Phông lưu trữ là gì

Chức năng, trọng trách Ban Thi đua Khen thưởng
Chức năng, trách nhiệm Ban Tôn giáo
Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Văn thư lưu trữ
Hình thành và Phát triển
Nhiệm vụ của lãnh đạo
Chức năng, nhiệm vụ
Sơ thứ tổ chức
Ban biên tập
Danh bạ cơ quan
Địa chỉ cơ quan

*
Câu 1. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật Lưu trữ?
Trả lời: vẻ ngoài này chế độ về vận động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong chuyển động lưu trữ; đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ lưu giữ trữ; chuyển động dịch vụ tàng trữ và quản lý về lưu trữ (Khoản 1 Điều 1).

Bạn đang xem: Phông lưu trữ là gì

Câu 2. Đối tượng áp dụng của chính sách Lưu trữ? Trả lời: nguyên lý này áp dụng đối với cơ quan bên nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, tổ chức chính trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị vũ trang dân chúng và cá nhân (Khoản 2 Điều 1). Câu 3. Vận động lưu trữ tất cả những hoạt động nào? Trả lời: vận động lưu trữ là hoạt động thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, bảo quản, thống kê, sử dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 1 Điều 2). Câu 4. Tư liệu là gì? Tài liệu bao gồm những nhiều loại nào? Trả lời: - tư liệu là vật mang tin được hình thành trong vượt trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Tài liệu bao gồm: Văn bản, dự án, bạn dạng vẽ thiết kế, bạn dạng đồ, công trình xây dựng nghiên cứu, sổ sách, biểu thống kê; âm bản, dương bạn dạng phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử; bản thảo công trình văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký, cây viết tích, tài liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm với vật có tin không giống (Khoản 2 Điều 2). Câu 5. Tài liệu lưu trữ là gì? Tài liệu lưu trữ bao gồm những nhiều loại nào? Trả lời: - Tài liệu tàng trữ là tài liệu có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu và phân tích khoa học, lịch sử dân tộc được gạn lọc để lưu giữ trữ. - Tài liệu lưu trữ bao gồm phiên bản gốc, phiên bản chính; vào trường đúng theo không còn bạn dạng gốc, bạn dạng chính thì được thay thế sửa chữa bằng bạn dạng sao đúng theo pháp (Khoản 3 Điều 2). Câu 6. Lưu trữ cơ quan lại là gì? Trả lời: tàng trữ cơ quan là tổ chức thực hiện chuyển động lưu trữ so với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức (Khoản 4 Điều 2). Câu 7. Lưu lại trữ lịch sử vẻ vang là gì? Trả lời: lưu giữ trữ lịch sử hào hùng là cơ sở thực hiện vận động lưu trữ đối với tài liệu lưu lại trữ có giá trị bảo vệ vĩnh viễn được tiếp nhận từ tàng trữ cơ quan và từ những nguồn khác (Khoản 5 Điều 2). Câu 8. Phông lưu trữ là gì? Trả lời: Phông lưu trữ là tổng thể tài liệu tàng trữ được có mặt trong quá trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức hoặc của cá thể (Khoản 6 Điều 2). Câu 9. Phông lưu trữ Nhà nước vn gồm các tài liệu tàng trữ hình thành từ các cơ quan, tổ chức triển khai nào? Trả lời: Phông tàng trữ Nhà nước việt nam là toàn cục tài liệu lưu trữ được sinh ra trong thừa trình buổi giao lưu của các phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai chính trị - làng hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân vật kế hoạch sử, vượt trội và tài liệu khác được hình thành qua những thời kỳ lịch sử của tổ quốc (Khoản 9 Điều 2). Câu 10. Làm hồ sơ là gì? Trả lời: hồ nước sơ là 1 trong những tập tư liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, là một trong những sự việc, một đối tượng ví dụ hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết quá trình thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 10 Điều 2). Câu 11. Lập làm hồ sơ là gì? Trả lời: Lập làm hồ sơ là việc tập hợp, bố trí tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết các bước của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành làm hồ sơ theo những qui định và cách thức nhất định (Khoản 11 Điều 2). Câu 12. Tích lũy tài liệu là gì? Trả lời: Thu thập tài liệu là vượt trình khẳng định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao dìm tài liệu có mức giá trị để đưa vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử dân tộc (Khoản 12 Điều 2). Câu 13. Chỉnh lý tài liệu là gì? Trả lời: Chỉnh lý tài liệu là câu hỏi phân loại, xác định giá trị, chuẩn bị xếp, thống kê, lập hình thức tra cứu vớt tài liệu ra đời trong hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức, cá thể (Khoản 13 Điều 2). Câu 14. Xác định giá trị tài liệu là gì? Trả lời: xác định giá trị tư liệu là việc reviews giá trị tài liệu theo hầu hết nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn chỉnh theo cách thức của cơ quan bao gồm thẩm quyền để xác minh những tài liệu có mức giá trị giữ trữ, thời hạn bảo quản và tài liệu hết quý hiếm (Khoản 14 Điều 2). Câu 15: Công tác quản lý lưu trữ phải bảo vệ những nguyên tắc nào? Trả lời: Công tác cai quản lưu trữ phải bảo vệ những qui định sau: - công ty nước thống nhất thống trị tài liệu phông lưu trữ non sông Việt Nam. - vận động lưu trữ được tiến hành thống tốt nhất theo lý lẽ của pháp luật. - Tài liệu phông lưu trữ non sông Việt nam được công ty nước những thống kê (Điều 3). Câu 16. Chính sách của đơn vị nước về lưu trữ được quy định như thế nào? Trả lời: cơ chế của bên nước về tàng trữ được hình thức như sau: - đảm bảo an toàn kinh phí, nguồn nhân lực trong bài toán bảo vệ, bảo vệ an toàn, tổ chức triển khai sử dụng có kết quả tài liệu phông lưu trữ nước nhà Việt Nam. - Tập trung tân tiến hóa đại lý vật chất, kỹ thuật và ứng dụng khoa học, technology trong hoạt động lưu trữ. - xác nhận quyền sở hữu so với tài liệu lưu lại trữ; khích lệ tổ chức, cá thể hiến tặng, ký gửi, phân phối tài liệu giữ trữ của bản thân mình cho nhà nước, đóng góp, tài trợ cho hoạt động lưu trữ cùng thực hiện chuyển động dịch vụ lưu trữ. - tăng tốc mở rộng đúng theo tác nước ngoài trong vận động lưu trữ (Điều 4). Câu 17. Rất nhiều tài liệu như thế nào của cá nhân, gia đình dòng họ được đk thuộc phông lưu trữ tổ quốc Việt Nam? Trả lời: hầu hết tài liệu dưới đây của cá nhân, gia đình, cái họ (sau trên đây gọi tầm thường là cá nhân) có giá trị phục vụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lịch sử đối với quốc gia, xã hội được đăng ký thuộc phông lưu trữ tổ quốc Việt Nam: a) Gia phả, tộc phả, bằng, sắc phong, tài liệu về tiểu sử; b) phiên bản thảo viết tay, bạn dạng in có bút tích, công trình phân tích khoa học, sáng sủa tác, thư từ bỏ trao đổi; c) Phim, ảnh; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu điện tử; d) Công trình, bài viết về cá nhân; đ) Ấn phẩm, tài liệu do cá thể sưu trung bình được (Khoản 1 Điều 5). Câu 18. Người có tài năng liệu có những quyền gì? Trả lời: cá thể có tài liệu có các quyền sau đây: - Được đăng ký tài liệu tại lưu giữ trữ lịch sử và phía dẫn, hỗ trợ về kỹ thuật bảo vệ và tạo đk để phát huy quý hiếm tài liệu được cơ chế tại Khoản 1 Điều 5 hình thức Lưu trữ; - đưa ra quyết định việc hiến tặng, cam kết gửi tài liệu cho lưu trữ lịch sử; - văn bản thoả thuận việc giao thương tài liệu; - Được ưu tiên thực hiện tài liệu đã hiến tặng; - được cho phép người khác áp dụng tài liệu cam kết gửi tại lưu trữ lịch sử, cơ mà không được xâm hại bình an quốc gia, công dụng của đơn vị nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Được nhà nước tâng bốc theo phương tiện của quy định (Khoản 3 Điều 5). Câu 19. Cá nhân có tài liệu tương quan đến bình an quốc gia, bao gồm nghĩa vụ? Trả lời: cá thể có tài liệu liên quan đến bình an quốc gia tất cả nghĩa vụ: Chỉ được hiến khuyến mãi hoặc xuất bán cho Lưu trữ lịch sử vẻ vang (Điểm a, Khoản 4 Điều 5). Câu 20. Tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của bản thân có trọng trách gì trong thống trị về giữ trữ? Trả lời: tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm cai quản về lưu trữ, áp dụng những biện pháp nhằm nâng cấp hiệu quả trong việc thu thập, quản lý, bảo quản và thực hiện tài liệu lưu giữ trữ; phát hành quy chế về công tác tàng trữ của cơ quan, tổ chức mình (Điều 6). Câu 21. Tín đồ làm lưu trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập phải có đk gì? Trả lời: fan làm lưu trữ ở phòng ban nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập phải có một cách đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh theo chính sách của pháp luật; được đào tạo, tu dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tàng trữ và kiến thức cần thiết khác tương xứng với quá trình (Khoản 1 Điều 7). Câu 22. Người làm tàng trữ ở ban ngành nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xóm hội đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng chế độ, quyền hạn gì? Trả lời: fan làm lưu trữ ở cơ sở nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được hưởng chế độ, quyền hạn tương ứng trong cơ quan, tổ chức và được hưởng phụ cấp ngành nghề quánh thù, chế độ ưu đãi khác theo phương pháp của lao lý (Khoản 1 Điều 7). Câu 23. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phép tắc Lưu trữ? Trả lời: Luật lưu trữ quy định phần nhiều hành vi bị nghiêm cấm như sau: - chiếm phần đoạn, làm hỏng làm mất tài liệu lưu lại trữ. - làm giả, sửa chữa, làm xô lệch nội dung tài liệu lưu trữ. - tải bán, chuyển giao, huỷ bất hợp pháp tài liệu lưu giữ trữ. - thực hiện tài liệu lưu trữ vào mục tiêu xâm phạm công dụng của nhà nước, quyền và ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - mang tài liệu lưu trữ ra quốc tế trái phép (Điều 8). Câu 24. Lập hồ nước sơ với nộp lưu lại hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan liêu là trách nhiệm của ai? Trả lời: Lập hồ nước sơ và nộp lưu lại hồ sơ tài liệu vào tàng trữ cơ quan lại là trọng trách của: tín đồ được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức triển khai (Khoản 1 Điều 9). Câu 25. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức; bạn đứng đầu đơn vị của cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm gì trong câu hỏi lập hồ nước sơ, quản lý và giao nộp lưu giữ hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan? Trả lời: bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm cai quản tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn câu hỏi lập hồ sơ cùng nộp lưu hồ sơ, tư liệu vào tàng trữ cơ quan. Người đứng đầu đơn vị của cơ quan, tổ chức triển khai có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc lập hồ nước sơ, bảo vệ và nộp lưu giữ hồ sơ, tư liệu của đơn vị vào lưu trữ cơ quan tiền (Khoản 2 Điều 9). Câu 26. Trọng trách của lưu trữ cơ quan lại trong bài toán lập làm hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu tại lưu trữ cơ quan? Trả lời: trọng trách của tàng trữ cơ quan liêu trong bài toán lập làm hồ sơ và thống trị hồ sơ, tài liệu được cơ chế như sau: - Giúp bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn bài toán lập hồ sơ với nộp giữ hồ sơ, tài liệu. - Thu thập, chỉnh lý, khẳng định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ và tổ chức sử dụng tài liệu lưu lại trữ. - Giao nộp tài liệu lưu trữ có mức giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc danh mục tài liệu nộp giữ vào lưu trữ lịch sử; tổ chức triển khai tiêu bỏ tài liệu hết cực hiếm theo ra quyết định của fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức (Điều 10). Câu 27. Thời hạn nộp lưu giữ hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan? Trả lời: Thời hạn nộp giữ hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan được quy định: vào thời hạn 01 năm, tính từ lúc ngày công việc kết thúc (trừ tài liệu thiết kế cơ bản) (Điểm a, Khoản 1 Điều 11). Câu 28. Thời hạn nộp lưu so với hồ sơ tài liệu gây ra cơ bản? Trả lời: Đối với làm hồ sơ tài liệu desgin cơ bản: trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày công trình xây dựng được quyết toán (Điểm b, Khoản 1 Điều 11). Câu 29. Đơn vị, cá thể có trọng trách giao, dấn hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan như thế nào? Trả lời: Đơn vị, cá nhân giao hồ nước sơ, tư liệu có trọng trách hoàn thiện làm hồ sơ của các bước đã kết thúc, thống kê Mục lục hồ nước sơ, tư liệu nộp lưu với giao nộp vào tàng trữ cơ quan (Khoản 1 Điều 12). Câu 30. Tàng trữ cơ quan có trách nhiệm giao, dìm hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan lại và giấy tờ thủ tục được thực hiện như thế nào? Trả lời: Trong câu hỏi giao, dấn hồ sơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan: tàng trữ cơ quan có trách nhiệm đón nhận hồ sơ, tài liệu với lập Biên bạn dạng giao nhấn hồ sơ, tài liệu (Khoản 2 Điều 12). Câu 31. Tư liệu và giấy tờ thủ tục giao nhận tài liệu vào lưu trữ cơ quan tất cả những loại nào? Trả lời: tài liệu và thủ tục giao nhận tài liệu vào tàng trữ cơ quan lại gồm: - Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu với Biên phiên bản giao nhận hồ sơ, tư liệu được lập thành 2 bản; - Đơn vị, cá thể giao hồ sơ, tài liệu giữ lại 01 bản, tàng trữ cơ quan giữ lại 01 phiên bản (Khoản 3 Điều 12). Câu 32. Tài liệu năng lượng điện tử là gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử là tư liệu được chế tạo lập làm việc dạng thông điệp dữ liệu hình thành trong