Kết thúc hợp đồng tiếng anh là gì

*

………………COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: …../…………..

Bạn đang xem: Kết thúc hợp đồng tiếng anh là gì

Date ……/……./……

NOTIFICATION

Re.Terminate of labor contract

Dear: Mr/Ms .....................................................

Pursuant to the labor contract No. ...................................... dated .................... between ............................... (hereinafter referred to lớn as the “Company”) with Mr/Mrs ............(hereinafter referred to lớn as the “Employee”) , the Company hereby notices that the labor contract will expiresince .......................................................

Reason:......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Before the date of expiry, the Employee is obliged lớn hvà over the assets, documents, records & works that has been being assignedkhổng lồ the Company in accordance with the laws và the internal rules of the Company.

We kindly suggestthe employee khổng lồ follow the instruction of the Company during the transition.

Sincerely

Recipients:

- As above;

- Save sầu VT.

LEGAL REPRESENTATIVE

(Sign và seal)

Full name: ___________________________

Position: ____________________________


CÔNG TY …………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

Số:…../……………

………….., ngày …. tháng …. năm ….

THÔNG BÁO

V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động

Kính gửi: Ông/Bà .............................................

Căn uống cứ vào Hợp đồng lao động số ............................ được ký kết vào trong ngày …../…../….. thân shop ......................(tiếp sau đây Call là “Công ty”) cùng với Ông/Bà ............................. (dưới đây gọi là "Người lao đông"), Cửa Hàng chúng tôi xin thông báoHợp đồng lao cồn với Ông/Bà …………. vẫn hết hiệu lực kể từ ngày …./..…/…..

Lý do: .........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Trước Khi hợp đồng lao động không còn hiệu lực thực thi, Người lao độngtất cả nghĩa vụ bàn giao lại gia tài, tài liệu, làm hồ sơ, quá trình vẫn và đang tạo nên Sở phận bao gồm nhiệm vụ tiếp nhận quá trình của shop.Đề nghị Ngừơi lao độngchào đón với triển khai theo lao lý cùng gợi ý của người tiêu dùng vào thời hạn chuyển tiếp.Trân trọng

Nơi nhận:

- Nlỗi trên;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký với đóng dấu)

Họ và tên: ___________________________

Chức vụ: ____________________________


CÔNG TY …………………..

Xem thêm: Những Câu Nói Tiếng Hàn Hay Về Tình Yêu, NoìI Anh Yãªu Em Trong TiãªìNg Haì€N

………………COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

Số:…../……………

No.: …../…………..

………….., ngày …. mon …. năm ….

Date ……/……./……

THÔNG BÁO

NOTIFICATION

V/v: Chấm ngừng Hợp đồng lao động

Re.Terminate of labor contract

Kính gửi: Ông/Bà .............................................

Dear: Mr/Ms .....................................................

Căn cđọng vào Hợp đồng lao động số ............................ được ký kết vào ngày …../…../….. giữa Shop chúng tôi ......................(sau đây Call là “Công ty”) với Ông/Bà ............................. (dưới đây Gọi là "Người lao đông"), Shop chúng tôi xin thông báoHợp đồng lao động với Ông/Bà …………. sẽ không còn hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày …./..…/…..

Pursuant to lớn the labor contract No. ...................................... dated .................... between ............................... (hereinafter referred to lớn as the “Company”) with Mr/Mrs ............(hereinafter referred lớn as the “Employee”) , the Company hereby notices that the labor contract will expiresince .......................................................

Lý do: .........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Reason:......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Trước Lúc vừa lòng đồng lao hễ không còn hiệu lực, Người lao độngtất cả nhiệm vụ bàn giao lại gia tài, tài liệu, làm hồ sơ, các bước đang với đang tạo cho Bộ phận có nghĩa vụ chào đón các bước của Shop chúng tôi.

Before the date of expiry, the Employee is obliged to hand over the assets, documents, records & works that has been being assignedkhổng lồ the Company in accordance with the laws and the internal rules of the Company.

Đề nghị Ngừơi lao độngtiếp nhận cùng triển khai theo điều khoản cùng giải đáp của bạn trong thời gian chuyển tiếp.

We kindly suggestthe employee to lớn follow the instruction of the Company during the transition.

Trân trọngSincerely

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

As above;

- Lưu VT.

Save VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP. LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký và đóng dấu)

(Sign và seal)

Họ và tên: ___________________________

Full name: ___________________________

Chức vụ: ____________________________

Position: ____________________________


Đây là văn bạn dạng biểu chủng loại vày cửa hàng tự biên soạn thảo, trường hợp Anh/Chị mong mỏi áp dụng hình thức vui lòng liên hệ với Cửa Hàng chúng tôi sẽ được nâng cấp thông tin tài khoản VIPhường. Xin cám ơn.

Xem thêm: 5 Cách Sửa Lỗi Không Thể Kết Nối Iphone Với Máy Tính Windows 7


Đây là văn uống phiên bản biểu mẫu mã vì cửa hàng từ bỏ soạn thảo, trường hợp Anh/Chị ao ước thực hiện hình thức vui lòng liên hệ với Cửa Hàng chúng tôi để được tăng cấp thông tin tài khoản VIP.. Xin cám ơn.

Chuyên mục: Hỏi Đáp