Reproach là gì

*danh từ
 sự chỉ trích, sự trách rưới mắng; lời chỉ trích, lời (dấn xét..) trách nát mắng
 khổng lồ heap reproaches upon someone
 mắng ai như tát nước
 a word of reproach
 lời quở quang trách
 điều làm nhục, điều điếm nhục, điều xứng đáng xấu hổ
 bring reproach upon oneself
 từ bỏ chuốc mang nhục nhã
 khổng lồ be a reproach to lớn...

Bạn đang xem: Reproach là gì

quý khách sẽ xem: Reproach là gì

 là 1 trong những điều xỉ nhục mang lại...; là một điều làm cho trinh nữ mang đến...
 khổng lồ bring reproach upon (on)
 làm nhục, có tác dụng hổ ngươi cho
 tín đồ (vật) làm điếm nhục, làm xấu hổ
 above/beyond reproach
 tuyệt đối hoàn hảo, quan trọng chê
*ngoại rượu cồn từ
 chỉ trích ai/phiên bản thân bản thân (nhất nguyên nhân là không có tác dụng được việc gì); trách nát, trách nát cứ
 he reproached me with carelessness
 anh ta mắng mỏ trách nát tôi về tội cẩu thả
 I have sầu nothing lớn reproach myself for
 tôi chẳng có gì nhằm từ bỏ trách rưới mình (Có nghĩa là đáng để tôi ăn năn hận)
 reproach the government with neglect
 chỉ trích cơ quan chỉ đạo của chính phủ về câu hỏi buông lỏng quản lý
Kết thích hợp trường đoản cú và Cấu trúc câureproachIn.1) a term of reproach 2) above, beyond reproach IIv. (D; refl., tr.) lớn reproach forTừ điển Đồng nghĩareproach▸ verb Albert reproached hyên ổn for being late.: Seereprim& verb.▸ noun1an expression of reproach.: Seereprimvà noun.2this tiệc ngọt is a reproach to British politics: DISGRACE, discredit, source of shame, blemish, stain, blot; poetic/literary smirch.

Xem thêm: Không Cài Được Visual C++ Redistributable For Visual Studio 2015

Phrases■ beyond/above sầu reproach PERFECT, blameless, above suspicion, without fault, faultless, flawless, irreproachable, exemplary, impeccable, immaculate, unblemished, spotless, untarnished, stainless, unsullied, whiter than white; informal squeaky clean.Từ điển Kỹ thuật (EN)
■ mắng mỏ
Lĩnh vực: xây dựng
■ trách rưới mắng
Chuyên ổn ngành* danh từ - sự trách rưới mắng, sự quở quang trách; lời trách nát mắng, lời rầy la trách to heap reproaches upon someone ~ mắng ai nlỗi tát nước - điều ô nhục, điều nhục nhâ, điều xứng đáng trinh nữ to be a reproach to lớn... ~ là một trong những điều xỉ nhục cho...; là 1 trong những điều có tác dụng hổ thẹn mang lại... to bring reproach upon (on) ~ làm cho nhục, làm hổ ngươi cho* nước ngoài đụng từ - trách rưới mắng, rầy la trách rưới he reproached me with carelessness ~ anh ta la rầy trách tôi về tội cẩu thảreproach■ verb 1》 express khổng lồ (someone) one"s disapproval of or disappointment in their actions. 2》 (reproach someone with) accuse someone of. ■ noun 1》 an expression of disapproval or disappointment. 2》 (Reproaches) (in the Roman Catholic Church) a set of antiphons và responses for Good Friday representing the reproaches of Christ to lớn his people. Phrasesabove (or beyond) reproach such that no criticism can be made; perfect. Derivativesreproachableadjective sầu reproachernoun reproachingadjective reproachinglyadverb OriginME: from OFr. reprochier (v.), from a base meaning "bring back close", based on L. prope "near". I noun1. a mild rebuke or criticism ( Freq. 7)- words of reproach • Hypernyms: rebuke , reproof , reproval , reprehension , reprimand Hyponyms: self-reproach , self-reproof , blame , rap2. disgrace or shame ( Freq. 1)- he brought reproach upon his family • Hypernyms: shame , disgrace , ignominyII verb express criticism towards ( Freq. 2)- The president reproached the general for his irresponsible behavior • Syn: upbraid• Derivationally related forms: upbraider (for: upbraid ), upbraiding (for: upbraid ), reproacher Hypernyms: accuse , impeach , incriminate , criminate• Verb Frames:- Somebody ----s somebody