Quản Trị Marketing Mix

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine

Bạn đang xem: Quản trị marketing mix

*

*

*

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
*

*

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 6 Phòng Gdđt Huyện Hà Trung 2021

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
Crushing It!: How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence—and How You Can, Too Gary Vaynerchuk
Loonshots: How to Nurture the Crazy Ideas That Win Wars, Cure Diseases, and Transform Industries Safi Bahcall
Make Your Moment: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want: The Savvy Woman’s Communication Playbook for Getting the Success You Want Dion Lim
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, and Claim Your Independence Rachel Rodgers
Made in China: A Prisoner, an SOS Letter, and the Hidden Cost of America's Cheap Goods Amelia Pang
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy

Quản trị marketing

1. QUẢN TRỊ MARKETING BỘ MÔN MARKETING Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh Chương 1 Tổng qua..." target="_blank"> 2. QUẢN TRỊ MARKETING (45 & 60 tiết) Chương 1 Tổng quan về quản trị marketing Chương 2 Chiến lược marketing Chương 3 hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing Chương 4 Môi trường marketing Chương 5 Thị trường và hành vi mua của khách hàng. Chương 6 Lựa chọn thị trường mục tiêu Chương 7 Quản trị chiến lược sản phẩm Chương 8 Quản trị chiến lược giá Chương 9 Quản trị chiến lược phân phối Chương 10 Quản trị chiến lược xúc tiến hỗn hợp Chương 11 Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING ..." target="_blank"> 4. NỘI DUNG KHÁI NIỆM CỐT LÕI VỀ MARKETING QUẢN TRỊ MARKETING CÁC QUAN NIỆM VỀ QUẢN TRỊ MARKETING MARKETING HỖN HỢP - (MARKETING MIX) THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI Theo AMA ( American Marketi..." target="_blank"> 6. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Theo AMA ( American Marketing Association) “ Marketing là tiến trình kế hoạch và thực hiện sự sáng tạo, định giá, xúc tiến và phân phối những ý tưởng, hành hóa và dịch vụ để tạo ra sự trao đổi và thỏa mãn những mục tiêu cá nhân và tổ chức ” “ Làm thị trường ” – những họat động trên thị trường nhằm tạo sự trao đổi với mục đích thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của con người/khách hàng - satisfy the needs and wants of customer Nhu cầu tự nhiên, hay nhu cầu ..." target="_blank"> 8. a) Nhu cầu tự nhiên Nhu cầu tự nhiên, hay nhu cầu con người (human need) là nhu cầu được hình thành khi con người cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó Mong muốn là nhu cầu tự nhiên có dạng..." target="_blank"> 10. b) Mong muốn Mong muốn là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù, cụ thể. Mỗi cá nhân có cách riêng để thoảmãn mong muốn của mình tuỳ theo nhận thức, tính cách, văn hoá của họ. Nhu cầu có khả n..." target="_blank"> 11. c) Nhu cầu có khả năng thanh toán Nhu cầu có khả năng thanh toán là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Nhu cầu có khả năng thanh toán còn được gọi là cầu của thị trường (Demand). Giá trị tiêu dùng ..." target="_blank"> 12. Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn Giá trị tiêu dùng của một sản phẩm là sự đánh giá của người tiêu dùng về khả năng tổng thể của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu của họ. Chi phí đối với một sản phẩm là toàn bộ những hao tổn mà người tiêu dùng phải bỏ ra để có được giá trị tiêu dùng của nó. Sự thỏa mãn của người tiêu dùng là mức độ trạng thái cảm giác của họ khi so sánh giữa kết quả tiêu dùng sản phẩm với những điều họ mong đợi trước khi mua. Strongly Disagree D..." target="_blank"> 13. Likert Scales Strongly Disagree Disagree Feel Neutral Agree Strongly Agree Seatbelts prevent i njuries. 1 2 3 4 5 Seatbelts are inconvenient. 1 2 3 4 5 Seatbelts can trap you in case of an accident. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Thị trường T..." target="_blank"> 14. Thị trường, sản phẩm Thị trường Theo quan điểm Marketing, thị trường bao gồm con người hay tổ chức có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng mua và có khả năng mua hàng hoá dịch vụ để thoả mãn các nhu cầu mong muốn đó. Sản phẩm Con người sử dụng hàng hoá, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu của mình. Marketing dùng khái niệm sản phẩm (product) để chỉ chung cho hàng hoá, dịch vụ. Trao đổi là việc trao cho người khác một t..." target="_blank"> 15. Trao đổi Trao đổi là việc trao cho người khác một thứ gì đó để nhận lại một sản phẩm mà mình mong muốn 16. Để trao đổi được thực hiện, cần phải có các điều kiện sau đây Có hai phía (hai đơn vị xã hội) tham gia trao đổi. Hai bên đều tự nguyện tham gia và có nhu cầu cần được thoả mãn. Mỗi bên có thứ gì đó có giá trị để trao đổi và các bên đều tin là họ được lợi qua trao đổi. Hai bên phải thông tin cho nhau về nhu cầu, về giá trị trao đổi. Hiểu nhu cầu của khách hàng giúp ta những gì? ..." target="_blank"> 17. Hiểu nhu cầu của khách hàng giúp ta những gì? Nhận ra các “khoảng trống” thị trường . Cung cấp sản phẩm đúng lúc, đúng chỗ, đúng lúc Thỏa mãn những mong đợi của khách hàng Dẫn dắt khách hàng  “Tạo cầu” KHÁI NIỆM VỀ MARKETING Thị trường hàng tiêu dùng 19. MARKETING VÀ THỊ TRƯỜNG Thị trường hàng tiêu dùng Thị trường hàng công nghiệp Thị trường toàn cầu Thị trường phi lợi nhuận và cơ quan nhà nước. Marketing? Chia nhóm. 20. THẢO LUẬN Marketing? Chia nhóm. Chọn lựa sản phẩm Giá trị ? Sự thỏa mãn khách hàng ? Tại sao có và tại sao không? Là phân tích, lập kế hoạch, thực..." target="_blank"> 21. QUẢN TRỊ MARKETING Là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành những biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt những nhiệm vụ xác định của doanh nghiệp như thu lợi nhuận, tăng khối lượng hàng tiêu thụ, mở rộng thị trường..v.v.