ÔN THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B

... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost khổng lồ sover this letter khổng lồ China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... household bills We must all make a personal decision khổng lồ work for the future of our planet if we want to ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C and D but 57 A & B however...

Bạn đang xem: Ôn thi tiếng anh trình độ b


*

... parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pichồng C which C as ... impressed by the _ of the thành phố & by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify trăng tròn The trùm said that he would fly lớn Ho Chi Minch City day A next B the ... advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried lớn walk so as not khổng lồ be late for school A fast B quiông xã C rapid D slowly 16 Do you want _ by the doctor? A to examine B to be...
*

... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her baông chồng for too long a to lớn bkết thúc b by bending c for bending d owing khổng lồ you bover > b 157 A lot of passengers ... a me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by h& But now they are started by electriđô thị a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... thành công (thêm giới từ bỏ in) - khổng lồ make good time : nhanh chóng, mau - khổng lồ make oneself pleasant to lớn s.o : vui tươi mến yêu, làm sử dụng rộng rãi - khổng lồ make out : - lớn make out : thành công, tiến bộ, gồm ... thành công việc - To be relate to: bao gồm bà với - To give sầu advice on: - To be apposed to: phản đối, chống lại - To write with a pen: viết cây bút - To belong to: ở trong - To succeed in; thành công - To ... thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm cho điều - khổng lồ think of : suy nghĩ tới, tất cả ý kiến - lớn think of s.o : nghĩ về - khổng lồ think over : suy nghĩ chắn, xét kỹ - lớn think up : phát minh sáng tạo, tìm hiểu, kiếm tìm - lớn throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things lớn say Cau 143 We are used to lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve sầu already lớn buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B Thời gian có tác dụng 90 phút ENGLISH LANGUAGE TEST – 90 minutes Level B (Intermediate) ... Translate the following sentences inlớn English Anh ta tiếp tục có tác dụng muộn sáng lại đến Chính sách tài khóa Sở Tài Chính thực chia thành nhị phần: chi tiêu nhà nước thuế ... sentences from following sets of words và phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( Cmùi hương Trình Mới) GV Hướng Dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK TO YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi Tốt Nghiệp THPT – Đại Học ( ... would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have sầu eaten something D If I had eaten something, I would have sầu been eaten something 43 opinion ... be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Game Elsa Trang Trí Nhà Búp Bê Barbie, Trò Chơi Trí Nhà Cửa


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... the help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world & learn it 21 What does the author think is the...
... Dùng câu xác minh - Dùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ ko đếm + Many - Dùng câu bao phủ định - Đi với danh từ bỏ đếm đựơc + Much - Dùng câu lấp định - Đi cùng với danh tự không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... xác minh + lời mời - Dùng cùng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh tự không đếm b Any: Một chút, , vài ba - Dùng câu lấp định câu ngờ vực - Dùng với danh từ đếm đựơc danh trường đoản cú ko đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The author uses the phrase “mint condition” lớn describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You & I are not in agreement about the reviews of the movie D I think we should ... take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have sầu to take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí tự Tin học tập van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) dấn kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học van phong - Tin Học Van Phong Các kiểu dáng liệu thông dụng Excel ... nhấn vnạp năng lượng - Tất chức 55 Để theo dõi và quan sát thông tin văn uống gửi ứng dụng “gửi, dìm văn bản” ta chọn mục nào? - Theo dõi thông tin văn uống - Theo dõi văn uống - Xử lý văn uống - Chuyển văn uống 56 Muốn nắn đăng nhập lệ phần ... hình : tờ giấy white, đĩa vi tính, máy in, , Hotline là: a) Tkhô cứng công rứa format b) Tkhô giòn công vậy chuẩn chỉnh c) Tkhô cứng công cầm cố vẽ d) Thanh hao công rứa bảng con đường viền 37) Trong biên soạn thảo Word, để chèn tiêu...
... Pronouns and determiners Các chủ đề dùng đến môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung cụ thể Chơng 1: Các thời tiếng Anh ( Tenses in English) Các thời (Present ... steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh từ đếm đợc danh từ bỏ thêm số trường đoản cú vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc thay đổi danh trường đoản cú số sang trọng số nhiều: Chỉ bao gồm danh từ ... ARTICLE) Tiếng Anh có loại cửa hàng trường đoản cú đợc dùng với danh tự : - Quán trường đoản cú không xác định: a/ an - Quán tự xác minh : the * Quán tự ko xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Từ khóa: đề ôn thi công chức môn tiếng anhđề cương cứng ôn thiết kế chức môn giờ đồng hồ anhbộ đề ôn kiến thiết chức mon kien thuc chungcỗ đề ôn thi đại học môn giờ đồng hồ anhcỗ đề ôn thi xuất sắc nghiệp môn giờ đồng hồ anhôn thiết kế chức môn giờ đồng hồ anhcỗ đề ôn thi đại học môn tiếng anh 2013cỗ đề ôn thi ĐH môn giờ đồng hồ anh 2012tài liệu ôn xây dựng chức môn tiếng anhtư liệu ôn xây dựng chức môn giờ đồng hồ anh 2012tài liệu ôn xây đắp chức môn giờ đồng hồ anh 2013tư liệu on kiến tạo chức môn tiếng anhon thi cong chuc tháng tieng anh teo dap anchỉ dẫn ôn thi công chức môn giờ anhbo đề ôn thi ĐH môn giờ anh 2014Nghiên cứu giúp tổng hợp hóa học chỉ điểm sinc học tập vWF, VCAM 1, MCPhường 1, d dimer trong chẩn đân oán với tiên lượng nhồi ngày tiết não cấpNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu sản phẩm thắt chặt và cố định theo thời hạn bên trên đường sắt việt namGiáo án Sinch học 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: Thực hành phạt hiện diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hận phù hợp giữa phòng văn hóa cùng thông tin với chống giáo dục với huấn luyện và đào tạo trong Việc tuim truyền, dạy dỗ, vận chuyển xuất bản nông thôn bắt đầu thị xã tkhô nóng tbỏ, thức giấc phụ thọNghiên cứu vãn, thiết kế phần mềm smartscan cùng ứng dụng trong bảo vệ mạng laptop chuyên dùngNghiên cứu giúp năng lực đo năng lượng năng lượng điện bằng hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế cùng sản xuất quy mô biến tần (inverter) mang đến trang bị ổn định ko khíSnghỉ ngơi hữu ruộng đất và tài chính NNTT châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 dấn dạng rui roKiểm gần cạnh việc xử lý tố cáo, tin báo về tầy cùng đề xuất khởi tố theo điều khoản tố tụng hình sự VN từ bỏ thực tiễn tỉnh giấc Tỉnh Bình Định (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agringân hàng chi nhánh thị xã Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan liêu quan tiền tri rui roNguim tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với bạn bên dưới 18 tuổi tội vạ vào quy định hình sự đất nước hình chữ S (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinch học 11 bài 14: Thực hành phạt hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: Thực hành vạc hiện nay hô hấp ngơi nghỉ thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài bác 14: Thực hành phạt hiện nay hô hấp sinh sống thực vậtĐổi bắt đầu cai quản tài thiết yếu vào vận động công nghệ thôn hội trường hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội VN
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng bắt tắt văn bạn dạng trong tim chị em đại chiến với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm tuyển mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ hội tết Đặc điểm thông thường với phương châm của ngành ruột vùng tmáu minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 cthị xã cũ trong đậy chúa trịnh giải bài bác tập vật lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc biên soạn bài cô nhỏ bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve con trau bài xích ca nđính đi bên trên kho bãi cat sự phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn uống học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê lại có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8