Limitation là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Limitation là gì

*
*
*

limitation
*

limitation /,limi"teiʃn/ danh từ sự hạn chế, sự hạn định, sự giới hạn tính hạn chế, tính hạn định, tính có hạn (số nhiều) nhược điểm, thiếu hụt sót, mặt hạn chế
hạn chếresource limitation: giảm bớt về nguồn lựcresource limitation: giảm bớt về tài nguyênsự giới hạnpeak limitation: sự giới hạn đỉnhsự hạn chếdesign limitationgiới hạn tính toánlimitation of bolster clearancegiới hạn khe nứt xà nhúnposition limitationgiới hạn về vị trípower limitationgiới hạn mối cung cấp điệnspeed limitationgiới hạn tốc độhạn độdividend limitation: hạn độ cổ tứclimitation limit: hạn độ tối đa của trách nhiệmlimitation of liability: hạn độ trách nhiệmhạn ngạchfreight limitation: hạn ngạch vận phísự giới hạnsự hạn chếassignment limitation: sự giảm bớt chuyển nhượngmonetary limitation: sự hạn chế mức lưu giữ thông chi phí tệquantitative limitation: sự hạn chế về số lượngsự hạn địnhthời gian bao gồm hiệu lựcstarting-point the limitation: điểm bắt đầu tính thời hạn có hiệu lựcthời hiệulimitation of actions: thời hiệu kiệnlimitation of actions: thời hiệu tố tụnglimitation period: kỳ hạn thời hiệurules of limitation: pháp quy về thời hiệustatutes of limitation: các quy chế thời hiệustatutory limitation: thời hiệu pháp địnhterm of limitation: kỳ hạn thời hiệuassignment limitationhạn chế bổ dụngauto limitation clauseđiều khoản hạn chế tự độnglegal limitation of liabilitygiới hạn, phạm vi trách nhiệm pháp địnhlimitation clauseđiều khoản hạn chế trách nhiệmlimitation clauseđiều khoản phạm vi trách nhiệmlimitation limitmức trách nhiệm cao nhấtlimitation of actionsthời hạn tố tụnglimitation of public expenditurehạn chế giá thành công quỹlimitation on preferential importhạn chế nhập khẩu ưu đãilimitation on scopegiới hạn về phạm vilimitation periodkỳ hạn giới thiệumonetary limitationhạn chế mức giữ thông chi phí tệscope limitationgiới hạn phạm vi <,limi"tei∫n> danh từ o sự hạn chế, sự hạn định, sự giới hạn o tính hạn chế, tính hạn định, tính tất cả hạn o (số nhiều) nhược điểm, thiếu sót, mặt hạn chế § limitation clause : dầu khoan giới hạn § limitation title : quền sớ hữu giới hạn

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): limit, limitation, limitations, limit, limited, unlimited


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Công Ty, Những Câu Nói Hay Về Công Việc

*

*

*

limitation

Từ điển Collocation

limitation noun

1 limiting of sth

ADJ. important, major, serious, severe | family | damage an exercise in damage limitation | arms talks on arms limitation | budget, budgetary, financial

VERB + LIMITATION impose, place | remove | accept a limitation of your personal freedom

PREP. ~ on limitations on one"s freedom of action | ~ to lớn There should be no limitations to progress in the talks.

2 limitations: sth that sb cannot vị

ADJ. important, major, serious, severe | inherent | physical, technical

VERB + LIMITATION have She has serious limitations as a mother. | overcome, transcend At times his technique seems lớn transcend the limitations of the piano. | know, recognize Please don"t ask me khổng lồ sing?I know my limitations! | expose, reveal, show The team"s technical limitations were exposed by the Italians. | accept You"ve just got to lớn accept your limitations.

PREP. despite sb"s/sth"s ~ It"s a useful book despite its limitations.

Từ điển WordNet


n.

the unique of being limited or restricted

it is a good plan but it has serious limitations