… Lấy ví dụ để chứng minh sự tồn tại các qu..." target="_blank"> 23. Thảo luận Lấy ví dụ để chứng minh sự tồn tại các quan điểm marketing nêu trên trong nền kinh tế hiện đại ngày nay? Product: Taïo ra saûn phaåm..." target="_blank"> 26. Product: Taïo ra saûn phaåm ñuùng theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng. Haáp daãn, thu huùt ngöôøi mua, ñaùp öùng mong muoán cuûa ngöôøi tieâu duøng Price: Linh hoaït tính toaùn ñeå vöøa mang laïi lôïi nhuaän cho mình, vöøa vôùi tuùi tieàn cuûa ngöôøi mua Baûo ñaûm tính caïnh tranh treân thò tröôøng MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX) Place: Toå chöùc heä thoáng t..." target="_blank"> 27. Place: Toå chöùc heä thoáng tieâu thuï, Baûo ñaûm baùn ñöôïc nhanh, nhieàu, tieát kieäm chi phí, thuaän tieän cho ngöôøi mua. Promotion: Toå chöùc quaûng caùo, thoâng tin, caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi Taïo uy tín cho saûn phaåm ñeå loâi keùo, thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi mua. MARKETING HỖN HỢP (MARKETING MIX) 28. THÁCH THỨC CỦA MARKETING TRONG MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI MỚI KẾT NỐI CÔNG NGHỆ Computer EDI Internet KẾT NỐI VỐI KHÁCH HÀNG Duy trì mối quan hệ Kết nối trực tiếp Thương mại điện tử Kết nối với đối tác Marketing kết nối với các bộ phận khác của công ty. Kết nối với các nhà cung ứng và phân phối Kết nối với đối tác chiến lược. Kết nối với thế giới xung quanh chúng ta kết nối tòan cầu Kết nối với trách nhiệm xã hội CHIẾN LƯỢC MARKETING 29. CHƯƠNG 2 CHIẾN LƯỢC MARKETING CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1. KH ÁI N..." target="_blank"> 30. CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1. KH ÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1.1. K/niệm chiến lược & hoạch định chiến lược a. Chiến lược: Được hiểu theo 3 nghĩa - Các chương trình hành động tổng quát và sự triển khai các nguồn lực quan trọng để đạt đựơc các mục tiêu toàn diện - Chương trình các mục tiêu của tổ chức và những thay đổi của nó, các nguồn lực và bố trí sử dụng các nguồn lực quan trọng để đạt được mục tiêu toàn diện - Xác định các mục tiêu dài hạn, cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các đưòng lối hoạt động và phân bố các nguồn lực cần thiết 2. B ản chất của chiến lược Marketing 33. 2. B ản chất của chiến lược Marketing “ Nội dung thực sự của Marketing không phải là bán hàng. Mục tiêu đích thực của Marketing là phải biết và hiểu đựơc khách hàng, tốt đến mức các sản phẩm dịch vụ cung ứng sẽ phù hợp hoàn toàn với khách hàng và tự nó sẽ được bán” (Peter Drucker) - Chi ến lược Marketing: Là lý luận (logic) marketi..." target="_blank"> 34. - Chi ến lược Marketing: Là lý luận (logic) marketing nhờ đó một đơn vị kinh doanh hy vọng đạt được những mục tiêu marketing của mình. - Hoạch định chiến lược marketing là một tiến trình quản trị, nhằm phát triển và duy trì sự thích nghi chiến lược giữa một bên là mục tiêu và khả năng của doanh nghiệp, với bên kia là cơ hội marketing đầy biến động II. TI ẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC MARKETING 35. II. TI ẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIÊN LƯỢC MARKETING Bao gồm các giai đoạn sau: XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA DOANH NGHIỆP XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP ĐỊNH DẠNG CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HOẠCH ĐỊNH MARKETING Có 5 yếu tố c..." target="_blank"> 36. 1-XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ (SỨ MỆNH) CỦA DN Có 5 yếu tố cơ bản khi xác định sứ mệnh của DN - Quá trình hình thành & phát triển của DN - Những mong muốn của chủ sở hữu & ban lãnh đạo - Những đòi hỏi khách quan của T.T - Các nguồn lực của DN - Những khả năng đặc biệt của DN Để thực thi hữu hiệu sứ ..." target="_blank"> 37. 2-XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA DN Để thực thi hữu hiệu sứ mệnh của mình, DN fải cụ thể hoá sứ mệnh bằng những mục tiêu cụ thể của từng cấp quản trị Mỗi nhà QT của từng cấp fải có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu này. Hệ thống MT này gọi là QT theo MT (MBO – Managerment by objectives) VD: Xác định mục tiêu của Dn sản xuất sản phẩm nghe nhìn Phân tích tình hình KD h..." target="_blank"> 39. 3- ĐỊNH DẠNG CHIẾN LỰƠC KD Phân tích tình hình KD hiện tại : bằng những công cụ như ma trận SWOT, BCG, … Triển khai các chiến lược phát triển : CL phát triển tập trung, hội nhập, đa dạng hoá Ma trận đán..." target="_blank"> 40. CÁC CÔNG CỤ GIÚP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường Ma trận SWOT Ma trận BCG suất tăng trưởng thị trường Ma trận chiến lược chính Đánh giá..." target="_blank"> 41. a) MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG Đánh giá các yếu tố bên ngoài Ma trận hình ảnh cạnh tranh Để đơn giản chỉ lấy 5 yếu tố, thực tế lấy ít nhất 1..." target="_blank"> 43. Để đơn giản chỉ lấy 5 yếu tố, thực tế lấy ít nhất 10 yếu tố Mức phân loại 4 là tốt nhất, 3 khá, 2 trung bình, 1 yếu kém. Chỉ mức phản ứng các chiến lược Cty đề ra với mỗi yếu tố. Tổng số điểm quan trọng 2,7 cao hơn mức trung bình 2,5 Trọng số : An định mức độ quan trọng của yếu tố, ca..." target="_blank"> 45. Trọng số : An định mức độ quan trọng của yếu tố, cao nhất là tài chính (0,4) Phân loại : 4 là tốt nhất, 3 trên trung bình, 2 trung bình, 1 yếu kém Điểm quan trọng : Điểm của cty cạnh tranh 2 là 2,8 cao nhất. Họ ứng phó với các yếu tố bên ngoài & bên trong hiệu quả nhất, họ mạnh nhất . b) MA TRẬN SWOT Còn gọi ma trận đ..." target="_blank"> 46. b) MA TRẬN SWOT Còn gọi ma trận điểm mạnh-điểm yếu-cơ hội-nguy cơ -S : Strengths - điểm mạnh -W : Weaknesses - điểm yếu -O : Opportunities - cơ hội -T : Threats - nguy cơ 47. Moâi tröôøng Beân ngoaøi Moâi tröôøng Beân trong T-W : Caùc CL keát hôïp ñieåm yeáu & ñe doaï 1. 2. 3. O-W : Caùc CL keát hôïp khaéc phuïc ñieåm yeáu ñeå taän duïng cô hoäi 1. 2. 3. W : Lieät keâ caùc ñieåm yeáu chuû yeáu 1. 2. 3. T-S : Caùc CL keát hôïp ñieåm maïnh ñeå haïn cheá neù traùnh ñe doaï ……… .. 2. ………. 3. ……….. 4. ………. O-S : Caùc CL keát hôïp Ñieåm maïnh ñeå taän duïng Cô hoäi …… .. 2. …….. 3. …….. 4. ……… S : Lieät keâ caùc ñieåm maïnh chuû yeáu 1. 2. 3. T : Lieät keâ nhöõng ñe doaï chuû yeáu 1. 2. 3. O : Lieät keâ nhöõng cô hoäi chuû yeáu 1. 2. 3. BCG (Boston Consulting Group) Sua..." target="_blank"> 59. BCG (Boston Consulting Group) Suaát taêng tröôûng haøng naêm cuûa thò tröôøng (M.G.R : Market Growth Rate) Phaàn phaân chia thò tröôøng töông ñoái (R.M.S: Relative Market Shane) : Ví duï : = 0,8 töùc laø = 0,8 phaàn phaân chia t.tröôøng cuûa ñoái thuû daãn ñaàu. = 1,5 töùc laø DN daãn ñaàu & thò phaàn cuûa noù = 1,5 thò phaàn cuûa ñoái thuû thöù nhì 60. d) Ma traän chieán löôïc chính (Grand Strategy Matrix) SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG NHANH CHOÙNG CUÛA THÒ TRÖÔØNG SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG CHAÄM CHAÏP CUÛA THÒ TRÖÔØNG VÒ TRÍ CAÏNH TRANH YEÁU VÒ TRÍ CAÏNH TRANH MAÏNH Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng nhanh Vò trí caïnh tranh maïnh (II) Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng nhanh Vò trí caïnh tranh yeáu (III) Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng chaäm Vò trí caïnh tranh yeáu (IV) Caùc CL ñaùp öùng Taêng tröôûng chaäm Vò trí caïnh tranh maïnh 61. (I) Caùc CL ñaùp öùngTaêng tröôûng nhanh Vò trí caïnh tranh maïnh Phaùt trieån thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån SF Keát hôïp veà phía tröôùc Keát hôïp veà phía sau Keát hôïp theo chieàu ngang Ña daïng hoaù taäp trung 62. ( II) Caùc CL ñaùp öùng taêng tröôûng TT nhanh, vò trí caïnh tranh yeáu Phaùt trieån thò tröôøng Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån SF Keát hôïp theo chieàu ngang Loaïi bôùt Thanh lyù 63. (III) Caùc CL ñaùp öùng taêng tröôûng TT chaäm, vò trí caïnh tranh yeáu Giaûm bôùt chi tieâu Ña daïng hoùa taäp trung Ña daïng hoaù theo chieàu ngang Ña daïng hoaù lieân keát Loaïi bôùt Thanh lyù 64. (IV) Caùc CL ñaùp öùng taêng tröôûng TT chaäm, vò trí caïnh tranh maïnh Ña daïng hoaù taäp trung Ña daïng hoùa theo chieàu ngang Ña daïng hoaù lieân keát Lieân doanh Phaùt trieån ..." target="_blank"> 66. 