Parts of speech là gì

Từ loại trong tiếng Anh là một phần cấu thành nên các câu. Mỗi từ, trong một câu, là một từ loại (Danh từ, động từ, tính từ…). Dưới đây là xin giới thiệu qua với các bạn các Từ loại chính trong tiếng Anh

Từ loại Giải thích Ví dụ
Noun (danh từ) A person, place, thing, quality or act

(chỉ người, địa điểm, vật, chất lượng hay 1 hành động…)

student, park, chair, kindness
Verb (động từ) An action or existence word go, run, be, drink, study, feel
Adjective (tính từ) A word that describes a noun

(từ bổ nghĩa cho danh từ)

a happy person a sunny day
Adverb (trạng từ) A word that describes a verb, adjective, or adverb

(Bổ nghĩa cho động từ, tính từ và một trạng từ khác)

He drives carefully. She speaks English well.

Bạn đang xem: Parts of speech là gì

Conjunction (liên từ) A word that joins words, phrases, or clauses


(Dùng để liên kết các từ, các cụm từ hoặc các mệnh đề)

John and Mary

tea or coffee

I like you but I cannot go out with you.

Preposition (giới từ) A word that describes a relationship between a noun and a noun, verb, or adverb

(Mô tả mỗi liên hệ giữa một danh từ với một danh từ, một động từ hay một trạng từ.)

in, on, at, into, beside, above, below, with
Interjection (thán từ) A word that describes a sudden utterance

(Mô tả một phát ngôn bất ngờ)

Oh! Ah!
Pronoun (đại từ) A word that replaces a noun or noun phrase (Từ thay thế một danh từ hoặc một cụm danh từ.) I admire Lili. She is an intelligent woman.

Xem thêm: Multiple Visual C++ Redistributables Needed? Progress Kb

Where is John? He is at the clinic.


0 4,072 Đọc trong 1 phút
Facebook Twitter Chia sẻ qua email In

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published.

Comment

Name

Email

Website


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Nên đọc
Close
Bài Học Hot
Advertisement
*

Grammar Series 1: Sentence Structure


September 16, 2012
*

Grammar Series 7: Modifiers


September 29, 2012

Action Verbs


May 17, 2013

Mệnh Đề Trạng Từ – Adverb Clauses


June 30, 2013
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Back to top button
Close
Search for: