Tùy Viên Là Gì

Từ 1923-1927, Obata trở thành tùy viên quân sự tại Vương quốc Anh cùng từ năm 1927-1934 là trên Ấn Độ nằm trong Anh.

Bạn đang xem: Tùy viên là gì


From 1923-1927, Obata was assigned as a military attaché lớn the United Kingdom and from 1927-1934 as military attaché to lớn British India.
"""That is very possible,"" replied the Under Secretary, ""but you could never teach it lớn attaches."""
Năm 1907- 1908, Honjo được phái mang đến Bắc Kinh với Thượng Hải, là một trong những Tùy viên Quân sự, năm tiếp theo lên lon Thiếu tá.
In 1907-1908, Honjō was dispatched to Beijing and Shangnhị as a military attaché, & the following year was promoted to major.
Năm 1908, Pershing vẫn Giao hàng một thời hạn nđính với tư biện pháp là 1 tùy viên quân sự của Mỹ ở Balkans.
In 1908, Pershing briefly served as a U.S. military observer in the Balkans, an assignment which was based in Paris.
Tùy viên quân sự chiến lược Israel tại Hoa Kỳ, Đại tá Yosef Alon, bị ám sát ngày một tháng 7 năm 1973 tại Chevy Chase, Maryland.
The Israeli military attaché khổng lồ the United States, Colonel Yosef Alon, was assassinated on July 1, 1973 in Chevy Chase, Marylvà.
Trong Khi chờ đợi nhằm đi Kiel, Bismarchồng đang tiếp nhận Đại tá Anders Forshell, tùy viên thủy quân Thụy Điển trên Berlin.

Xem thêm: Virus Pokki Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Virus Pokki Là Gì Và Loại Bỏ Nó Như Thế Nào


While waiting khổng lồ reach Kiel, Bismarchồng hosted Captain Anders Forshell, the Swedish naval attaché to Berlin.
Năm 1948, tại Mỹ, bà thành hôn cùng với Euren Fell, tùy viên quân sự Mỹ trên Đại sứ đọng cửa hàng Mexico và bao gồm đàn ông tên là Leon.
In 1948 in the US, she married Eugene Fell, an American military attaché at the Mexican Embassy; they had a son, Leon.
Một văn uống phòng Tùy viên Quốc chống Hoa Kỳ được msống trong tháng 6 năm 1985 với phụ trách trách nhiệm Văn uống chống Hỗ trợ An ninc vào năm 1987.
A small foreign military assistance program was initiated in 1983 and a U.S. Defense Attaché office opened in June 1985.
Năm 1767 Choiseul trao mang đến Dumouriez một chức vụ chỉ đạo với phương châm tùy viên Trưởng Quân nhu vào binh đoàn Corsica dưới quyền Marquis de Chauvelin.
In 1767 Choiseul gave sầu Dumouriez a military commvà as deputy quartermaster general khổng lồ the Army of Corsica under the Marquis de Chauvelin.
Tùy viên Quân sự Anh tại Rome cũng nhận thấy thông tư phải trấn an Thủ tướng Ý Benilớn Mussolini là con tàu vẫn còn đấy hoạt động.
The British naval attaché in Rome was instructed khổng lồ assure Italian Prime Minister Benito Mussolini that the ship was still in service.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M