Ôn Tập Quản Trị Hành Chính Văn Phòng

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz

Bạn đang xem: Ôn tập quản trị hành chính văn phòng

*

*

*

The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom
*

Ladies Get Paid: The Ultimate Guide to Breaking Barriers, Owning Your Worth, and Taking Command of Your Career Claire Wasserman
*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine

Xem thêm: Nước Hydrogen Là Gì ? Tất Tần Tật Tác Dụng Của Nước Hydrogen Với Sức Khỏe

How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers David M. Rubenstein
Billion Dollar Brand Club: How Dollar Shave Club, Warby Parker, and Other Disruptors Are Remaking What We Buy Lawrence Ingrassia
The One Week Marketing Plan: The Set It & Forget It Approach for Quickly Growing Your Business Mark Satterfield
Just Work: How to Root Out Bias, Prejudice, and Bullying to Build a Kick-Ass Culture of Inclusivity Kimberly Scott
Larger Than Yourself: Reimagine Industries, Lead with Purpose & Grow Ideas into Movements Thibault Manekin
Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos, With an Introduction by Walter Isaacson Walter Isaacson
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy
The Three Happy Habits: Techniques Leaders Use to Fight Burnout, Build Resilience and Create Thriving Workplace Cultures Beth Ridley
gmail.com 1/4 CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC MÔN QTVP CÂU HỎI ÔN TẬP THI KẾT THÚC MÔN QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG I. LÝ THUYẾT NỘI DUNG CÂU 1. ĐỊNH NGHĨA, CHỨC NĂNG VĂN PHÒNG? - Xây dựng chƣơng trình công tác thƣờng kỳ của cơ quan; 1.1. ĐỊNH NGHĨA - Xây dựng chƣơng trình công tác thƣờng kỳ của VP; Văn phòng là: - Hoạch định các cuộc hội họp, hội thảo của CQ và của - Bộ máy của cơ quan, tổ chức; lãnh đạo CQ; - Có trách nhiệm: - Hoạch định các chuyến đi công tác của LĐCQ; + Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin phục vụ cho sự - HĐ tài chính, kinh phí đảm bảo cho cơ quan hoạt động...điều hành của lãnh đạo; CÂU 4. HOẠCH ĐỊNH HỘI HỌP VÀ TỔ CHỨC CHUYẾN + Giúp các nhà quản lý điều hành công việc; ĐI CÔNG TÁC CHO LÃNH ĐẠO? + Đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động HỘI HỌPchung của toàn cơ quan, đơn vị đó. 1. LẬP KẾ HOẠCH 1.2. CHỨC NĂNG: Đảm bảo phải có các thành phần sau: - THAM MƢU, TỔNG HỢP: - Tên hội nghị; + Văn phòng vừa là nơi thực hiện công tác tham mƣu vừa - Mục tiêu, yêu cầu, nội dung HN;là nơi thu thập, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến từ các bộ phận - Đối tƣợng, thành phần tham dự;khác cung cấp cho nhà quản lý. - Địa điểm; + Tham mƣu là hoạt động hỗ trợ nhằm giúp tìm kiếm - Thời gian;những quyết định tối ƣu cho quá trình quản lý để đạt kết quả - Các công việc cần chuẩn bị cho hội nghị;cao nhất. - Kinh phí; + Tổng hợp các thông tin bên trong và bên ngoài sau đó - Phân công chịu trách nhiệm từng hội nghị.phân tích, quản lý, sử dụng các thông tin đó theo những Gửi kế hoạch này đến với nhiều bộ phận, cá nhân có tráchnguyên tắc, trình tự nhất định. Văn phòng là đầu mối tiếp nhận nhiệm thực thi.các phƣơng án tham mƣu từ các bộ phận chuyên môn, 2. