Rick là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ kinhdientamquoc.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Rick là gì

Ricks incredible achievement became a testament khổng lồ the strength of the human spirit và the power of teamwork.
Interest is, however, paid on outstanding balances of purchase price, in addition lớn an allowance for loss of weight in the rick.
He has had a lot of damp corn to contend with this year, and we have sầu had to lớn comb the country for men who could thatch a rick.
What is the use of telling a boy or girl that if they thieve, if they disobey, or if they mix a rick on fire, they are anti-social?
If you have sầu a rick standing through the winter and you have only 100 rats in that rick, they can collectively eat 16 quarters of wheat.
Even the construction of the dais is intended to rick the necks of those who sit in the well of the court having khổng lồ look at the judge.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả quan điểm của những biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press tốt của những nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Thế Nào Là Văn Quy Nạp - Cách Thức Trình Bày Đoạn Văn: Diễn Dịch

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語