thừa trình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, cá thể được chọn lựa để tàng trữ hoặc được số hóa trường đoản cú tài liệu tàng trữ trên những vật sở hữu tin khác (Khoản 1 Điều 13). Câu 33. Tài liệu tàng trữ điện tử phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn chỉnh gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ điện tử phải thỏa mãn nhu cầu các tiêu chuẩn: - Dữ liệu thông tin đầu vào, bảo vệ tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, bình an và tài năng truy cập; - Được bảo vệ và thực hiện theo cách thức chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt. (Khoản 2 Điều 13). Câu 34. Tư liệu được số hóa từ bỏ tài liệu lưu lại trữ có giá trị đối với tài liệu đã có được số hóa như thế nào? Trả lời: tài liệu được số hoá trường đoản cú tài liệu tàng trữ trên những vật có tin khác không tồn tại giá trị thay thế sửa chữa tài liệu đã làm được số hoá (Khoản 3 Điều 13). Câu 35. Tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND, UBND, các tổ chức thôn hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và công việc của xã, phường, thị xã được lựa chọn và lưu trữ tại đâu? Trả lời: Tài liệu xuất hiện trong buổi giao lưu của HĐND, UBND, các tổ chức làng hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp của xã, phường, thị xã được tuyển lựa và tàng trữ tại Văn phòng ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã (Khoản 1 Điều 14). Câu 36. Fan làm lưu trữ tại văn phòng công sở Ủy ban quần chúng xã, phường, thị xã có trách nhiệm gì vào việc quản lý tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: tín đồ làm lưu trữ tại văn phòng Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn bài toán lập hồ nước sơ, đón nhận hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo quản và giao hàng sử dụng tài liệu lưu trữ theo cách thức của luật pháp về lưu trữ (Khoản 2 Điều 14). Câu 37. Bạn đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức có trách nhiệm gì trong vấn đề chỉnh lý tài liệu? Trả lời: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai trong vấn đề chỉnh lý tài liệu có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức việc chỉnh lý tài liệu ở trong phạm vi cai quản (Khoản 1 Điều 15). Câu 38. Tài liệu sau khi chỉnh lý phải đảm bảo an toàn các yêu ước cơ bản nào? Trả lời: Tài liệu sau thời điểm chỉnh lý phải bảo đảm an toàn các yêu cầu cơ phiên bản sau đây: a) Được phân loại theo nguyên tắc nghiệp vụ lưu trữ; b) Được khẳng định thời hạn bảo quản; c) hồ sơ được hoàn thiện và hệ thống hoá; d) bao gồm Mục lục hồ nước sơ, cơ sở tài liệu tra cứu vớt và hạng mục tài liệu hết giá trị (Khoản 2 Điều 15). Câu 39. Việc khẳng định giá trị tư liệu được địa thế căn cứ vào những vẻ ngoài nào? Trả lời: Việc khẳng định giá trị tư liệu phải bảo đảm an toàn theo phần đa nguyên tắc thiết yếu trị, kế hoạch sử, trọn vẹn và tổng vừa lòng (Khoản 1 Điều 16). Câu 40. Việc xác định giá trị tư liệu được căn cứ vào các phương pháp nào? Trả lời: Việc xác minh giá trị tài liệu được tiến hành theo: cách thức hệ thống, phân tích, chức năng, tin tức và sử liệu học (Khoản 2 Điều 16). Câu 41. Việc xác định giá trị tư liệu được căn cứ vào các tiêu chuẩn chỉnh nào? Trả lời: các tiêu chuẩn cơ bạn dạng để xác minh giá trị tư liệu là: a) ngôn từ của tài liệu; b) địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu; c) Ý nghĩa của việc kiện, thời hạn và địa điểm hình thành tài liệu; d) mức độ trọn vẹn của font lưu trữ; đ) hiệ tượng của tài liệu; e) triệu chứng vật lý của tài liệu (Khoản 3 Điều 16). Câu 42. Thời hạn bảo quản tài liệu được quy định như vậy nào? Trả lời: Thời hạn bảo quản tài liệu được cơ chế gồm: tư liệu được bảo quản vĩnh viễn và tài liệu bảo vệ có thời hạn (Điều 17). Câu 43. Tư liệu được bảo quản vĩnh viễn bao hàm những các loại tài liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo quản vĩnh viễn bao gồm tài liệu về mặt đường lối, chủ trương, bao gồm sách, cương lĩnh, chiến lược; đề án, dự án, công tác mục tiêu, trọng yếu quốc gia; về bđs nhà đất và các tài liệu khác theo khí cụ của cơ quan bao gồm thẩm quyền (Khoản 1 Điều 17). Câu 44. Tư liệu được bảo vệ có thời hạn bao hàm những tư liệu nào? Trả lời: Tài liệu bảo quản có thời hạn là tài liệu không thuộc ngôi trường hợp cách thức tại Khoản 1 Điều 17 và được khẳng định thời hạn bảo quản dưới 70 năm (Khoản 2 Điều 17).

