Signed Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

signed
*

signed tất cả dấu
đã kýLĩnh vực: toán & tincó dấusigned decimal: số thập phân bao gồm dấusigned integer: số nguyên tất cả dấusigned magnitude representation: trình diễn độ lớn có dấusigned measure: độ đo tất cả dấusigned numbers: số bao gồm dấusigned pack decimal format: khuôn thập phân bao gồm dấusigned characterký tự gồm đánh dấusigned fieldtrường tấn công dấusigned measuređộ đo suy rộngsigned minorphần bù đại sốsigned numberscác số tương đốiđã kýdocuments signed: triệu chứng từ vẫn kýeffective term of a signed contract: thời hạn hữu hiệu của hòa hợp đồng vẫn kýsigned và sealed: đã ký kết và đóng góp dấusigned statement: bạn dạng tường trình vẫn kýsigned statement: bảng tường trình đã kýsigned documentvăn bản chữ ký

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): sign, signal, signatory, signature, signing, sign, signed, unsigned


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

signed

Từ điển WordNet


adj.

Bạn đang xem: Signed là gì

having a handwritten signature

a signed letter


n.

Xem thêm: Định Nghĩa Unstable Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Unstable Là Gì

a public display of a (usually written) message

he posted signs in all the cửa hàng windows

(medicine) any objective evidence of the presence of a disorder or disease

there were no signs of asphyxiation

a gesture that is part of a sign languagea fundamental linguistic unit linking a signifier to lớn that which is signified; "The bond between the signifier and the signified is arbitrary"--de Saussurea character indicating a relation between quantities

don"t forget the minus sign

v.

be engaged by a written agreement

He signed to play the casino on Dec. 18

The soprano signed lớn sing the new opera

place signs, as along a road

sign an intersection

This road has been signed

communicate in sign language

I don"t know how to sign, so I could not communicate with my deaf cousin

adj.


English Synonym và Antonym Dictionary

signs|signed|signingsyn.: endorse gesture indicate initial mark motion seal signal wave