3. NHÖÕNG CL TAÊNG TRÖÔÛNG TAÄP TRUNG Phaùt trieån thò tröôøng Xaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån Saûn phaåm - Laø caùc CL tìm caùch t..." target="_blank"> 67. a. CL Tham thò tröôøng - Laø caùc CL tìm caùch taêng tröôûng cho saûn phaåm hieän taïi trong thò tröôøng hieän nay baèng nhöõng noã löïc tieáp thò taùo baïo hôn. - Ví duï : Bia SG, Bia Tiger, … Laø caùc CL tìm söï ta..." target="_blank"> 68. b. CL Xaâm nhaäp thò tröôøng Laø caùc CL tìm söï taêng tröôûng baèng caùch gia nhaäp nhöõng thò tröôøng môùi vôùi nhöõng SF hieän coù. Ví duï : Caùc maët haøng noâng saûn-deät may VN, … Laø caùc CL tìm söï ..." target="_blank"> 69. c. CL Phaùt trieån Saûn phaåm Laø caùc CL tìm söï taêng tröôûng baèng caùch phaùt trieån thò tröôøng hieän taïi vôùi nhöõng SF môùi. Ví duï : Bia SG vôùi SF “Special”, … Laø caùc CL n..." target="_blank"> 70. 4. NHÖÕNG CL PHAÙT TRIEÅN HOÄI NHAÄP Laø caùc CL nhaèm taêng cöôøng khaû naêng SX-KD cuûa DN, aùp duïng khi thò tröôøng ñaõ bò baõo hoøa. Coù 2 daïng : Hoäi nhaäp veà phía sau & hoäi nhaäp veà phía tröôùc + Hoäi nhaäp veà phía sau : Taêng cöôøng sôû höõu & kieåm soaùt nhöõng nguoàn cung caáp. Ví duï : Ñaàu tö SX laáy NVL-MMTBò,… + Hoäi nhaäp veà phía tröôùc : Tìm kieám söï taên..." target="_blank"> 71. + Hoäi nhaäp veà phía tröôùc : Tìm kieám söï taêng tröôûng baèng caùch sôû höõu hay kieåm soaùt nhöõng chöùc naêng gaàn guõi thò tröôøng cuoái cuøng. Ví duï : Kieåm soaùt/sôû höõu heä thoáng phaân phoái, tieâu thuï vôùi DN SX Ña daïng hoùa..." target="_blank"> 72. 5. NHÖÕNG CL TAÊNG TRÖÔÛNG ÑA DAÏNG Ña daïng hoùa ñoàng taâm Ña daïng hoùa haøng ngang Ña daïng hoaù keát hôïp Laø caùc CL tìm kie..." target="_blank"> 73. a. CL Ña daïng hoùa ñoàng taâm Laø caùc CL tìm kieám söï taêng tröôûng baèng caùch ñöa nhöõng SF môùi vaøo nhöõng thò tröôøng môùi coù söï thích hôïp veà tieáp thò phuø hôïp vôùi SF hieän coù. Ña daïng hoaù ñoàng taâm noäi boä : Ví duï : DN SX xe ñaïp môû theâm boä phaän SX xe ñaïp ñieän. Ña daïng hoùa ñoàng taâm beân ngoaøi : 74. Ña daïng hoùa ñoàng taâm beân ngoaøi : Ví duï : Bia SG thu naïp caùc nhaø maùy bia nhoû ñeå SX bia SG. Ña daïng hoaù beân ngoaøi coù theå thoâng qua caùc hình thöùc : Hôïp nhaát, thu nhaän, lieân doanh, … Tìm kieám taêng trö..." target="_blank"> 75. b. CLÑa daïng hoùa haøng ngang Tìm kieám taêng tröôûng baèng caùch loâi cuoán thò tröôøng hieän nay vôùi SF môùi khoâng lieân quan gì tôùi SF hieän nay veà maët kyõ thuaät. Ví duï : Nöôùc ngoït “Number 1” vaø SF bia “Laser”, Baùnh “Kinh ñoâ” vaø kem “Wall”, …. Tìm kieám söï taêng t..." target="_blank"> 76. b. CL Ña daïng hoaù keát hôïp Tìm kieám söï taêng tröôûng baèng caùch loâi cuoán thò tröôøng môùi vôùi SF môùi khoâng coù lieân heä gì veà quy trình coâng ngheä vôùi SF saün coù. Ví duï : Unilever lieân doanh SX kem ñaùnh raêng P/S sau naøy ñöa ra SF Traø ñoùng hoäp. - Ñöôïc thöïc hieän khi c..." target="_blank"> 77. 6. CHIEÁN LÖÔÏC SUY GIAÛM - Ñöôïc thöïc hieän khi caàn taäp trung laïi ñeå caûi tieán hieäu suaát sau 1 thôøi gian phaùt trieån nhanh. Hoaëc ñeå chuaån bò chuyeån sang 1 höôùng phaùt trieån khaùc. - Caùc hình thöùc chính cuûa CL naøy : 1/Söï chænh ñoán ñôn giaûn : Giaûm bôùt chi phí naø..." target="_blank"> 78. 1/Söï chænh ñoán ñôn giaûn : Giaûm bôùt chi phí naøo ñoù, caûi thieän naêng suaát, … Aùp duïng khi … 2/Söï ruùt bôùt voán : Ñeå doàn voán cho nhöõng hoaït ñoäng khaùc. Aùp duïng khi …. 3/Thu hoaïch : Tìm caùch thu haùi toái ña löôïng tieàn maët coù theå. Aùp duïng khi … 4/Thanh toaùn : Baùn ñi, giaûi theå, … theo moät ke..." target="_blank"> 79. 4/Thanh toaùn : Baùn ñi, giaûi theå, … theo moät keá hoaïch thöù töï. Aùp duïng khi … 5/Keát hôïp suy giaûm vôùi caùc CL hoäi nhaäp, xaâm nhaäp thò tröôøng, phaùt trieån SF & ña daïng hoaù khaùc. III. CHIẾN LƯỢC MARKETING (Nội du..." target="_blank"> 80. III. CHIẾN LƯỢC MARKETING (Nội dung tổng quát việc phác thảo một chiến lược marketing) 1. Hiện trạng Marketing a. Tình hình thị trường: (T/bày số liệu cơ bản về tình hình thị trường) - Quy mô, mức tăng trưởng và các phân đoạn thị trường - Nhu cầu thị trường - Xu hướng và hành vi mua sắm b. Tình hình sản phẩm - lượng tiêu thụ, giá bình quân - Tỷ suất sinh lợi, lợi nhuận ròng v.v. c. T ình hình cạnh tranh Phân tíc..." target="_blank"> 81. c. T ình hình cạnh tranh Phân tích đối thủ cạnh tranh, quy mô kinh doanh, thị phần, chất lượng sản phẩm, chiến lược marketing … d. Tình hình phân phối Phân tích hệ thống kênh phân phối, quy mô từng kênh v.v. 2. Phân tích cơ hội marketing Phân tích môi trường marketing: môi trường vĩ mô, vi mô. Làm cơ sở hoạch định mục tiêu và chiến lược marketing * Sử dụng các ma trận: SWOT, BCG, v.v. 3. Mục tiêu chiến lược marketing ..." target="_blank"> 82. 3. Mục tiêu chiến lược marketing - Xác định mục tiêu marketing: sản lượng tieu thụ, doanh thu, thị phần v.v. - Mục tiêu tài chính: Lợi nhuận ròng, Tỷ suất inh lợi trên vốn đầu tư v.v. * Lưu ý: Cần xác định các mục têu về định tính và định lượng 2.3.4. Chiến lược marketing: a. T..." target="_blank"> 83. 2.3.4. Chiến lược marketing: a. Thị trường mục tiêu và vị trí sản phẩm b. Chiến lược marketing - Theo cách tiếp cận sản phẩm, thị trường, gồm: + Chiến lược thâm nhập t.trường; C/lược mở rộng T/truờng; chiến lược phát triển sản phẩm và chiến lược đa dạng hoá v.v.. - Theo cách tiếp cận cạnh tranh, gồm: chiến lược dẫ..." target="_blank"> 84. - Theo cách tiếp cận cạnh tranh, gồm: chiến lược dẫn đầu thị trường; C/lược đi theo thị trường; C/ lược lấp chỗ trống T/trường - Chiến lược marketing –mix (còn gọi cách tiếp cận theo bién số marketing) c. M arketing – mix 2.3.5. Mức ph..." target="_blank"> 85. c. M arketing – mix 2.3.5. Mức phí marketing 2.3.6. Chương trình hành động 2.3.7. Ngân sách 2.3.8. Kiểm tra 3.1. HỆ..." target="_blank"> 87. HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ NGHIÊN CỨU MARKETING 3.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING 3.2. HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Khái niệm 88. 3.1. