Rework Là Gì

bự change a speech or a piece of writing in order to improve it or make it more suitable for a particular purpose:

Bài Viết: Rework là gì

bự change a speech, other writing, or a drawing bự make it better or more suitable for a particular purposeThe Irish low-cost airline will present a reworked subsidy package as part of its appeal against the ruling.Partial failures, particularly in combination, however, can lead bự rework và major project delays. Similarly, exact values may be mistaken for placeholders, resulting in a poor quality sản phẩm or rework. Những cách nhìn của những ví dụ đã không còn hiện nay quan điểm của các kiểm soát và điều chỉnh viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press tốt của những nhà cấp giấy phép. In this setting, reworking was comtháng với associated with an abundant admixture of siliciclastic detritus or even erosion of the entire ash bed. The perforated disks were created by reworking a potsherd inlớn a circular form by chipping, drilling, với then grinding the edges bự a smooth finish. In the ensuing decade, he has reworked his doctoral thesis substantially as well as considerably extending its scope. Moreover, people are able Khủng rework memories và still feel confident about the accuracy of those memories. Kinematically, it is possible that antithetic normal faults facing southward could be reworked by thrusts. The flat part is developed along the pre-existing contact between upper với lower tectonic units, reworking it.


Bạn đang xem: Rework là gì

Longstanding dichotomies such as metropolecolony với civilizedprimitive were reworked inkhổng lồ the categories of developed underdeveloped. Sometimes it can fuel the ruthlessness of a dictator; at other times, it causes only reworks that blaze up và then disappear.


*

someone who works mập protect the environment from the damaging effects of human activity

Về vấn đề này


*

*

*

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Aws Kms Trong Cấp Phép Số Lượng Windows, Key Management Server

Thêm công năng bổ ích của kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn vào trang mạng của công ty cần sử dụng tiện dụng form search miễn chi phí của công ty chúng tôi.Search phần mềm trường đoản cú điển của chúng tôi ngay lúc này & chắc chắn rằng rằng các bạn không dịp làm sao trôi mất từ một đợt nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra góp bằng cách thức nháy đúp chuột Những tiện nghi search Dữ liệu cấp phép Diễn ra Diễn ra Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản trị Sự đồng ý Bộ lưu giữ & Riêng bốn Corpus Những quy bí quyết dùng

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Rework Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://kinhdientamquoc.vn Rework Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Related


About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu thương hiệu của tớ, tin nhắn, và trang web vào trình chu đáo này đến lần phản hồi tiếp nối của mình.