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:nghiệp vụ tập hợp thành hệ thống thống nhất trình hoặc đề - Xác định mục đích, nội dung, chủ đề của HN để xác địnhxuất với lãnh đạo những phƣơng án hành động tổng hợp. thành phần của HN; - GIÚP VIỆC ĐIỀU HÀNH - Ấn định thời gian cụ thể; Thông qua các công việc cụ thể nhƣ: - Xây dựng chƣơng trình; + Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chƣơng - Phân công công việc cụ thể;trình, kế hoạch công tác quý, tháng, tuần, ngày... - Chuẩn bị công văn, giấy mời, tài liệu cần thiết; + Thực hiện các hoạt động lễ tân; - Các trang thiết bị phục vụ cuộc họp; + Tổ chức các hội nghị; - Chuẩn bị hội trƣờng. + Tổ chức chuyến đi công tác; - Kinh phí HN; + Tƣ vấn cho lãnh đạo về công tác soạn thảo văn bản... - Công tác khác: chuẩn bị phù hiệu, chuẩn bị nơi ăn chốn - HẬU CẦN ở, phƣơng tiện đi lại cho đại biểu, khách mời ở xa,... + VP tổ chức việc quản lý, sử dụng kinh phí của cơ quan. 3. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HỘI NGHỊ + VP cung cấp, bố trí, quản lý các phƣơng tiện thiết bị - Tổ chức tiếp đón khách, đại biểu: Tùy vào quy mô, tínhdụng cụ, vật chất để bảo đảm sử dụng có hiệu quả. chất, đặc điểm của Hội nghị sẽ có nhiều cách tiếp đón nhƣ: - ĐẠI DIỆN tiếp đón từ xa, tiếp đón trực tiếp tại hội trƣờng,... + VP là trung tâm, đầu mối giao tiếp của cơ quan, tổ chức. - Điểm danh để nắm đƣợc bộ phận, cá nhân vắng mặt, cá CÂU 2. ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN nhân, bộ phận cử đại diện dự thay;PHÒNG, CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN - Điều hành hội nghị: Tuyên bố lý do, giới thiệu các thànhPHÒNG? phần, đơn vị tham gia HN,... 2.1 ĐỊNH NGHĨA - Ghi biên bản HN: Thƣ ký ghi rõ diễn biến HN nhƣ: ngƣời Quản trị hành chánh văn phòng là việc hoạch định, tổ điều hành, tên và nội dung ý kiến tranh luận, ý kiến đại biểu, ýchức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát các hoạt động xử kiến kết luận của hội nghị.lý thông tin trong văn phòng để có đƣợc mục tiêu đã đề ra. - Phục vụ HN: Phân công đơn vị có trách nhiệm phục vụ 2.2 CHỨC NĂNG các khâu nhƣ: điện, nƣớc, đồ uống, thức ăn... Quản trị hành chính văn phòng có 5 chức năng sau đây: - Tổng kết HN. + HOẠCH ĐỊNH: đề ra các mục tiêu, chiến lƣợc, soạn 4. CÁC CÔNG VIỆC SAU HỘI NGHỊthảo và quy định việc lựa chọn các kế hoạch tối ƣu để có - Biên tập lại biên bản, văn bản có liên quan đến HN;đƣợc mục tiêu đã đề ra. - Theo dõi, đôn đốc các quyết định của hội nghị. + TỔ CHỨC: Tuyển chọn, huấn luyện, sắp xếp và điều - Giải quyết các vấn đề hậu cần.hành nhân sự theo một cơ cấu sao cho thích hợp. - Lập HS hội nghị. + LÃNH ĐẠO: Lãnh đạo nhân viên bằng cách phân công - Biên tập kỷ yếu.nhiệm vụ cụ thể. - Rút kinh nghiệm việc tổ chức hội nghị. + KIỂM TRA: Thƣờng xuyên kiểm tra để kịp thời uốn nắn - Thông báo kết quả HN và triển khai thực hiện các quyếtcác sai trái, lệch lạc so với mục tiêu đã đề ra. định. + Cung cấp dịch vụ hành chính văn phòng. TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC CÂU 3. ĐỊNH NGHĨA HOẠCH ĐỊNH HÀNH CHÍNH VĂN 1. LẬP KẾ HOẠCHPHÒNG. NÊU NỘI DUNG CỦA HOẠCH ĐỊNH HÀNH CHÍNH - Mục tiêu của chuyến đi.VĂN PHÒNG? - Nội dung công tác. ĐỊNH NGHĨA - Thời gian công tác. Hoạch định là xác định ra mục tiêu và đề ra các biện pháp - Cán bộ đi cùng.thích hợp để hoàn thành các mục tiêu đó. Kết quả của Hoạch - Phƣơng tiện giao thông.định là một bảng kế hoạch xác định rõ các chuỗi hoạt động - Các tài liệu cần thiết.mà công ty, tổ chức sẽ thực hiện. - Kinh phí.