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING Khái niệm Hệ thống thông tin Marketing là một tập hợp con người, thiết bị và các thủ tục dùng để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối thông tin cần thiết một cách chính xác, kịp thời cho các nhà quyết định Marketing. Các n..." target="_blank"> 89. Sự cần thiết một Hệ thống thông tin Marketing Các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp ngày càng có ít thời gian để ra các quyết định Marketing. Các hoạt động Marketing ngày càng phức tạp hơn, phạm vi và địa bàn ngày càng rộng hơn do cạnh tranh ngày càng mạnh cùng với xu hướng toàn cầu hoá. Mong đợi của khách hàng ngày càng cao, doanh nghiệp ngày càng phải quan tâm nhiều đến khách hàng. Xu hướng hội tụ giữa tin học và viễn thông tạo ra sự dễ dàng cho việc thiết lập các cơ sở dữ liệu lớn được nối mạng. Nghiên cứu mark..." target="_blank"> 91. 2.2. HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Nghiên cứu marketing là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích và xử lý các thông tin thị trường về những vấn đề có liên quan đến các hoạt động marketing Bước khó nhấ..." target="_blank"> 93. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu Bước khó nhất trong quá trình nghiên cứu Xác định đúng nguyên nhân xuất phát của vấn đề Xác định thông tin cần..." target="_blank"> 94. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu Xác định thông tin cần thu thập Xác định kế hoạch để thu thập thông tin một cách hiệu quả Trình bày kế hoạch cho giám đốc marketing Mục tiêu nghiên cứu..." target="_blank"> 95. Xác định thông tin cần thu thập Mục tiêu nghiên cứu phải cụ thể hóa bằng những thông tin chi tiết cần phải nghiên cứu. Tìm kiếm thông tin như thế nào? và ở đâu? Cân đối với ngân sách công ty, tầm quan trọng và chi phí của từng mảng thông tin. Thu thập dữ li..." target="_blank"> 97. Nguồn dữ liệu sơ cấp (Primary data) Thu thập dữ liệu sơ cấp Phương thức nghiên cứu Phương pháp tiếp xúc người phỏng vấn Chọn mẫu Công cụ nghiên cứu Nghiên cứu quan sát 98. Phương thức nghiên cứu Nghiên cứu quan sát Thu thập thông tin trong đó nhà nghiên cứu dùng mắt để quan sát đối tượng nghiên cứu. Điều tra khảo sát Thích hợp nhất để thu thập thông tin mô tả Nghiên cứu thử nghiệm Thích hợp nhất để thu thập thông tin về quan hệ nhân quả, bằng cách tác động những thử nghiệm khác nhau vào các nhóm thử nghiệm khác nhau, kiểm tra sự khác biệt của các nhóm. Mẫu là một tập hợp nhỏ của đám đông được c..." target="_blank"> 100. Chọn mẫu Mẫu là một tập hợp nhỏ của đám đông được chọn ra để đại diện cho toàn bộ tổng thể. Ai sẽ được chọn? Bao nhiêu người sẽ được chọn? Chọn như thế nào? chọn mẫu xác suất chọn mẫu phi xác suất Bảng câu hỏi( questionaire) 101. Công cụ nghiên cứu Bảng câu hỏi( questionaire) Câu hỏi gì? Hình thức câu hỏi – đóng, mở Từ ngữ, thứ tự câu hỏi Liên hệ đến mục tiêu nghiên cứu. Câu hỏi đóng 102. BẢNG CÂU HỎI (QUESTIONAIRE) Câu hỏi đóng 1.  Có  không 2.  500,000 đồng  1,000,000 - 2,000,000  2,000,000 - 3,000,000  3,000,000 - 4,000,000  trên 4,000,0000 đồng. 3. thực sự không đồng ý không đồng ý đồng ý thực sự đồng ý     4.quan trọng, tốt….. Câu hỏi mở 1. bạn nghĩ gì về phục vụ vủa hàng không việt nam? _______________________________________ 2.thương hiệu gì đầu tiên khi bạn nghĩ đến những sản phẩm sau đây beer _________ xe máy _________ du lịch _________ 103. Trình bày kế hoạch nghiên cứu cho giám đốc marketing Xác định vấn đề mục tiêu nghiên cứu Nhu cầu thông tin Nguồn dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp Chi phí và thờI gian nghiên cứu Thu thập 104. Thực hiện kế hoạch nghiên cứu Thu thập Xử lý Phân tích thông tin Phân tích v..." target="_blank"> 105. Phân tích và báo cáo kết quả nghiên cứu Phân tích vấn đề, rút ra kết luận và báo cáo với giám đốc marketing Trình bày những kết luận quan trọng có liên quan đến những quyết định chủ yếu của nhà quản trị marketing MOÂI TRÖÔØNG MARKETING ..." target="_blank"> 106. CHÖÔNG 4 MOÂI TRÖÔØNG MARKETING (Marketing Environment ) Muïc tieâu chöông 4: Giôùi thieäu..." target="_blank"> 107. Muïc tieâu chöông 4: Giôùi thieäu moät caùch khaùi quaùt moâi tröôøng vi moâ vaø vó moâ aûnh höôûng tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp ñeán hoaït ñoäng M. cuûa caùc doanh nghieäp. Moâ taû nhöõng xu höôùng bieán ñoäng chính yeáu cuûa moâi tröôøng vó moâ vaø vi moâ treân thò tröôøng hieän nay . KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING 108. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING Moâi tröôøng Marketing cuûa DN bao goàm caùc taùc nhaân vaø caùc löïc löôïng naèm ngoaøi chöùc naêng quaûn trò Marketing nhöng coù taùc ñoäng ñeán chöùc naêng quaûn trò Marketing trong vieäc trieån khai vaø duy trì caùc cuoäc giao dòch thaønh coâng vôùi KH trong thò tröôøng muïc tieâu. Nhö vaäy moâi tröôøng Marketing cuûa DN bao goàm moâi tröôøng vi moâ vaø moâi tröôøng vó moâ, chính chuùng taïo ra cô hoäi vaø thaùch thöùc cho DN ñoù. Môi trường ..." target="_blank"> 109. KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÂI TRÖÔØNG MARKETING Môi trường Marketing là tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài công ty có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Qui moâ, toác ñoä taêng, ..." target="_blank"> 112. 1.1 Moâi tröôøng daân soá Qui moâ, toác ñoä taêng, löùa tuoåi, giôùi tính, daân toäc, trình ñoä, ngheà nghieäp cuûa daân soá ñeàu coù aûnh höôûng ñeán Marketing. Sự dịch chuyển daân soá: töø noâng thoân veà thaønh thò, töø noäi thaønh ra ngoaïi thaønh ñaõ taùc ñoäng ñeán vieäc chuyeån dòch kinh teá. Nhöõng thay ñoåi veà cô caáu tuoåi taùc trong quaàn chuùng: tyû leä sinh thaáp ôû moät soá nöôùc taïo ra moät cô caáu tuoåi giaø trong daân chuùng, tuoåi thoï trung bình taêng leân. Söï thay ñoåi veà..." target="_blank"> 113. 1.1 Moâi tröôøng daân soá (tt ) Söï thay ñoåi veà cô caáu gia ñình: ngaøy caøng coù nhieàu thanh nieân soáng ñoäc thaân, ñoäc laäp vôùi gia ñình,hoä ít con. Phuï nöõ coù vai troø ngaøy caøng cao trong xaõ hoäi, hoï coù vieäc laøm vaø ñoäc laäp veà taøi chính. Kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc phaùt trieån taïo ra moät tyû leä lôùn daân soá coù trình ñoä cao,gia taêng soá löôïng coâng nhaân aùo traéng trong cô caáu lao ñoäng xaõ hoäi vaø do ñoù nhu caàu tieâu duøng cuõng thay ñoåi. Thu nhaäp vaø kieåu pha..." target="_blank"> 114. 1.2 Moâi tröôøng kinh teá Thu nhaäp vaø kieåu phaân phoái thu nhaäp cuûa daân chuùng quyeát ñònh vieäc mua haøng cuûa hoï. Laõi suaát ngaân haøng coù aûnh höôûng ñeán vieäc thu huùt ñaàu tö trong cuõng nhö ngoaøi nöôùc. Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá: phaùt trieån–phoàn vinh–suy thoaùi–phuïc hoài, aûnh höôûng ñeán SX. Xu höôùng chi tieâu: SP coù chaát löôïng vaø giaù caû cao ngaøy caøng ñöôïc ñöôïc öa chuoäng. Coù söï caïn kieät taøi..." target="_blank"> 115. 