NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ HỌC

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist

Bạn đang xem: Những vấn đề cơ bản của quản trị học

*

*

*

*

Xem thêm: Tần Số Là Gì, Hz ( Hertz Là Gì ? Hertz (Hz) Là Gì

*

Feeding the Soul (Because It's My Business): Finding Our Way to Joy, Love, and Freedom Tabitha Brown
Necessary Conversations: Changing Your Mindset to Communicate Confidently and Productively Liz Nolley Tillman
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman

Bài giảng quản trị học

1. 1Phần I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HỌCChƣơng 1TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC1.1. TỔ CHỨC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC1.1.1. Khái niệm và những đặc trƣng cơ bản của tổ chứcTổ chức thường được hiểu như là tập hợp của hai hay nhiều người cùng hoạtđộng trong những hình thái cơ cấu nhất định để đạt được những mục đích chung.- Mọi tổ chức đều mang tính mục đích. Đây là yếu tố cơ bản nhất của bất kỳ tổchức nào. Mặc dù mục đích của các tổ chức khác nhau có thể là khác nhau- Mọi tổ chức đều là đơn vị xã hội bao gồm nhiều người. Những người đó cóchức năng nhất định trong hoạt động của tổ chức, có quan hệ với nhau trong nhữnghình thái cơ cấu nhất định.- Mọi tổ chức đều hoạt động theo những cách thức nhất định để đạt mục đích –các kế hoạch.- Mọi tổ chức đều phải thu hút và phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt đượcmục đích của mình. Các tổ chức, bất kỳ loại gì, vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận, lớn haynhỏ đều dùng đến bốn nguồn lực chủ yếu: Nhân lực, tài lực, vật lực và thông tin.- Mọi tổ chức hoạt động trong mối quan hệ tương tác với các tổ chức khác- Mọi tổ chức đề cần đến những nhà quản trị, chịu trách nhiệm liên kết, phốihợp những con người bên trong và bên ngoài tổ chức cùng những nguồn lực khác đểđạt được mục đích với hiệu quả cao.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của tổ chức- Tìm hiểu và dự báo những xu thế biến động của môi trường để trả lời nhữngcâu hỏi: Môi trường đòi hỏi gì ở tổ chức? Môi trường tạo ra cho tổ chức cơ hội vàthách thức nào?- Tìm kiếm và huy động các nguồn vốn cho hoạt động của tổ chức.- Tìm kiếm các yếu tố đầu vào cho quá trình tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụcủa tổ chức như nguyên vật liệu, năng lượng, máy móc, nhân lực....- Tiến hành tạo ra các sản phẩm dịch vụ của tổ chức – quá trình sản xuất- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.- Thu được lợi ích cho tổ chức và phân phối lợi ích cho những người tạo nên tổchức và các đối tượng tham gia vào hoạt động của tổ chức.- Hoàn thiện, đổi mới các sản phẩm, dịch vụ, các quy trình hoạt động cũng nhưtạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, các quy trình hoạt động mới.