Xem thêm: Quyền Hạn Của Hội Đồng Quản Trị Trong Công Ty Cổ Phần, Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần

Câu 45. Tư liệu hết cực hiếm là tài liệu nào? Trả lời: tư liệu hết giá bán trị phải loại ra để huỷ là tài liệu có thông tin trùng lặp hoặc đã không còn thời hạn bảo quản theo nguyên tắc và không còn quan trọng cho hoạt động thực tiễn, phân tích khoa học, lịch sử (Khoản 3 Điều 17). Câu 46. Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu có chức năng, nhiệm vụ gì? Trả lời: Hội đồng xác định giá trị tài liệu có chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu cho tất cả những người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc xác minh thời hạn bảo quản, chọn lựa tài liệu để giao nộp vào lưu trữ cơ quan, gạn lọc tài liệu tàng trữ của lưu trữ cơ quan nhằm giao nộp vào lưu trữ lịch sử hào hùng và nhiều loại tài liệu hết giá trị (Khoản 1 Điều 18). Câu 47. Hội đồng xác minh giá trị tài liệu vày ai ra đời và bao gồm thành phần nào? Trả lời: nguyên tố của Hội đồng xác minh giá trị tài liệu gồm những: - chủ tịch Hội đồng; - người làm lưu trữ ở cơ quan, tổ chức là Thư ký Hội đồng; - Đại diện lãnh đạo 1-1 vị có tài liệu là ủy viên; - Người nối tiếp về lĩnh vực tài năng liệu cần xác minh giá trị tài liệu là ủy viên (Khoản 2 Điều 18). Câu 48. Ngôn từ và nguyên tắc thao tác làm việc của Hội đồng xác định giá trị tài liệu như vậy nào? Trả lời: Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu bàn bạc tập thể, tóm lại theo đa số; các ý kiến khác nhau phải được ghi vào biên phiên bản cuộc họp nhằm trình người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức (Khoản 3 Điều 18). Câu 49. Lưu trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức ở mấy cấp? Trả lời: Lưu trữ lịch sử vẻ vang được tổ chức thành 02 cấp (ở tw và cấp cho tỉnh) (Khoản 1 Điều 19). Câu 50. Trọng trách của tàng trữ lịch sử? Trả lời: giữ trữ lịch sử hào hùng có nhiệm vụ sau đây: a) Trình cơ quan có thẩm quyền về lưu trữ cùng cấp phát hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu cùng phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; b) hướng dẫn những cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp giữ tài liệu sẵn sàng tài liệu nộp lưu; c) Thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, bảo quản và tổ chức triển khai sử dụng tài liệu lưu trữ (Khoản 2 Điều 19). Câu 51. Lưu lại trữ lịch sử hào hùng cấp tỉnh giấc thu thập, đón nhận tài liệu lưu giữ trữ đa phần từ các nguồn nào? Trả lời: lưu giữ trữ lịch sử cấp tỉnh giấc thu thập, chào đón tài liệu lưu trữ hình thành trong thừa trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cung cấp huyện và đơn vị chức năng hành thiết yếu - tài chính đặt biệt không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu của lưu giữ trữ lịch sử hào hùng ở trung ương (Điểm b, Khoản 2 Điều 20). Câu 52. Thời hạn nộp giữ tài liệu vào giữ trữ lịch sử hào hùng là từng nào năm? Trả lời: Thời hạn nộp lưu giữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử được quy định: trong thời hạn 10 năm tính từ lúc năm các bước kết thúc (Khoản 1 Điều 21). Câu 53. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử hào hùng được quy định như vậy nào? Trả lời: trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu giữ trữ lịch sử dân tộc được pháp luật như sau: - Chỉnh lý tài liệu trước lúc giao nộp và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; - Lập hạng mục tài liệu gồm đóng lốt chỉ các mức độ mật; - Giao nộp tài liệu và cơ chế tra cứu vào lưu lại trữ lịch sử hào hùng (Khoản 1 Điều 22). Câu 54. Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu giữ tài liệu hoặc tài liệu không thuộc danh mục tài liệu nộp lưu giữ vào giữ trữ lịch sử hào hùng được tổ chức làm chủ như vậy nào? Trả lời: Tài liệu lưu trữ được hiện ra trong thừa trình hoạt động của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức thuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu hoặc tài liệu ko thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu lại vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang được thống trị tại lưu trữ cơ quan (Điều 23). Câu 55. Trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức tài chính là công ty lớn nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức phải tổ chức cai quản và giao nộp tài liệu như thế nào? Trả lời: Trường vừa lòng cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức tài chính là công ty nhà nước chia, tách, sáp nhập, giải thể, đưa đổi bề ngoài sở hữu hoặc vỡ nợ thì fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, doanh nghiệp gồm trách nhiệm: - Tài liệu sinh ra trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức nào phải được chỉnh lý, thống kê lại và bảo quản theo phông tàng trữ của cơ quan, tổ chức đó; - hồ nước sơ, tài liệu giải quyết xong của các đơn vị, cá thể trong cơ quan, tổ chức phải được giao nộp vào lưu trữ cơ quan tiền để thực hiện chỉnh lý tài liệu theo phương tiện (Khoản 1, 2 Điều 24). Câu 56. Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức chia, tách, sáp nhập, giải thể sau khoản thời gian được chỉnh lý đã được quản lý như cầm cố nào? Trả lời: Tài liệu lưu trữ sau khoản thời gian được chỉnh lý được làm chủ như sau: - Tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, công ty lớn thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử vẻ vang được giao nộp vào lưu giữ trữ lịch sử có thẩm quyền; - Tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức, công ty lớn không thuộc nguồn nộp lưu lại vào lưu trữ lịch sử được cai quản tại lưu trữ cơ quan liêu của cơ quan, tổ chức, công ty lớn mới mừng đón trụ sở cũ; trường hợp cơ quan, tổ chức triển khai giải thể, doanh nghiệp lớn giải thể, phá sản hoặc không tồn tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đón nhận trụ sở cũ hoặc có rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mới cùng đón nhận trụ sở cũ thì tài liệu tàng trữ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được giao nộp vào lưu trữ cơ quan theo ra quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai cấp trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Khoản 3 Điều 24). Câu 57. Trọng trách của fan đứng đầu vào việc bảo quản tài liệu lưu trữ được quy định như vậy nào? Trả lời: Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức có trọng trách xây dựng, bố trí kho lưu lại trữ, thiết bị, phương tiện cần thiết và triển khai các biện pháp kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu tàng trữ và bảo đảm việc thực hiện tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 25). Câu 58. Tài liệu lưu trữ quý, thảng hoặc thuộc diện tàng trữ vĩnh viễn có những đặc điểm gì? Trả lời: Tài liệu tàng trữ quý, hi hữu là tài liệu trực thuộc diện lưu trữ vĩnh viễn và có một trong những các điểm lưu ý sau đây: a) có giá trị đặc trưng về tứ tưởng, chính trị, kinh tế - làng hội, khoa học, lịch sử dân tộc và có tầm quan trọng quan trọng đặc biệt đối với quốc gia, thôn hội; b) Được sinh ra trong hoàn cảnh lịch sử đặc trưng về thời gian, ko gian, địa điểm, tác giả; c) Được biểu lộ trên vật mang tin độc đáo, tiêu biểu vượt trội của thời kỳ lịch sử hào hùng (Khoản 1 Điều 26). Câu 59. Vẻ ngoài về đối tượng người tiêu dùng và định kỳ (thời gian) triển khai thống kê bên nước về giữ trữ? Trả lời: công tác làm việc thống kê bên nước về lưu trữ được luật như sau: Cơ quan, tổ chức có tài liệu lưu trữ phải chu kỳ thực hiện chính sách thống kê lưu giữ trữ. Số liệu thống kê mỗi năm được tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến khi xong ngày 31 tháng 12 (Khoản 2 Điều 27). Câu 60. Chính sách thống kê lưu trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp cho tỉnh được quy định như vậy nào? Trả lời: chính sách thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp cho tỉnh được cách thức như sau: - Cơ quan, tổ chức triển khai ở cấp cho tỉnh tổng phù hợp số liệu của những đơn vị trực ở trong và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh. - Cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp thức giấc tổng phù hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cơ quan thống trị nhà nước về tàng trữ cấp thị xã và report cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ ở trung ương (Điểm b, Khoản 3 Điều 27). Câu 61. Chính sách thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức ở cấp cho huyện, cung cấp xã được quy định như vậy nào? Trả lời: Chế độ thống kê tàng trữ tại cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp xã được phương pháp như sau: a) Cơ quan, tổ chức ở cấp huyện, cấp cho xã tổng hợp số liệu của các đơn vị trực trực thuộc và report cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp huyện. B) Cơ quan thống trị nhà nước về lưu trữ cấp thị trấn tổng vừa lòng số liệu của những cơ quan, tổ chức triển khai cấp huyện, cấp xã và report cơ quan làm chủ nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh (Điểm c, Khoản 3 Điều 27). Câu 62. Thẩm quyền quyết định hủy tài liệu hết quý giá được quy định như vậy nào? Trả lời: Thẩm quyền ra quyết định huỷ tư liệu hết quý hiếm được nguyên lý như sau: - bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức ra quyết định huỷ tư liệu hết quý giá tại tàng trữ cơ quan; - tín đồ đứng đầu cơ quan gồm thẩm quyền về lưu lại trữ những cấp ra quyết định huỷ tài liệu hết giá trị tại giữ trữ lịch sử dân tộc cùng cấp cho (Khoản 1 Điều 28). Câu 63. Thủ tục quyết định diệt tài liệu hết cực hiếm được quy định như vậy nào? Trả lời: thủ tục quyết định bỏ tài liệu hết quý giá được điều khoản như sau: - Theo kiến nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu, bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang đề nghị cơ quan thực hiện nhiệm vụ làm chủ nhà nước về tàng trữ cùng cấp đánh giá và thẩm định tài liệu hết giá bán trị buộc phải hủy; fan đứng đầu cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử hào hùng đề nghị lưu trữ cơ quan tiền của cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp tất cả ý kiến đối với tài liệu hết giá trị bắt buộc hủy. địa thế căn cứ vào chủ kiến thẩm định của Hội đồng xác định giá trị tài liệu hoặc chủ kiến của cơ quan cấp cho trên trực tiếp, người dân có thẩm quyền hiện tượng tại Khoản 1 Điều 28 quyết định việc bỏ tài liệu hết giá bán trị. - Theo ý kiến đề nghị của Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu, fan đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu lại trữ quyết định hủy tư liệu có thông tin trùng lặp tại tàng trữ lịch sử. Hội đồng thẩm tra xác minh giá trị tư liệu do tín đồ đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ thống trị nhà nước về lưu trữ quyết định ra đời để thẩm tra tư liệu hết quý giá tại lưu trữ lịch sử (Khoản 2 Điều 28). Câu 64. Thành phần làm hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị được quy định như thế nào? Trả lời: Thành phần hồ sơ huỷ tài liệu hết giá bán trị tất cả có: - Quyết định ra đời Hội đồng; - hạng mục tài liệu hết giá chỉ trị; tờ trình và bạn dạng thuyết minh tài liệu hết giá trị; - Biên phiên bản họp Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu. Biên phiên bản họp Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tài liệu; - Văn bạn dạng đề nghị thẩm định, xin chủ kiến của cơ quan, tổ chức có tài liệu hết giá chỉ trị; - Văn bạn dạng thẩm định, cho ý kiến của cơ quan bao gồm thẩm quyền; - đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết giá bán trị; - Biên bản bàn giao tài liệu hủy; - Biên bản huỷ tài liệu hết quý hiếm (Khoản 4 Điều 28). Câu 65. Thời hạn bảo quản hồ sơ diệt tài liệu được công cụ bao lâu tính từ lúc ngày hủy tài liệu? Trả lời: hồ sơ huỷ tài liệu hết giá trị buộc phải được bảo vệ tại cơ quan, tổ chức có tài liệu bị huỷ ít nhất 20 năm, kể từ ngày bỏ tài liệu (Khoản 5 Điều 28). Câu 66. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài liệu lưu trữ có nghĩa vụ gì? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá thể khi áp dụng tài liệu lưu trữ có những nghĩa vụ sau đây: a) chỉ dẫn số lưu trữ, độ cội của tài liệu tàng trữ và cơ quan, tổ chức quản lý tài liệu lưu lại trữ; tôn kính tính nguyên bản tài liệu lúc công bố, giới thiệu, trích dẫn tài liệu lưu lại trữ; b) không xâm phạm ích lợi của đơn vị nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; c) Nộp phí áp dụng tài liệu lưu trữ theo giải pháp của pháp luật; d) tiến hành các khí cụ của nguyên tắc này, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức thống trị tài liệu tàng trữ và các quy định không giống của luật pháp có liên quan (Khoản 2 Điều 29). Câu 67. Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ có nhiệm vụ gì trong thực hiện tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: Cơ quan, tổ chức có tài năng liệu lưu trữ có nhiệm vụ sau đây: a) công ty động trình làng tài liệu lưu trữ và chế tạo điều kiện dễ ợt cho việc sử dụng tài liệu lưu trữ đang trực tiếp quản lý; b) hằng năm rà soát, thông tin tài liệu tàng trữ thuộc hạng mục tài liệu tất cả đóng vết chỉ những mức độ mật đã làm được giải mật (Khoản 3 Điều 29). Câu 68. Tài liệu lưu trữ tại lưu giữ trữ lịch sử dân tộc hạn chế áp dụng có những điểm sáng gì? Trả lời: Tài liệu tinh giảm sử dụng có 1 trong các các điểm sáng sau đây: - Tài liệu tàng trữ không thuộc hạng mục tài liệu có đóng lốt chỉ những mức độ mật nhưng bao gồm nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể tác động nghiêm trọng đến lợi ích của đơn vị nước, quyền, ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; - Tài liệu lưu trữ bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ tiềm ẩn bị hỏng hỏng không được tu bổ, phục chế; - Tài liệu lưu trữ đang trong quá trình xử lý về nghiệp vụ lưu trữ (Khoản 2 Điều 30). Câu 69. Việc áp dụng tài liệu thuộc danh mục tài liệu có đóng vết chỉ các mức độ mật được quy định như vậy nào? Trả lời: Tài liệu tàng trữ thuộc danh mục tài liệu gồm đóng vết chỉ những mức độ mật được sử dụng rộng thoải mái trong những trường đúng theo sau đây: - Được giải mật theo luật của lao lý về đảm bảo an toàn bí mật bên nước; - Sau 40 năm, tính từ lúc năm công việc kết thúc so với tài liệu bao gồm đóng dấu mật nhưng không được giải mật; - Sau 60 năm, kể từ năm các bước kết thúc so với tài liệu có đóng dấu buổi tối mật, giỏi mật nhưng không được giải mật (Khoản 