1.3 Moâi tröôøng töï nhieân Coù söï caïn kieät taøi nguyeân thieân nhieân Taøi nguyeân thieân nhieân bao goàm : Taøi nguyeân voâ haïn (khoâng khí, nöôùc,aùnh saùng,gioù) Taøi nguyeân höõu haïn taùi taïo ñöôïc (röøng, thöïc phaåm) Taøi nguyeân höõu haïn khoâng taùi taïo ñöôïc (daàu thoâ, than ñaùù, ñoàng, keõm, platinium) Chi phí naêng löôïng phuïc vuï saûn xuaát ngaøy caøng taêng cao nhö chi phí gas, xaêng daàu, than ñaù, ñieän . Möùc ñoä oâ nhieãm moâi tröôøng ñeán möùc baùo ñoäng. Coù söï tieán boä nhan..." target="_blank"> 116. 1.4 Moâi tröôøng coâng ngheä Coù söï tieán boä nhanh choùng veà coâng ngheä. Khôûi ñaàu cho nhöõng ngaønh coâng nghieäp môùi. Cô hoäi ñoåi môùi laø voâ taän. Doanh nghieäp quan taâm ñeán vieäc caûi tieán thöù yeáu cho SP. Chi phí nghieân cöùu vaø phaùt trieån taêng leân. Coù söï can thieäp cuûa nhaø nöôùc trong vieäc öùng duïng coâng ngheä. Vaên hoùa laø heä thoá..." target="_blank"> 117. 1.5 Moâi tröôøng vaên hoùa Vaên hoùa laø heä thoáng caùc giaù trò, caùc truyeàn thoáng, caùc nieàm tin vaø caùc chuaån möïc, ñöôïc truyeàn töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc vaø ñöôïc theå hieän qua vieäc aên, maëc, ôû, ñi laïi, hoïc taäp, thôø cuùng, leã hoäi, giao tieáp … Vaên hoùa coát loõi thöôøng beàn vöõng,khoù bieán ñoåi. Vaên hoùa thöù phaùt thöôøng bò thay ñoåi. Caùc nhoùm vaên hoùa nhoû ñöôïc hình thaønh töø caùc vuøng,daân toäc,toân giaùo,löùa tuoåi,giôùi tính. Xu höôùng thay ñoåi cuûa vaên hoùa: coi troïng söùc khoûe, thôøi gian raõnh roãi, söï treû trung, söï thoaûi maùi. Moãi cheá ñoä chính tr..." target="_blank"> 118. 1.6 Moâi tröôøng phaùp luaät Moãi cheá ñoä chính trò xaõ hoäi ñeàu coù heä thoáng phaùp luaät ñeå ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng saûn xuaát tieâu duøng trong xaõ hoäi. Phaùp luaät bao goàm hieán phaùp, caùc ñaïo luaät, phaùp leänh, nghò ñònh, chæ thò, thoâng tö. Phaùp luaät coù chöùc naêng: baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng, baûo veä quyeàn lôïi cuûa caùc doanh nghieäp vaø baûo veä quyeàn lôïi roäng lôùn cuûa xaõ hoäi. Cung caáp caùc nguoàn löïc cho c..." target="_blank"> 121. 2.2 Nhaø cung öùng Cung caáp caùc nguoàn löïc cho coâng ty nhö SP, dòch vuï, nguyeân nhieân vaät lieäu vaø nhaân löïc. Caùc nhaø Marketing caàn phaûi naém baét ñöôïc khaû naêng cung öùng cuûa hoï caû veà chaát laãn löôïng. Söï gia taêng giaù caû töø phía nhaø cung öùng cuõng gaây khoù khaên cho caùc hoaït ñoäng doanh nghieäp. Söï gia taêng chi phí, söï thieáu haøng trong ngaén haïn gaây taùc haïi ñeán khaû naêng thoaû maõn khaùch haøng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp trong daøi haïn. Trung gian phaân phoái: go..." target="_blank"> 122. 2.3 Trung gian Marketing Trung gian phaân phoái: goàm caùc nhaø baùn buoân, baùn leû, ñaïi lyù, ngöôøi moâi giôùi. Caùc toå chöùc taøi chính nhö ngaân haøng, coâng ty taøi chính, coâng ty baûo hieåm, coâng ty chöùng khoaùn … Caùc cô sôû dòch vuï trung gian nhö coâng ty vaän taûi, kho baõi, quaûng caùo, tö vaán, nghieân cöùu thò tröôøng … Laø moät nhoùm baát kyø toû ra qu..." target="_blank"> 125. 2.6 Coâng chuùng Laø moät nhoùm baát kyø toû ra quan taâm thöïc söï hay coù theå seõ quan taâm ñeán doanh nghieäp, coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu ñeà ra cuûa doanh nghieäp. Giôùi coâng quyeàn Giôùi taøi chính Coâng chuùng roäng raõi Giôùi truyeàn thoâng Coâng chuùng noäi boä COÂNG CHUÙNG Caùc toå chức Xaõ Hoäi Giôùi ñòa phöông Laø moät nhoùm baát kyø toû ra qu..." target="_blank"> 126. 2.6 Coâng chuùng Laø moät nhoùm baát kyø toû ra quan taâm thöïc söï hay coù theå seõ quan taâm ñeán doanh nghieäp, coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng ñaït tôùi nhöõng muïc tieâu ñeà ra cuûa doanh nghieäp. Giôùi coâng quyeàn Giôùi taøi chính Coâng chuùng roäng raõi Giôùi truyeàn thoâng Coâng chuùng noäi boä COÂNG CHUÙNG Caùc toå chức Xaõ Hoäi Giôùi ñòa phöông Những hiểu biết chung về thị trường 128. NỘI DUNG Những hiểu biết chung về thị trường Phân khúc thị trường Lựa chọn thị trường mục tiêu Định vị trong thị trường Thị trường là t..." target="_blank"> 129. Thị trường theo quan điểm Marketing Thị trường là tập hợp tất cả những người mua và người bán để giao dịch, mua bán sản phẩm hay dịch vụ Thị trường là khách hàng bao gồm cả khách hàng hiện có và khách hàng tiềm ẩn Căn cứ vào đặc ..." target="_blank"> 130. Những hiểu biết chung về thị trường Căn cứ vào đặc tính sản phẩm Thị trường sản phẩm hữu hình Thị trường sản phẩm vô hình Căn cứ vào không gian địa lý Thị trường toàn cầu Thị trường quốc gia Thị trường khu vực, địa phương Căn cứ vào số lượng người mua và bán Độc quyền Cạnh tranh Căn cứ vào mục đích mua hàng của khách hàng + Thị trường người tiêu dùng + Thị trường nhà sản xuất + Thị trường nhà buôn Tính đo lường 133. Yêu cầu của phân khúc thị trường Tính đo lường Qui mô, sức mua, hiệu quả của khúc thị trường Tính tiếp cận Có khả năng đạt tới và phục vụ khúc thị trường Tính hấp dẫn, quan trọng Qui mô đủ lớn và khả năng sinh lời Tính hành động Triển khai những chương trình marketing riêng biệt cho từng khúc thị trường đã phân chia Địa lý ..." target="_blank"> 134. Thị trường hàng tiêu dùng Địa lý Miền Qui mô và vị trí của thành phố Cư trú, khí hậu Nhân khẩu học Tuổi tác, giới tính Qui mô gia đình Giai đoạn đời sống gia đình Thu nhập hàng tháng Trình độ học vấn Nghề nghiệp Tôn giáo, dân tộc Tâm lý ..." target="_blank"> 135. Thị trường hàng tiêu dùng Tâm lý Lối sống Cá tính Tầng lớp xã hội Hành vi của khách hàng Dịp mua Lợi ích mong muốn Mức độ tiêu dùng Lòng trung thành Phân khúc thị trường xe gắn máy " target="_blank"> 136. Thảo luận Phân khúc thị trường xe gắn máy Thị trường mục tiêu (t..." target="_blank"> 137. Lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu (target market) là thị trường bao gồm các khách hàng có cùng nhu cầu hoặc mong muốn mà doanh nghiệp quyết định đáp ứng 138. Đánh giá các khúc thị trường để chọn thị trường mục tiêu Qui mô và tăng trưởng Thu thập và phân tích các số liệu như doanh thu hiện tại, dự đoán tỉ lệ tăng doanh thu tương lai, lợi nhuận hiện tại và tỉ lệ tăng lợi nhuận tương lai. Sức hấp dẫn của khúc thị trường Đánh giá đối thủ hiện tại và tiềm năng Sự đe dọa của sản phẩm thay thế Áp lực về phía khách hàng Áp lực về phía nhà cung cấp Mục tiêu và nguồn lực công ty Chiến lược market..." target="_blank"> 139. Chiến lược về thị trường mục tiêu Chiến lược marketing không phân biệt (Undifferentiated marketing) Company Marketing Mix Market Chiến lược đa khúc/ phân biệt ( M..." target="_blank"> 140. Chiến lược đa khúc/ phân biệt ( Multiple Segmentation/Differentiated marketing) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Company Marketing Mix 1 Company Marketing Mix 2 Company Marketing Mix 3 Chiến lược đơn khúc/tập trung (Si..." target="_blank"> 141. Chiến lược đơn khúc/tập