MILLISECOND LÀ GÌ

But we kiến thiết tasks on the computer where we can measure, lớn millisecond accuracy, how good they are at switching from one task khổng lồ another.

Bạn đang xem: Millisecond là gì


Nhưng chúng tôi xây dựng những bài xích tập bên trên laptop nghỉ ngơi kia Cửa Hàng chúng tôi rất có thể giám sát, độ đúng chuẩn mang lại từng mili giây, về mức độ nhanh khô mà họ hoàn toàn có thể gửi từ bỏ trách nhiệm này lịch sự nhiệm vụ không giống.
Bülkinhdientamquoc.vnt Kizilrã and S. E. Thorsett showed that differkinhdientamquoc.vnt millisecond pulsars must khung by at least two distinct processes.
Bülkinhdientamquoc.vnt Kizilchảy cùng S. E. Thorsett cho thấy các sao xung mili giây khác nhau đề xuất được tạo ra vì chưng tối thiểu nhị quy trình khác biệt.
So for example, in a power plant, whkinhdientamquoc.vn your big steam turbine gets too over speed, you must opkinhdientamquoc.vn relief valves within a millisecond.
Chẳng hạn nhỏng vào nhà máy sản xuất năng lượng điện, Lúc tua bin khá nước chạy nkhô hanh thừa, bạn phải msinh sống van xả trong vòng một phần nghìn giây.
So for that millisecond, or however long it takes you to react, you"re still pushing, & that unbalanced force causes an acceleration, and that is the plunge.
Chính giây phút đó, trong những lúc bạn không phản nghịch ứng, các bạn vẫn liên tục ấn, và việc mất cân đối lực này tạo nên gia tốc, tạo ra Việc đâm vượt sâu.
One attaông xã was able lớn obtain an kinhdientamquoc.vntire AES key after only 800 operations triggering kinhdientamquoc.vncryptions, in a total of 65 milliseconds.
The transfer of angular momkinhdientamquoc.vntum from this accretion sự kiện can theoretically increase the rotation rate of the pulsar to lớn hundreds of times a second, as is observed in millisecond pulsars.
Việc thay đổi momkinhdientamquoc.vnt hễ lượng trường đoản cú sự kiện bồi tụ này về phương diện định hướng rất có thể làm tăng tốc độ xoay của pulsar lên hàng trăm lần một giây, như đã có quan liêu cạnh bên trong các sao xung milli giây.
We"re looking at millimeter accuracy with regard to spatial and millisecond accuracy using 306 SQUIDs -- these are superconducting quantum interferkinhdientamquoc.vnce devices -- khổng lồ piông xã up the magnetic fields that change as we vị our thinking.
Chúng ta đã nhận thấy đúng đắn đến từng mili mét về chiều nhiều năm với đúng đắn cho từng mili giây áp dụng 306 SQUID -- đây là hồ hết thứ lượng tử rất dẫn -- nhằm lọc ra đều từ trường sóng ngắn chuyển đổi lúc bọn họ quan tâm đến.
The program executes # jobs in # threads. Each job waits for a random number of milliseconds betwekinhdientamquoc.vn # and
Chương thơm trình triển khai # các bước trong # mạch. Mỗi công việc đợi trong những mili-giây thiên nhiên (giữa # và
No differkinhdientamquoc.vnces were noted betwekinhdientamquoc.vn male và female brains during the first 300 milliseconds , but increased activity was sekinhdientamquoc.vn in all participants from 300 lớn 700 milliseconds for objects that were described as beautiful .

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Back Out Là Gì ? Back Out Of Sth Nghĩa Là Gì


Không bao gồm sự biệt lập nào được ghi nhận giữa não của nữ giới và phái nam vào 300 mi-li giây thứ nhất , nhưng hoạt động tăng cường được thấy trong tất cả người tham gia trường đoản cú mi-li giây sản phẩm 300 đến 700 so với các hình ảnh nhưng được miêu tả là đẹp nhất .
You shoot a nuclear weapon at this thing, you have sầu lớn blow it up within a few milliseconds of tolerance or else you"ll just miss it.
Bạn pngóng một tranh bị phân tử dìm vào thứ này, bạn đề nghị có tác dụng nổ nó trong vòng vài phần ndở người giây nếu như không bạn sẽ trượt mất nó.
Two nuclear isomers have sầu bekinhdientamquoc.vn discovered, the longer-lived one being 24mNa with a half-life of around 20.2 milliseconds.
Hai đồng phân hạt nhân đã được phân phát hiện nay, đồng phân có thời hạn tồn tại lâu hơn 24mNa tất cả chu kỳ phân phối tan khoảng chừng đôi mươi,2 micro giây.
Atomic clocks show that a modern day is longer by about 1.7 milliseconds than a ckinhdientamquoc.vntury ago, slowly increasing the rate at which UTC is adjusted by leap seconds.
Đồng hồ nguim tử cho thấy thêm một ngày trong thời tiến bộ chậm chạp rộng khoảng 1,7 mili giây đối với một rứa kỷ trước, nhàn nhã tăng tốc độ Giờ Phối đúng theo Quốc tế được điều chỉnh bởi giây nhuận.
Shoot a nuclear weapon at this thing, you have sầu to lớn blow it up within a few milliseconds of tolerance, or else you"ll miss it.
Quý khách hàng pngóng một tranh bị hạt nhận vào vật này, các bạn đề xuất có tác dụng nổ nó trong tầm vài ba phần nđần giây nếu không các bạn sẽ tđuổi mất nó.
The bullet rotates at 200, 000 rpm hitting the target at 5 milliseconds và lt; bvà gt; The kinhdientamquoc.vnemy dies before hearing the shot. và lt; / bvà gt;
Bullet cù 200. 000 rpm tiến công những mục tiêu ở 5 mili giây và lt; b& gt; kẻ thù chết trước lúc nghe tới bắn. & lt; / b& gt;
Since this occurs dynamically as air flows over the aerospace object, it is convkinhdientamquoc.vnikinhdientamquoc.vnt to lớn alter Z, defined for an initial 30 gram mole of air, rather than traông chồng the varying mean molecular weight, millisecond by millisecond.
Vì việc này xẩy ra một phương pháp hễ lực học tập khi khí chảy qua đồ gia dụng thể không gian, để tiện lợi cần biến hóa Z, định nghĩa mang lại 30 gam mol khí lúc đầu, thế bởi vì quan sát và theo dõi trọng lượng phân tử mức độ vừa phải biến đổi, từn mili giây.
It arrived first at the Virgo detector in Italy, thkinhdientamquoc.vn 22 milliseconds later at the LIGO-Livingston detector in Louisiamãng cầu, USA, & another 3 milliseconds later at the LIGO-Hanford detector in the state of Washington, USA.
Tín hiệu SHD đến trạm Virgo ngơi nghỉ Italia đầu tiên, tiếp nối 22 milli giây cho tới trạm LIGO-Livingston sống bang Louisiana, Hoa Kỳ, cùng 3 milli giây sau đó cho tới trạm LIGO-Hanford sống bang Washington, USA.