Tired of là gì

75 kết cấu và nhiều từ bỏ thường dùng trong tiếng anh ít nhiều

1. 75 kết cấu và cụm từ bỏ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + lớn bởi vì something (vượt....làm cho ai làm gì...)e.g.1 This structure is too easy for you lớn rethành viên.e.g.2: He ran too fast for me lớn follow.2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (thừa... cho nỗi mà lại...), e.g.1: This box is so heavy that I cannottake it.e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (thừa... đến nỗi nhưng mà...)e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to lớn bởi something. (Đủ... mang lại ai kia làm cái gi...)e.g.1: She is old enough to get married.e.g.2: They are intelligent enough for me lớn teach them English.5. Have/ get + something + done (past participle) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)e.g.1: I had my hair cut yesterday.e.g.2: I’d like khổng lồ have sầu my shoes repaired.6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +lớn vị something (đã tới lúc ai đóyêu cầu làm cái gi...)e.g.1: It is time you had a shower.e.g.2: It’s time for me lớn ask all of you for this question.7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm cái gi...


Bạn đang xem: Tired of là gì


Xem thêm: Con Mực Lá Tiếng Anh Là Gì ? Con Mực Ống Trong Tiếng Anh Là Gì

mất từng nào thời gian...)e.g.1: It takes me 5 minutes to lớn get to lớn school.e.g.2: It took hyên 10 minutes lớn vì chưng this exercise yesterday.8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn uống cản ai/vật gì... không làm gì..)9. S + find+ it+ adj to lớn vị something (thấy ... để triển khai gì...)e.g.1: I find it very difficult to learn about English.e.g.2: They found it easy to lớn overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + khổng lồ + N/ V-ing. (Thích mẫu gì/làm gì hơn chiếc gì/ có tác dụng gìe.g.1: I prefer dog to mèo.e.g.2: I prefer reading books khổng lồ watching TV.11. Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive) (phù hợp làm gì rộng làm gìe.g.1: She would play games than read books.e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.12. To be/get Used to + V-ing (quen thuộc làm gì)e.g.1: I am used to lớn eating with chopsticks.13. Used to + V (infinitive) (Thường làm những gì trong qk và bây giờ ko có tác dụng nữa)e.g.1: I used lớn go fishing with my friover when I was young.e.g.2: She used khổng lồ smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = khổng lồ be surprised at + N/V-ing: quá bất ngờ về....15. To be angry at + N/V-ing: khó chịu về16. lớn be good at/ bad at + N/ V-ing: xuất sắc về.../ kỉm về...
*Xem thêm: Dragon Ball - 7 Viên Ngọc Rồng Trọn Bộ

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, & Corporate BS Martin Lindstrom

Chuyên mục: Hỏi Đáp