Stop là gì

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ kinhdientamquoc.vn.

Bạn đang xem: Stop là gì

Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.

Xem thêm: Cho Vay Tín Chấp Là Gì ? Làm Sao Để Được Vay Tín Chấp? Phân Tích Các Đặc Điểm Của Tín Chấp


khổng lồ tell your ngân hàng not to khuyến mãi with a cheque that you have sầu written, so that the money is not paid from your bank account
the act of stopping an activity, or the state in which someone or something is not moving or active anymore:
stop production/publication/trading The board obtained an injunction lớn stop publication of the documents.
stop sb (from) doing sth To stop borrowers switching lớn another lender once the discount period is over, banks apply a hefty charge.
The company"s flexible pension plan allows women lớn suspkết thúc contributions if they stop work lớn have a family.
an instruction to lớn a ngân hàng or other financial organization khổng lồ not pay any money from your tài khoản when a cheque, thẻ, etc. is used:
*

a dark spot on the surface of the sun that appears for a few days or weeks and then disappears

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message