SALUTE THE COLORS LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Salute the colors là gì

*
*
*

salute
*

salute /sə"lu:t/ danh từ sự chào; giải pháp chào; lời chào (quân sự), (sản phẩm hải) phương pháp xin chào (tứ cố người đứng, biện pháp cố gắng thiết bị kính chào, bí quyết kéo cờ kính chào, cách bắn nhau chào)a salute of swven guns was fired: phun bảy phát súng chàothe salute: tứ thay chàoto take the salute: dìm kính chào (sĩ quan lại cao cấp tốt nhất tại 1 cuộc lễ...) động từ chàoto lớn salute someone with a smile: kính chào ai bằng nụ cười (quân sự) kính chào (theo kiểu quân sự)lớn salute with twenty one guns: bắn hai mươi mốt phạt chào tạo cho chú ý; đập ngay vào đôi mắt, đtràn lên tai (nhỏng nhằm xin chào đón)

*

*

Xem thêm: Báo Cắt Mạng Vnpt Như Thế Nào, Hướng Dẫn Cắt Mạng Vnpt Khi Chưa Hết Hợp Đồng

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

salute

Từ điển Collocation

salute noun

1 military gesture

ADJ. military, naval | smart | mochồng

VERB + SALUTE give (sb) The sentry gave sầu a smart salute and waved us on. | acknowledge, return | take The Queen took the salute as the guardsmen marched past.

2 action of respect or welcome

ADJ. final, last | 21-gun, etc. | special | triumphant, victory

PREP. in ~ The guests raised their glasses in salute. | ~ from The retiring editor received a special salute from the local newspaper. | ~ to His first words were a salute to the people of South Africa.

Từ điển WordNet


n.

an act of greeting with friendly words and gestures lượt thích bowing or lifting the hat

v.

greet in a friendly way

I meet this men every day on my way khổng lồ work & he salutes me

express commendation of

I salute your courage!

become noticeable

a terrible stench saluted our nostrils

honor with a military ceremony, as when honoring dead soldiers

English Synonym và Antonym Dictionary

salutes|saluted|salutingsyn.: drink military greeting pledge present salutation toast wassail

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu