Quadruple là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kinhdientamquoc.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Quadruple là gì

Thus, given the coordinate tuple of a textual object, one knows its type immediately from its length; word objects, for example, always correspond to lớn quadruples, and sentences khổng lồ triples.
His assessment would be quadrupled, but the actual amount he would have sầu lớn pay would remain the same.
However, the number of prescriptions for lotions lớn treat infestation quadrupled between 1991 and 1996 from 583,000 lớn 2,161,000.
The penalty for continuing offences is raised from £5 lớn £20 for each day, và similarly the penalty for obstructing an inspector is quadrupled from £5 to £đôi mươi.
Secondly, the price of oil quadrupled between 1973 & 1974, from roughly $2½ a barrel to lớn $10½ a barrel, which affected world trade by slowing it down.
The gross extra cost of doubling và quadrupling the retirement pension age addition would be £28 million and £84 million respectively.
The usually quoted cost of £1 billion must be more than quadrupled to £4·5 billion when the coal penny is taken inkhổng lồ tài khoản.
Các cách nhìn của những ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của các biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.
*Xem thêm: Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ Lời Bài Hát, Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ

lớn invent or make something, such as a speech or a device, at the time when it is needed without already having planned it

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Leading Seo Agency Malaysia, Tại Sao Seo Lại Cần Thiết Và Quan Trọng

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp