Tra Soát Tiếng Anh Là Gì

Tiếp tục với bộ từ vựng tiếng kỹ năng chính ngân hàng phần 1 , kinhdientamquoc.vn xin chia sẻ phần 2 cùng với 38 từ bỏ thường gặp gỡ nhất khi các bạn sử dụng và giao dịch thanh toán với những ngân hàng.Bạn sẽ xem: Tra rà soát tiếng anh là gì

các bạn cùng theo dõi nhé

1.

Bạn đang xem: Tra soát tiếng anh là gì

Magnetic /mæg’netik/ (adj): tự tính

-> Magnetic Stripe /mæg’netik straip/: dải băng từ

2. Reconcile /’rekənsail/ (v): bù trừ, điều hoà

3. Circulation /,sə:kju’leiʃn/ (n): sự giữ thông

4. Clear /kliə/ (v): thanh toán bù trừ

5. Honour /’ɔnə/ (v): chấp nhận thanh toán

6. Refer to drawer (n): (R.D) “Tra soát fan ký phát”

7. Non-card instrument : phương tiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

8. Present /’preznt – pri’zent/ (v): xuất trình, nộp

9. Outcome /’autkʌm/ (n): kết quả

10. Debt /det/ (n.): khoản nợ

11. Debit /’debit/ (v): ghi nợ (money which a company owes)

12. Debit balance / ‘debit ‘bæləns/: số dư nợ

13. Direct debi /di’rekt ‘debit /: ghi nợ trực tiếp

14. Deposit money /di’pɔzit ‘mʌni /: tiền gửi

15. Give credit : cấp cho tín dụng

16. Illegible /i’ledʤəbl/ (adj): không đọc được

17. Bankrupt /’bæɳkrəpt/ = Bust /bʌst/: tan vỡ nợ, phá sản

18.

Xem thêm: Tại Sao Nói Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Make out (v): cam kết phát, viết (Séc)

Place of cash: nơi cần sử dụng tiền mặt

22. Cash point / kæʃ pɔint/: điểm rút chi phí mặt

23. Make payment / meik ‘peimənt/: ra lệnh đưa ra trả

24. Subtract /səb’trækt/ (n): trừ

25. Plastic money /’plæstik ‘mʌni / (n): tiền nhựa (các nhiều loại thẻ Ngân hàng)

26. Sort of card: các loại thẻ

27. Plastic card /’plæstik kɑ:d/ (n): thẻ nhựa

28. Charge card /tʃɑ:dʤ kɑ:d/: thẻ thanh toán

29. Smart thẻ /smɑ:t kɑ:d/ (n): thẻ thông minh

30. Cash card /kæʃ kɑ:d/ (n): thẻ rút tiền mặt

31. Cheque card /tʃek kɑ:d / (n): thẻ Séc

32. Bank card /bæɳk kɑ:d / (n): thẻ ngân hàng

33. Cardholder (n): chủ thẻ

34. Shareholder (n): cổ đông

35. Dispenser /dis’pensə/ (n): lắp thêm rút chi phí tự

36. Statement /’steitmənt/ (n): sao kê (tài khoản)

37. Cashier /kə’ʃiə/ (n): nhân viên cấp dưới thu, đưa ra tiền (ở Anh)

38. Withdraw /wi ‘dr :/ (v): rút chi phí mặt

Ngoài ra, các bạn cũng có thể truy cập vào website của kinhdientamquoc.vn tại đây để cải thiện và bổ sung kiến thức tiếng Anh của bản thân nhé! Chúc các bạn thành công

*

“Tiếng Anh bồi” có phù hợp với môi trường thiên nhiên công sở?

Tiếng Anh bồi vào môi trường công sở còn tồn tại khá nhiều. Mặc dù bị...