Servant là gì

tớ·bộc·nhỏ ở·fan làm·bạn đầy tớ·nô bộc·đày tớ·đầy tớ·đứa ở·nô·tốt


Even if the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward to lớn his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion.

Bạn đang xem: Servant là gì


Giả sử Đức Giê-hô-va không tưởng thưởng trọn cuộc sống mãi mãi cho các tôi tớ trung thành của Ngài, tôi vẫn vẫn ước muốn gồm đời sống tin kính.
It identifies a witness khổng lồ the transaction as a servant of “Tattannu, governor of Across-the-River” —the same Tattenai who appears in the Bible book of Ezra.
Bảng này cho biết thêm nhân hội chứng của thanh toán giao dịch ấy là một trong những tôi tớ của “Tattannu, quan liêu tổng trấn của Bên Kia Sông”. Tattannu ấy đó là Tát-tê-nai lộ diện trong sách E-xơ-ra của Kinh Thánh.
In Alma 19:15–17, highlight any words & phrases demonstrating that Lamoni’s servants were turning to God.
Trong An Ma 19:15–17, hãy sơn đậm bất cứ tự và các trường đoản cú nào cho biết rằng các tôi tớ của La Mô Ni sẽ trở lại với Thượng Đế.
This is what Jehovah has said, your Maker và your Former, who kept helping you even from the belly, ‘Do not be afraid, O my servant Jacob, và you, Jeshurun, whom I have sầu chosen.’”
Đức Giê-hô-va, là Đấng đang tạo nên sự ngươi, đã tạo ra ngươi tự trong tâm địa bà mẹ, cùng vẫn giúp-đỡ ngươi, phán nhỏng vầy: Hỡi Gia-cốp, tôi-tớ ta, cùng Giê-su-run cơ mà ta sẽ lựa chọn, đừng sợ chi”.
Still, we kept our spiritual goals in mind, & at the age of 25, I was appointed congregation servant, the presiding overseer in a congregation of Jehovah’s Witnesses.
Thế tuy nhiên công ty chúng tôi vẫn ghi nhớ những phương châm thiêng liêng, cùng lúc 25 tuổi, tôi được bổ nhiệm làm tôi tớ hội thánh, tức giám thị nhà tọa trong một hội thánh Nhân Chứng Giê-hô-va.
3 On that very night, the word of God came to Nathan, saying: 4 “Go & say lớn my servant David, ‘This is what Jehovah says: “You are not the one who will build the house for me to dwell in.
3 Ngay trong tối đó, bao gồm lời của Đức Chúa Ttránh truyền mang lại Na-than rằng: 4 “Hãy nói cùng với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đây là vấn đề Đức Giê-hô-va đang phán: “Con chưa phải là fan sẽ xây dựng đơn vị mang đến ta ngự.
Well, not only does a servant look to lớn his master for food và protection but the servant needs constantly lớn watch his master lớn discern his wishes & then lớn carry them out.
Một tôi tớ hướng đến công ty không những để được bảo đảm và bao gồm thức ăn uống, mà lại để luôn luôn nhận ra ý ý muốn của chủ và tuân theo.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Nguyễn Du, Nguyễn Du Trong Lòng Những Nhà Thơ Hiện Đại


McKay: “It is of Joseph Smith, not only as a great man, but as an inspired servant of the Lord that I desire lớn speak on this occasion.
McKay: “Chính là về Joseph Smith, ông không phần đa là một trong những vĩ nhân, hơn nữa là một trong tôi tớ đầy soi thừa nhận của Chúa nhưng mà tôi ý muốn nói trong dịp này.
He worked as a farm laborer in Vermont; as a waiter in Albany, New York; at a khách sạn in Thành Phố New York City; then as a servant on Long Isl&.
Ông làm cho người công nhân vào một nông trại ở Vermont; làm tín đồ bồi bàn ở Albany, New York; làm cho một khách sạn ngơi nghỉ Thủ đô New York City; rồi đi mướn làm việc Long Isl&.
Consider what happened when the patriarch Abrasay đắm sent his eldest servant —likely Eliezer— to Mesopotamia to lớn obtain a God-fearing wife for Isaac.
Hãy xem điều gì sẽ xẩy ra lúc trưởng tộc Áp-ra-mê mệt không đúng đầy tớ to tuổi độc nhất vô nhị của ông, nhường như là Ê-li-ê-se, mang đến Mê-sô-bô-ta-mi nhằm tra cứu cho nam nhi bản thân là Y-sác một fan vk kính sợ Đức Chúa Ttránh.
It starts by listening khổng lồ the voice of the Lord, His servants, His prophets và apostles, & it continues by giving heed to lớn their words.
Điều đó ban đầu bằng vấn đề lắng nghe ngôn ngữ của Chúa, những tôi tớ của Ngài, các vị tiên tri với sđọng trang bị của Ngài với liên tục với việc Để ý đến hầu như lời của họ.
+ 24 How, then, could you drive baông xã even one governor who is the least of my lord’s servants, while you put your trust in Egypt for chariots and for horsemen?
+ 24 Ngươi còn yêu cầu nương cậy chỗ Ai Cập để có chiến xa và kỵ binh thì làm sao đẩy lùi được quan liêu tổng đốc nhỏ dại độc nhất trong tầm bề tôi của chúa ta?
Đây quả là một trong gương lưu ý mang đến tôi tớ Đức Chúa Trời thời buổi này khi chúng ta đang đến vùng “Đất Hứa” to lớn với tốt đẹp lên nhiều!
11 We are helped lớn adjust our view of human weakness to Jehovah’s view by considering how he handled matters in connection with some of his servants.
11 Chúng ta được góp nhằm kiểm soát và điều chỉnh ý kiến về sự việc yếu ớt của con fan làm thế nào cho cân xứng với ý kiến Đức Giê-hô-va qua vấn đề lưu ý cách ngài giải quyết vấn đề liên quan đến một số trong những tôi tớ ngài.
Ministerial servants render a variety of practical services, thus allowing the overseers to lớn spkết thúc more time caring for teaching and shepherding responsibilities
Phụ hội thánh làm cho các vấn đề thực tế mang lại anh em. Nhờ vắt, các giám thị hoàn toàn có thể để nhiều thời gian rộng nhằm quan tâm câu hỏi dạy dỗ và chăn uống chiên
We can be sure that Jehovah will keep his humble servants informed regarding the unfolding of his glorious purpose.
Chúng ta hoàn toàn có thể chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va vẫn đến hồ hết tôi tớ khiêm dường biết về ý muốn vinh hoa của Ngài.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M