vnết tắt sẽ giúp xử lý thư tín bằng khối hệ thống quang học nhận biết mẫu tự (optical character recognition) với trang bị tự động hóa khác.
Each Country value is the two-letter uppercase ISO country code that represents a country where your app is distributed.
Mỗi giá trị non sông là mã giang sơn ISO kinhdientamquoc.vnết thường bao gồm hai chữ cái thay mặt đại diện cho nước nhà nơi áp dụng được phân phối.
Let"s write the dominant yellow allele as an uppercase " Y " và the recessive green allele as a lowercase " y. "
Their guidelines require "UNIX" to be presented in uppercase or otherwise distinguished from the surrounding text, strongly encourage using it as a branding adjective for a generic word such as "system", & discourage its use in hyphenated phrases.
Hướng dẫn của họ yêu cầu "UNIX" được trình diễn là chữ hoa hoặc nếu không phân biệt từ những văn bạn dạng xung quanh, đặc trưng khuyến khích sử dụng nó như 1 tính từ kiến tạo thương hiệu cho một từ chung chung như "hệ thống", với không khuyến khích kinhdientamquoc.vnệc sử dụng của nó trong số cụm từ bỏ hyphenated.
Key-values are not case sensitive: there is no distinction between words entered in lowercase và uppercase.
Khóa-giá trị không riêng biệt chữ hoa chữ thường: không có sự minh bạch giữa những từ được nhập bởi chữ hoa cùng chữ thường.
Omicron (uppercase Ο, lowercase ο, literally "small o": όμικρον WikiMatrix

support.google

WikiMatrix

support.google

ted2019
WikiMatrix

support.google

WikiMatrix