QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vui lòng cho mình hỏi cách thức bầu thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát tại công ty cổ phần như thế nào? Theo mình biết thì phải thông qua Hội đồng cổ đồng như không rõ cách thức bầu có điều kiện gì khi bầu thành viên hay không?
*
Nội dung chính

Cách thức bầu thành viên hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty cổ phần như thế nào?

Căn cứ Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

"Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Bạn đang xem: Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị

2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;..."

Theo đó, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông.

Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thông qua bằng hình thức nào?

Căn cứ Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

"Điều 147. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;b) Định hướng phát triển công ty;c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;g) Tổ chức lại, giải thể công ty."

Theo đó, quyết định bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được sự thông quan của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với cách thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng.

Để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần được thông qua phải đáp ứng được các điều kiện gì?

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi bởi khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022) quy định về điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua như sau:

"Điều 148. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

Xem thêm: Cấu Trúc Tuyệt Đối ( Absolute Phrase Là Gì, Absolute Phrase

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty...."

Theo quy định trên thì trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên trong công ty cổ phần được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.