Impressed là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Impressed là gì

*
*
*

impress
*

impress /im"pres/ danh từ sự đóng dấu vết (đóng vào, in vào...) (nghĩa bóng) vết ấna work bearing an impress of genius: tác phẩm mang dấu tích của một thiên tài nước ngoài động từ đóng, in (lốt lên dòng gì); đóng vết vào, in dấu vào (dòng gì)khổng lồ impress the wax with a stamp: đóng vết vào miếng sáp bằng con dấu ghi sâu vào, tự khắc sâu vào, ăn sâu vàoto impress something on the memory: ghi sâu vật gì vào ký ức tạo ấn tượng; làm cho cảm rượu cồn, làm cho cảm kíchto lớn be deeply impressed by someone"s kindness: cảm kích thâm thúy do lòng xuất sắc của ai nước ngoài rượu cồn từ (sử học) hãm hiếp (thanh khô niên...) tòng quân, bắt (thanh hao niên...) đi lính trưng thu, sung công (sản phẩm hoá...) gửi vào, cần sử dụng (phần nhiều sự kiện... để triển khai minh chứng, nhằm lập luận...)
dấuđóng góp dấuhoađục lỗsự đóngsự insinh sản lỗimpress systemcách thức kế toán chi phí trợ thì ứngimpress systemchi phí trả trước có nấc quy định

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): impression, impress, impressionable, impressive sầu, impressively


*Xem thêm: Bảo Hiểm Trả Tiền Thai Sản Hạch Toán Như Thế Nào Cho Hợp Lý?

*

*

impress

Từ điển Collocation

impress verb

ADV. really His work really impressed me.

VERB + IMPRESS be determined to, be keen lớn, hope to lớn, want lớn | attempt lớn, seek lớn, try to lớn | be designed to | fail khổng lồ The results failed to lớn impress us.

PREPhường. with She impressed us with both the depth và range of her knowledge.

PHRASES an attempt/effort lớn impress sb, be easily impressed I was young and easily impressed.

Từ điển WordNet
Xem thêm: To Confide In Là Gì, Nghĩa Của Từ Confide, To Confide In

English Synonym & Antonym Dictionary

impresses|impressed|impressingsyn.: affect engrave establish fix imprint mark plant root stamp strike

Chuyên mục: Hỏi Đáp