trung (Single Segmentation/Concentrated Marketing) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Company Marketing Mix Là việc đưa các ấn tượng t..." target="_blank"> 142. Định vị trong thị trường Là việc đưa các ấn tượng tốt, đặc sắc, khó quên về sản phẩm công ty vào trong tâm trí khách hàng bằng các chiến lược marketing mix thích hợp Xác định mức độ 143. Quá trình định vị Xác định mức độ Xác định rõ các đặc điểm cốt lõi quan trọng cho các khúc đã lựa chọn Xác định đặc điểm trên bản đồ định vị Các lợi thế cạnh tranh có khả năng thực hiện so với đối thủ cạnh tranh Khác biệt về sản phẩm Khác biệt về hình ảnh Khác biệt về dịch vụ Đánh giá việc lựa chọn định vị Lựa chọn chiến lược cạnh tranh đúng Thực hiện định vị Truyền thông và chuyển giao vị trí đã chọn lựa Chỉ ra taàm quan troïng cuûa SP..." target="_blank"> 145. Muïc tieâu chöông 6 Chỉ ra taàm quan troïng cuûa SP vaø chieán löôïc SP trong kinh doanh. Trình baøy moät soá chieán löôïc SP ñieån hình. 3. Giôùi thieäu veà chu kyø soáng cuûa SP vaø tieán trình phaùt trieån moät SP môùi. SAÛN PHAÅM 146. SP THEO QUAN ÑIEÅM MARKETING SAÛN PHAÅM ª Khaùi nieäm: Saûn phaåm laø baát cöù thöù gì coù theå ñöa vaøo thò tröôøng ñeå ñaït ñöôïc söï chuù yù, söï chaáp nhaän, söû duïng hoaëc tieâu thuï, coù khaû naêng thoûa maõn ñöôïc moät öôùc muoán hay moät nhu caàu . SP coù theå laø moät vaät phaåm, dòch vuï, con ngöôøi, yù töôûng, toå chöùc, ñòa ñieåm hay moät söï höùa heïn. SP coát loõi laø lôïi ích hay dòch vuï maø KH mong..." target="_blank"> 148. SP coát loõi laø lôïi ích hay dòch vuï maø KH mong ñôïi khi mua SP ñeå thoûa maõn nhu caàu cuûa mình. SP cuï theå laø caùc boä phaän caáu thaønh SP phoái hôïp laïi nhaèm chuyeån taûi lôïi ích cô baûn cuûa SP cho KH. SP taêng theâm la ø taát caû caùc lôïi ích vaø dòch vuï tăng theâm cho pheùp phaân bieät SP cuûa coâng ty naøy vôùi caùc coâng ty khaùc . Saûn phaåm tieàm naêng laø nhöõng söï hoaøn thieän vaø bieán ñoåi cuûa saûn phaåm coù theå coù trong töông lai. ª Phaân loaïi saûn phaåm Theo m..." target="_blank"> 149. ª Phaân loaïi saûn phaåm Theo muïc ñích söû duïng: Coù haøng tieâu duøng vaø tö lieäu saûn xuaát. Theo thôøi gian söû duïng: Coù haøng beàn vaø haøng khoâng beàn. Theo ñaëc ñieåm caáu taïo: Coù SP höõu hình vaø dòch vuï. Theo kieåu mua coù caùc loaïi haøng: Coù haøng tieän duïng, haøng mua coù suy nghó, haøng ñaëc bieät . Theo tính chaát phöùc taïp: coù haøng phöùc taïp vaø haøng giaûn ñôn. Ñaëc tính kyõ thuaät ..." target="_blank"> 150.  Ñaëc tính cuûa saûn phaåm Ñaëc tính kyõ thuaät –lyù hoùa goàm coâng thöùc, thaønh phaàn vaät lieäu, kieåu daùng, maøu saéc, côû khoå, muøi vò, … Ñaëc tính söû duïng goàm thôøi gian söû duïng, tính ñaëc thuø, ñoä beàn, söï an toaøn, hieäu naêng,… Ñaëc tính taâm lyù goàm veû ñeïp, veû treû trung, söï thoaûi maùi, söï vöõng chaéc… Ñaëc tính keát hôïp goàm giaù caû, nhaõn hieäu, söï ñoùng goùi, teân goïi, caùc dòch vuï phuïc vuï khaùch haøng… Danh mục sản phẩm..." target="_blank"> 151. Danh mục sản phẩm (product mix), Danh mục sản phẩm hay còn gọi là phối thức sản phẩm, là tập hợp tất cả những loại sản phẩm và mặt hàng của một người bán đưa ra để bán cho người mua Chiều rộng danh mục sản phẩm c..." target="_blank"> 152. Danh mục sản phẩm Chiều rộng danh mục sản phẩm cho biết doanh nghiệp có bao nhiêu loại sản phẩm. Ví dụ, danh mục sản phẩm của hãng Avon có 4 loại sản phẩm: mỹ phẩm, đồ nữ trang, thời trang và hàng gia dụng. · Chiều dài danh mục sản phẩm là tổng số mặt hàng có trong tất cả các loại sản phẩm của doanh nghiệp, được tập hợp theo từng loại sản phẩm khác nhau. · Chiều sâu danh mục sản phẩm ..." target="_blank"> 153. Danh mục sản phẩm · Chiều sâu danh mục sản phẩm biểu thị số lượng những mặt hàng khác nhaucó trong từng nhãn hiệu của từng loại sản phẩm của danh mục sản phẩm. · Tính đồng nhất của danh mục sản phẩm thể hiện mối quan hệ mật thiết đến mức độ nào giữa các loại sản phẩm có trong danh mục sản phẩm xét theo cách sử dụng cuối cùng, các công nghệ sản xuất, các hệ thống phân phối, giá cả hay các mặt liên quan khác. Những loại sản phẩm có tính đồng nhất thấp thì chúng có những công dụng khác nhau đối với người mua. Loại sản phẩm ( produc..." target="_blank"> 155. Quyết định về loại sản phẩm Loại sản phẩm ( product line ) là một nhóm những sản phẩm có liên hệ mật thiết với nhau, hoặc vì chúng thực hiện một chức năng tương tự, được bán cho cùng một nhóm khách hàng, được đưa vào thị trường theo cùng những kênh phân phối như nhau, hay được xếp chung một mức giá bán nào đó... 1. Quyết định về chiều ..." target="_blank"> 156. Quyết định về loại sản phẩm 1. Quyết định về chiều dài loại sản phẩm Trong mỗi loại sản phẩm thường có một số mặt hàng. Doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận bằng cách bổ sung thêm một số mặt hàng nữa vào trong loại sản phẩm nếu nó quá ngắn, hoặc bỏ bớt đi mộüt số mặt hàng ra khỏi loại sản phẩm nếu cảm thấy nó quá dài. 1. Quyết định về chiều ..." target="_blank"> 157. Quyết định về loại sản phẩm 1. Quyết định về chiều dài loại sản phẩm a. Quyết định dãn rộng loại sản phẩm Việc dãn rộng loại sản phẩm (product line streching) được thực hiện khi doanh nghiệp kéo dài mặt hàng hơn mức hiện tại. Doanh nghiệp có thể dãn lên, dãn xuống hoặc theo cả hai chiều b. Quyết định bổ sung loại sản phẩm Một loại sản phẩm cũng có thể kéo dài bằng cách thêm vào những mặt hàng mới trong phạm vi hiện tại của loại đó 2. Quyết định hiện đại..." target="_blank"> 158. Quyết định về loại sản phẩm 2. Quyết định hiện đại hóa sản phẩm Trong một số trường hợp, ngay cả khi loại sản phẩm đã có độ dài thích hợp, nó vẫn cần được hiện đại hoá 3. Quyết định khuếch tr..." target="_blank"> 159. Quyết định về loại sản phẩm 3. Quyết định khuếch trương và loại bỏ sản phẩm Doanh nghiệp có thể chọn để khuếch trương một vài mặt hàng trong loại sản phẩm của mình đối với khách hàng với mục đích đẩy mạnh việc tiêu thụ chúng hoặc tạo điều kiện cho việc kích thích tiêu dùng các mặt hàng khác. Doanh nghiệp cũng cần rà soát lại những mặt hàng hiện có của mình và loại bỏ những mặt hàng bán chậm khả năng sinh lời kém, để có điều kiện tập trung vào những mặt hàng sinh lời cao hơn hay để bổ sung thêm những mặt hàng mới có triển vọng hơn. ª Nhaõn hieäu coù caùc chöùc naêng sau: 161. ª Nhaõn hieäu coù caùc chöùc naêng sau: Chöùc naêng thöïc tieãn : cho pheùp nhôù lại deã daøng SP ñaõ löïa choïn tröôùc ñoù. Chöùc naêng baûo ñaûm : moät NH quen thuoäc laø söï ñaûm baûo cho moät chaát löôïng toát nhaát. Chöùc naêng caù theå hoùa : khi choïn moät NH töùc laø khaúng ñònh neùt ñoäc ñaùo, nhaân caùch cuûa mình. Chöùc naêng taïo söï vui thích : ngöôøi mua caûm th..." target="_blank"> 162. Chöùc naêng taïo söï vui thích : ngöôøi mua caûm thaáy thích thuù khi ñöôïc