4 Điều 30). Câu 70. Người tiêu dùng tài liệu tại lưu trữ lịch sử cần có điều kiện gì? Trả lời: người tiêu dùng tài liệu lưu trữ tại lưu lại trữ lịch sử hào hùng phải gồm Giấy chứng tỏ nhân dân hoặc Hộ chiếu; trường hợp sử dụng để ship hàng công tác thì phải gồm giấy reviews hoặc văn bạn dạng đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác làm việc (Khoản 7 Điều 30). Câu 71. Các bề ngoài sử dụng tài liệu lưu giữ trữ? Trả lời: Các bề ngoài sử dụng tài liệu tàng trữ được lý lẽ như sau: a) sử dụng tài liệu tại phòng phát âm của lưu trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử. B) Xuất bản ấn phẩm lưu giữ trữ. C) ra mắt tài liệu lưu trữ trên phương tiện tin tức đại chúng, trang tin tức điện tử. D) Triển lãm, phân phối tài liệu giữ trữ. đ) Trích dẫn tài liệu tàng trữ trong công trình nghiên cứu. E) Cấp phiên bản sao tài liệu giữ trữ, bạn dạng chứng thực lưu trữ (Điều 32). Câu 72. Cơ quan, tổ chức triển khai nào triển khai việc sao tài liệu giữ trữ, xác thực tài liệu lưu lại trữ? Trả lời: câu hỏi sao tài liệu tàng trữ và xác thực lưu trữ do tàng trữ cơ quan hoặc giữ trữ lịch sử dân tộc thực hiện. Người dân có thẩm quyền được cho phép sử dụng tài liệu giữ trữ cho phép sao tài liệu tàng trữ (Khoản 1 Điều 33). Câu 73. Bạn dạng sao tài liệu giữ trữ, bản chứng thực lưu trữ có mức giá trị như thế nào trong những quan hệ, giao dịch? Trả lời: bản sao tài liệu lưu lại trữ, bản chứng thực lưu trữ có giá trị như tư liệu gốc trong những quan hệ, thanh toán (Khoản 4, Điều 33). Câu 74. Việc mang tài liệu giữ trữ thoát ra khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử vẻ vang được quy định như thế nào? Trả lời: Cơ quan, tổ chức, cá nhân được với tài liệu giữ trữ thoát khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử để giao hàng công tác, nghiên cứu khoa học và những nhu cầu đường đường chính chính khác sau khi được cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền được cho phép và phải trả lại nguyên vẹn tài liệu lưu trữ đó (Khoản 1 Điều 34). Câu 75. Quy định về đk để một tổ chức được vận động dịch vụ lưu giữ trữ? Trả lời: tổ chức được hoạt động dịch vụ tàng trữ khi gồm đủ những điều khiếu nại sau đây: a) có đăng ký chuyển động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan triển khai nhiệm vụ cai quản nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh; b) bao gồm cơ sở đồ chất, nhân lực cân xứng để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ; c) cá nhân thực hiện vận động dịch vụ lưu trữ của tổ chức triển khai phải có chứng chỉ hành nghề tàng trữ (Khoản 1 Điều 36). Câu 76. Phương pháp về điều kiện để cá thể được hành nghề chủ quyền về thương mại dịch vụ lưu trữ? Trả lời: cá thể được hành nghề tự do về thương mại dịch vụ lưu trữ khi gồm đủ những điều khiếu nại sau đây: a) Có chứng chỉ hành nghề lưu lại trữ; b) bao gồm cơ sở đồ chất phù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ giữ trữ; c) tất cả đăng ký hoạt động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhà nước về lưu trữ cấp tỉnh giấc (Khoản 2 Điều 36). Câu 77. Hoạt động dịch vụ lưu trữ bao hàm các chuyển động nào? Trả lời: Các vận động dịch vụ tàng trữ bao gồm: a) Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu tàng trữ không nằm trong danh mục kín nhà nước; b) Nghiên cứu, bốn vấn, ứng dụng khoa học và gửi giao công nghệ lưu trữ (Khoản 3 Điều 36). Câu 78. Những quy định về đk để cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ? Trả lời: cá nhân được cấp chứng từ hành nghề lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) gồm lý kế hoạch rõ ràng; c) bao gồm bằng giỏi nghiệp siêng ngành về tàng trữ phù hợp; d) Đã trực tiếp làm tàng trữ hoặc liên quan đến tàng trữ từ 05 năm trở lên; đ) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức (Khoản 1 Điều 37). Câu 79. Mọi trường đúng theo nào không được cấp chứng từ hành nghề lưu trữ? Trả lời: đông đảo trường hợp không được cấp chứng từ hành nghề tàng trữ được nguyên lý như sau: a) Người hiện nay đang bị truy cứu trọng trách hình sự; b) tín đồ đang chấp hành hình phạt tội phạm hoặc sẽ bị vận dụng biện pháp cách xử trí hành chủ yếu đưa vào cửa hàng chữa bệnh, cơ sở giáo dục; c) Người đã trở nên kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an toàn quốc gia; tội vắt ý làm lộ bí mật công tác; tội chỉ chiếm đoạt, giao thương hoặc diệt tài liệu bí mật công tác (Khoản 2 Điều 37). Câu 80. Luật lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp nào? Luật lưu trữ có từng nào chương, điều và có hiệu lực hiện hành thi hành từ ngày tháng năm nào? Trả lời: - Luật lưu trữ được trải qua tại Kỳ họp sản phẩm 2, Khóa XIII (Chương VII). - Luật này có 7 chương, 42 điều và có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012 (Điều 41)./.