Nhân viên thực tập tiếng anh là gì

Thực tập sinh giờ đồng hồ anh là gì? quy trình thực tập xuất xắc vị trí, đợt, tuyển chọn dụng thực tập sinh giờ anh là gì sẽ tiến hành kinhdientamquoc.vn giải đáp cho bạn trong bài viết. 


*

Bạn đã xem: Thực tập sinh trong giờ đồng hồ anh là gì

Thực tâp sinh là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinh tiếng anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tôi.)

VD: Don’t ever speak khổng lồ an intern like that again. (Đừng thì thầm với thực tập sinh như thế. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinh cũng rất có thể viết ra bản báo cáo đó.)

VD : The tiệc nhỏ at swimming pool was a welcoming buổi tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc tại bể bơi là bữa tiệc chào đón các thực tập sinh mới.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong khi chờ đợi sự lôi kéo đi truyền giáo của mình, tôi thao tác làm việc với tứ cách là một trong những thực tập sinh trên Hà Nội.)

Từ vựng tương quan vị trí tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc bỏng vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc chạm chán mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, người giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter người tuyển dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player đồng đội, thành viên trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionmô tả công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for làm việc cho ai, doanh nghiệp nào/wəːk/
Apply lớn s.o for s.t ứng tuyển chọn vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong biện pháp làm việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp
Career objective phương châm nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe mô tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, tự tín vào
Peformentce kết quả
Eventually cuối cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người gồm ích/ˈasɛt/
Good fit người phù hợp
Undertake tiếp nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng với nội dung bài viết bạn có thể biết thực tập là gì trong giờ anh?, địa chỉ tiếng anh là gì? và để giúp bạn gồm thêm một vài từ vựng về thành phần tuyển dụng để ship hàng cho quá trình học tập là thao tác làm việc của mình!