choïn löïa trong nhieàu SP coù NH ña daïng. Chöùc naêng chuyeân bieät : khi NH phaûn aùnh moät hình daùng ñoäc nhaát caùc ñaëc tröng cuûa SP. Chöùc naêng deã phaân bieät : khi NH laø ñieåm duy nhaát ñeå ngöôøi tieâu thuï baùm vaøo khi mua SP . ª Quyeát ñònh veà choïn nhaõn hieäu ..." target="_blank"> 163. ª Quyeát ñònh veà choïn nhaõn hieäu NH rieâng bieät cho töøng SP cuûa haõng. NH chung cho töøng doøng SP. NH chung cho taát caû caùc SP cuûa haõng. Teân thöông maïi cuûa coâng ty keát hôïp vôùi NH rieâng bieät (Kellog rice cryspies, Kellog raisin, Nescafeù, Nestea,…). Nhaõn hieäu phaûi deã ñoïc, deã vieát, deã nhôù vaø..." target="_blank"> 164. Nhaõn hieäu phaûi deã ñoïc, deã vieát, deã nhôù vaø coù theå söû duïng ôû nöôùc ngoaøi. Nhaõn hieäu caàn phaûi ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä bôûi phaùp luaät. Sau khi ñaêng kyù, nhaõn hieäu trôû thaønh thöông hieäu vaø ñöôïc kinh doanh ñoäc quyeàn treân thò tröôøng ñaõ ñaêng kyù. Nhaõn hieäu vaø thöông hieäu laø taøi saûn voâ hình cuûa doanh nghieäp bôûi vì nhôø noù maø doanh nghieäp coù theå baùn ra nhieàu hôn, vôùi giaù cao hôn. Vì vaäy trong kinh doanh caùc DN phaûi quan taâm ñeán vieäc xaây döïng vaø baûo veä nhaõn hieäu vaø thöông hieäu. BAO BÌ- SÖÏ ÑOÙNG GOÙI ª Khaùi n..." target="_blank"> 165. BAO BÌ- SÖÏ ÑOÙNG GOÙI ª Khaùi nieäm Bao bì laø vaät duïng ñöôïc thieát keá vaø SX ñeå chöùa ñöïng SP. Noù laø moät yeáu toá ngaøy caøng trôû neân quan troïng cuûa SP do ñoù vieäc löïa choïn bao bì cuõng laø moät quyeát ñònh quan troïng cuûa Marketing. Söï ñoùng goùi- bao bì coù caùc chöùc naêng: baûo veä SP, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc chuyeân chôû, baùn haøng, mua haøng, tieâu duøng vaø deã daøng baûo quaûn SP. Nhöõng quyeát ñònh veà dòch vuï khaùch haøng: ..." target="_blank"> 166. Nhöõng quyeát ñònh veà dòch vuï khaùch haøng: Cho höôûng tín duïng: mua traû goùp. Dòch vuï sau baùn (Laép raùp, hieäu chænh SP, höôùng daãn caùch söû duïng, caùch baûo trì SP). Baûo haønh: söûa chöõa khoâng maát tieàn, ñoåi laïi SP. Cho thöû mieãn phí: xaøi thöû. Ñieàu kieän giao haøng: giao taïi nhaø hay taïi cöûa haøng.  Chieán löôïc ñoåi môùi SP Ñoå..." target="_blank"> 167.  Chieán löôïc ñoåi môùi SP Ñoåi môùi phaûn öùng : Ñöôïc thöïc hieän khi moâi tröôøng coù söï thay ñoåi. Muoán thöïc hieän ñöôïc chieán löôïc naøy caàn thoaû maõn hai ñieàu kieän:{1} DN phaûi coù khaû naêng lôùn veà marketing vaø {2} DN phaûi coù söï meàm deûo cao veà cô caáu toå chöùc vaø saûn xuaát. Ñoåi môùi chuû ñoäng : Ñöôïc thöïc hieän khi moâi tröôøng chöa coù gì thay ñoåi nhöng DN muoán tìm kieám moät möùc phaùt trieån cao hôn. Ñeå thöïc hieän, doanh nghieäp caàn coù: Nguoàn voán lôùn, coù baèng phaùt minh, saùng cheá vaø laøm chuû toát heä thoáng phaân phoái. Chieán löôïc cho töøng SP cuï theå  Chieán löôïc baét chöôùc saûn phaåm 168.  Chieán löôïc baét chöôùc saûn phaåm Ñöôïc thöïc hieän khi DN khoâng daùm ñoåi môùi vì sôï ruûi ro. CL naøy mang tính ñoåi môùi. CL naøy caàn ñöôïc thöïc hieän nhanh choùng bôûi leõ neáu baét chöôùc chaäm quaù chæ laøm taêng söï öù ñoïng haøng hoùa.  Chieán löôïc thích öùng SP Na..." target="_blank"> 169.  Chieán löôïc thích öùng SP Naâng cao chaát löôïng SP: baèng caùch: Caûi tieán coâng ngheä Naâng cao tay ngheà Tìm nguoàn nguyeân vaät lieäu toát hôn. Kieåm ta chaët cheõ chaát löôïng SP Haï giaù baùn haøng: baèng caùch: Phaân tích giaù trò: Loaïi boû chi phí voâ ích. Chieán löôïc ñònh vò saûn phaåm: ..." target="_blank"> 170. Chieán löôïc ñònh vò saûn phaåm: CL naøy nhaèm trao vò trí môùi cuûa SP hieän coù trong oùc ngöôøi tieâu duøng baèng caùch: Taïo cho SP coù moät vò trí ñaëc bieät trong taâm trí ngöôøi mua hieän taïi vaø töông lai. Laøm cho noù ñöôïc phaân bieät roõ raøng vôùi caùc SP caïnh tranh. Ñaùp öùng söï chôø ñôïi cuûa KH trong thò tröôøng muïc tieâu. GIAI ÑOAÏN MÔÛ ÑAÀU Khoái löôïn..." target="_blank"> 173. GIAI ÑOAÏN MÔÛ ÑAÀU Khoái löôïngï baùn ra taêng chaäm do nhieàu ngöôøi chöa bieát, chöa coù nhieàu ñoái chöùng trong vieäc tieâu thuï. Saûn phaåm: Phaûi hieäu chænh kyõ thuaät vaø thöông maïi, taêng cöôøng kieåm tra chaát löôïng SP . Giaù caû: Giaù hôùt vaùng (chaét loïc) ñoái vôùi SP ñoäc ñaùo, giaù thaâm nhaäp ñoái vôùi SP phoå bieán, giaù khu vöïc. Phaân phoái: ñoäc quyeàn hay choïn loïc, phuï phí cao. Xuùc tieán: Xuùc tieán hieåu bieát veà SP vaø nhöõng lôïi ích cuûa noù. Öu tieân nhaém tôùi ngöôøi tieân phong vaø caùc nhaø buoân baèng caùch chaøo haøng hay catalogue. GIAI ÑOAÏN TAÊNG TRÖÔÛNG Khoái lö..." target="_blank"> 174. GIAI ÑOAÏN TAÊNG TRÖÔÛNG Khoái löôïngï baùn ra taêng leân nhanh choùng. Saûn phaåm: Saûn xuaát haøng loaït, ña daïng hoaù vaø tieâu chuaån hoaù SP ñeå deã daøng môû roäng baùn ra. Giaù caû: Coù xu höôùng giaûm nhaèm môû roäng thò tröôøng. Söû duïng thang giaù caû roäng theo caùc ñòa baøn khaùc nhau. Phaân phoái: roäng raõi, maïnh, toàn kho döï tröõ lôùn vaø nguoàn tieáp teá nhanh choùng. Xuùc tieán: Taïo sö öa thích cao nhaát cuûa ña soá KH, söû duïng maïnh nhöõng phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng. GIAI ÑOAÏN TRÖÔÛNG THAØNH Khoái l..." target="_blank"> 175. GIAI ÑOAÏN TRÖÔÛNG THAØNH Khoái löôïngï baùn ra taêng chaäm laïi vì SP ñaõ ñöôïc haàu heát KH tieàm naêng chaáp nhaän. Saûn phaåm: Ña daïng hoùa nhaõn hieäu vaø kieåu daùng nhaèm ñaùp öùng caùc phaân khuùc thò tröôøng saâu hôn. Giaù caû: Caïnh tranh maïnh veà giaù, sö co giaõn cheùo raát cao. Vì vaäy coù xu höôùng ñi ñeán thoûa thuaän ngaàm hoaëc coâng khai giöõa nhöõng ngöôøi baùn ñeå choáng laïi nhöõng ngöôøi baùn khaùc hay choáng laïi ngöôøi mua. Phaân phoái: Vaãn coøn roäng raõi vaø maïnh. Xuùc tieán: Cuûng coá loøng trung thaønh ñoái vôùi nhaõn hieäu baèng caùch söû duïng caùc phöông tieän thoâng tin hay taêng cöôøng thuyeát phuïc, khuyeán maïi. GIAI ÑOAÏN SUY THOAÙI Khoái löôïn..." target="_blank"> 176. GIAI ÑOAÏN SUY THOAÙI Khoái löôïng baùn ra giaûm, nguy cô toàn kho taêng nhanh. Saûn phaåm: Giaûm bôùt caùc maët haøng xeùt thaáy khoâng coøn hieäu quaû. Giaù caû: Giaûm , ñoâi khi taêng. Phaân phoái: Choïn loïc vaø chuyeân moân hoùa (thöïc hieän luaät 20/80). Xuùc tieán: Giaûm caùc chi phí ñeán ít nhaát. Khaùi nie..." target="_blank"> 177. Chieán löôïc phaùt trieån SP môùi Khaùi nieäm veà SP môùi Saûn phaåm môùi ñoù laø SP ñöôïc moät soá khaùch haøng tieàm naêng caûm nhaän nhö môùi, noù bao goàm SP môùi hoaøn toaøn, SP caûi tieán, SP hoaøn chænh vaø SP coù nhaõn hieäu môùi maø doanh nghieäp phaùt trieån. Sôû dó DN quan taâm ñeán phaùt trieån SP môùi vì nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng ngaøy caøng taêng, coâng ngheä ngaøy caøng tieán boä vaø söï caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät. ª B3: Phaùt trieån vaø thöû nghieäm khaùi nieäm 181. ª B3: Phaùt trieån vaø thöû nghieäm khaùi nieäm Chuyeån ñaït moät yù töôûng thaønh nhöõng ngoân töø cho khaùch haøng hieåu (moâ taû kieåu daùng, maøu saéc, côõ khoå, muøi vò, tính naêng söû duïng vaø giaù caû saûn phaåm). Thöû nghieäm khaùi nieäm SP ôû nhoùm khaùch haøng thích hôïp maø coâng ty ñang muoán höôùng ñeán baèng caùc caâu hoûi thích hôïp. 183. Các câu hỏi về khái niệm xe hơi chạy bằng điện (tt) Baïn ñeà nghò caûi tieán gì veà ñaëc ñieåm cuûa xe? 6. Trong nhaø baïn, ai naém vai troø quyeát ñònh mua vaø ai seõ söû duïng xe naøy? 7. Theo yù baïn, giaù moät chieác xe hôi ñieän neân laø bao nhieâu? 8. Baïn coù mua xe naøy khoâng? (Döùt khoaùt-coù, coù leõ-coù, coù leõ-khoâng, döùt khoaùt-khoâng). ª B4: Hoaïch ñònh chieán löôïc marketing 184. ª B4: Hoaïch ñònh chieán löôïc marketing Thöù nhaát: moâ taû quy moâ, cô caáu, haønh vi cuûa thò tröôøng muïc tieâu, döï kieán ñònh vò vaø baùn SP, thò phaàn vaø möùc LN mong ñôïi trong vaøi naêm ñaàu. Thöù hai: döï kieán giaù SP, chieán löôïc phaân phoái vaø kinh phí marketing cho naêm ñaàu tieân. Thöù ba: trình baøy chæ tieâu möùc tieâu thuï vaø lôïi nhuaän laâu daøi vaø chieán löôïc M.M theo thôøi gian . ª B(6 +7) Phaùt trieån vaø thöû nghieäm SP môùi 186. ª B(6 +7) Phaùt trieån vaø thöû nghieäm SP môùi  Thöïc hieän khaùi nieäm saûn phaåm: Ñeán ñaây, khaùi nieäm SP ñöôïc chuyeån ñeán boä phaän (R+D) ñeå phaùt trieån thaønh SP vaät chaát.  Thöû nghieäm caùc yeáu toá gaén lieàn vôùi SP : Goàm thöû nghieäm veà muøi vò, tính naêng, kieåu daùng, côû khoå, nhaõn hieäu, bao bì, giaù caû, phaân phoái, quaûng caùo... Giôùi thieäu taàm quan troïng cu..." target="_blank"> 189. Muïc tieâu chöông7 Giôùi thieäu taàm quan troïng cuûa giaù trong Marketing mix. Trình baøy moät soá yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù cho SP. Giôùi thieäu moät soá chieán löôïc ñònh giaù ñieån hình. Qui trình ñònh giaù cho moät SP môùi. PRICE IN THE MARKETING – MIX Toån..." target="_blank"> 192. PRICE IN THE MARKETING – MIX Toång doanh thu = Giaù ñôn vò x Löôïng baùn Lôïi nhuaän = Toång doanh thu – Toång chi phí 193. 2. Nhöõng nhaân toá beân trong vaø beân ngoaøi DN aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù Caùc quyeát ñònh veà giaù Nhöõng yeáu toá beân trong: Caùc muïc tieâu marketing Chieán löôïc Marketing - Mix Vò trí treân ñöôøng bieåu dieãn chu kỳ sống sản phẩm Chi phí Nhöõng yeáu toá beân ngoaøi: Thò tröôøng Soá caàu Giaù vaø SP cuûa ñoái thuû caïnh tranh Caùc chính saùch giaù caû cuûa nhaøø nöôùc 2.1 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 2...." target="_blank"> 194. 2.1 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN TRONG 2.1.1. Muïc tieâu marketing cuûa coâng ty Toàn taïi. Toái ña hoùa LN tröôùc maét. Toái ña hoùa doanh thu. Daãn ñaàu veà chaát löôïng SP. Giöõ theá oån ñònh traùnh phaûn öùng baát lôïi töø ñoái thuû caïnh tranh. Ngaên ngöøa ñoái thuû caïnh tranh tham gia thò tröôøng. 2.2 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI 2..." target="_blank"> 201. 2.2 NHÖÕNG YEÁU TOÁ BEÂN NGOAØI 2.2.1. Tính chaát caïnh tranh cuûa thò tröôøng Thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo. Thò tröôøng ñoäc quyeàn hoaøn toaøn. Thò tröôøng caïnh tranh ñoäc quyeàn. Thò tröôøng ñoäc quyeàn nhoùm. Chæ ra taàm quan troïng cuûa xu..." target="_blank"> 207. MUÏC TIEÂU CHÖÔNG 9 Chæ ra taàm quan troïng cuûa xuùc tieán trong Marketing mix. Trình baøy ñaëc ñieåm, khaùi quaùt cuûa caùc hoaït ñoäng quaûng caùo, khuyeán maïi, tuyeân truyeàn, quan heä coâng chuùng, chaøo haøng (baùn haøng caù nhaân) vaø Marketing tröïc tieáp. Khaùi nieäm veà xuùc ..." target="_blank"> 208. 1. KHAÙI QUAÙT VEÀ XUÙC TIEÁN Khaùi nieäm veà xuùc tieán : “ Xuùc tieán laø nhöõng noã löïc cuûa doanh nghieäp ñeå thoâng tin, thuyeát phuïc, nhaéc nhôõ vaø khuyeán khích khaùch haøng mua saûn phaåm cuõng nhö hieåu roõ veà doanh nghieäp. Nhôø xuùc tieán maø doanh nghieäp coù theå baùn ra nhieàu hôn vaø nhanh hôn”. Taïo söï ..." target="_blank"> 213. ª Taàm quan troïng cuûa xuùc tieán : Taïo söï khaùc bieät cho SP, thaâm nhaäp thò tröôøng, thuùc ñaåy tieâu thuï, xaây döïng nhaõn hieäu… ñeàu caàn xuùc tieán. Ñoái vôùi nhöõng SP môùi, caàn phaûi thoâng tin veà kieåu daùng vaø nhöõng ñaëc tröng ñeå xaây döïng thaùi ñoä toát cuûa KH ñoái vôùi chuùng. Ñoái vôùi nhöõng SP ñaõ ñöôïc KH nhaän bieát caàn taäp trung thuyeát phuïc thay ñoåi nhaän thöùc ñeå ñöôïc öa thích hôn. Ñoái vôùi nhöõng SP thoâng duïng caàn nhaéc nhôû ñeå gia taêng söï tin caäy ñaõ coù cuûa ngöôøi mua. Quaûng baù SP..." target="_blank"> 214. ª Nhöõng lôïi ích cuûa xuùc tieán : Quaûng baù SP hieän coù. Xaây döïng nhaän thöùc veà SP môùi. Taùi ñònh vò nhöõng SP baùn chaäm Xaây döïng hình aûnh cho DN vaø SP. Taïo söï haêng haùi cho caùc trung gian. Giôùi thieäu caùc ñieåm baùn. Thuyeát phuïc KH thay ñoåi SP. Thuùc ñaåy..." target="_blank"> 215. ª Nhöõng lôïi ích cuûa xuùc tieán (tt): Thuùc ñaåy KH mua. Chöùng minh söï hôïp lyù cuûa giaù baùn. Giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa KH. Xaây döïng quan heä chaët cheõ vôùi KH . Cung caáp dòch vuï sau khi baùn cho KH. Duy trì söï trung thaønh nhaõn hieäu. Taïo lôïi theá cho DN so vôùi ñoái thuû. Thoâng tin veà nhöõng ñaëc tröng cuûa SP. Loại..." target="_blank"> 216. 2 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán HH xuùc tieán Loại SP/ thò tröôøng : Tuøy theo SP laø t ö lieäu tieâu duøng hay tö lieäu saûn xuaát. Chieán löôïc ñaåy hay keùo : Ñaåy haøng qua trung gian hay KH keùo SP . Giai ñoaïn saün saøng cuûa ngöôøi mua : Bieát, hieåu, tin, mua. Giai ñoaïn cuûa chu kyø soáng SP : Môû ñaàu, taêng tröôûng, tröôûng thaønh, suy thoaùi. 224. * Thôøi gian giaùn ñoaïn daøi giöõa hai laàn xuaát baûn Choïn loïc ñoäc giaû, khu vöïc, nhaân khaåu * Coù chaát löôïng taùi taïo cao * Gaén boù vôùi ñoäc giaû trong t/gian khaù laâu TAÏP CHÍ * Thôøi gian ngaén * Ñoïc löôùt qua loa, sô löôïc * Chaát löôïng hình aûnh, maøu saéc keùm * Uyeån chuyeån, ñònh ñöôïc thôøi gian * Bao quaùt ñöôïc thò tröôøng noäi ñòa * Ñöôïc chaáp nhaän vaø söû duïng roäng raõi * Gaây möùc ñoä tin töôûng cao BAÙO CHÍ NHÖÔÏC ÑIEÅM ÖU ÑIEÅM PHÖÔNG TIEÄN * Haïn cheá saùng taïo * Khoâng c..." target="_blank"> 225. * Haïn cheá saùng taïo * Khoâng ch/ loïc ngöôøi xem Linh ñoäng, laëp laïi cao * Ít chòu aùp löïc cuûa quaûng caùo, caïnh tranh QUAÛNG CAÙO NGOAØI TRÔØI * Khoâng choïn ñöôïc khaùn giaû * Coù theå nhaøm chaùn,boû qua * Thôøi gian ngaén * Chi phí cao Keát hôïp toát giöõa aâm thanh, hình aûnh, maøu saéc, lieân töôûng. * Bao quaùt soá löôïng lôùn khaùn giaû * Gaây chuù yù veà taâm lyù, haáp daãn, thuù vò TRUYEÀN HÌNH * Ñaùnh vaøo tai cuûa ngöôøi nghe * Ít gaây chuù yù hôn tivi *Thôøi gian ngaén * Söûû duïng roäng raõi * Linh ñoäng veà khu