Sử Dụng Html

BeginForm() vào ASP.NET MVC là một trong phương thức mở rộng sử dụng tạo nên thẻ “” tương ứng. BeginForm() là một trong những phương thức mở rộng cho tất cả hai lớp HtmlHelper với AjaxHelper. Cách làm trả về một đối tượng người tiêu dùng MVCForm từ lớp HtmlHelper cùng lớp AjaxHelper do vậy không có nhiều sự biệt lập giữa 2 lớp nhưng cách tiến hành BeginForm() của lớp AjaxHelper giữ hộ một khung không đồng điệu đến server sử dụng JavaScript.

Bạn đang xem: Sử dụng html


public class ProductModel public string Id get; set; public string Name get; set; public decimal Price get; set;
Bước 1: sinh sản phương thức action CreateHtml() vào ProductController để hiển thị trang thêm mới Product.
Bước 3: chế tác phương thức kích hoạt CreateHtml() áp dụng xử lý dữ liệu được gửi cho đến lúc submit từ khung thêm mới.

Xem thêm: Chứng Chỉ Ccna Là Gì ? Có Nên Thi Chứng Chỉ Ccna Không Có Nên Học Ccna 2021


public ActionResult CreateHtml(ProductModel model) if (ModelState.IsValid) //Thực hiện tại xử lý dữ liệu System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(); sb.Append("Product Id :" + model.Id + ""); sb.Append("Product Name :" + model.Name + ""); sb.Append("Price :" + model.Price + ""); return Content(sb.ToString()); else return View(model);
*

*

Khi áp dụng phương thức Ajax.BeginForm() để chế tạo ra form submit tài liệu sử dụng JavaScript. Chúng ta thêm tham chiếu mang lại file JavaScript trong tệp tin Views/Shared/_Layout.cshtml, tệp tin jquery.unobtrusive-ajax.min.js thực hiện cho submit ajax form.
using (Ajax.BeginForm("CreateAjax", "Product", new AjaxOptions UpdateTargetId = "Productresult" )){
Bước 3: tạo thành phương thức kích hoạt CreateAjax() thực hiện xử lý dữ liệu được gửi cho đến khi submit từ khung thêm mới.
public ActionResult CreateAjax(ProductModel model) if (ModelState.IsValid) //Xử lý tài liệu System.Text.StringBuilder sb = new System.Text.StringBuilder(); sb.Append("Product Id :" + model.Id + ""); sb.Append("Product Name :" + model.Name + ""); sb.Append("Price :" + model.Price + ""); return Content(sb.ToString()); else return View(model);
*

*

*

modelApplicationAsp.netAsp.net MVCasp.net webformasyncAsynchronousawaitBootstrapBundleConfigC#CachingCassandraChartCheckListBoxClean CodeCombine datatableconvert giờ đồng hồ việtcookiesCQRSCSVCông rứa lập trìnhCông nghệCông nghệ phần mềmdatatableDesign PatternDMLDocument OutlineDropdownlistEnglishEntity FrameworkepplusFCK Editor trong .netflexcellformat datetimeGenerator Code 3 layerGithubGridviewHibernateHidden FieldsImport ExcelIoTJavaJavascriptLearnLinqMachine LearningMFCmultiple SubmitMVCMVC 5NET CoreNoSQLnugetOOPOutputPlaceholderQueryStringsRewrite URLSearchSelect Dropdown menu trong asp.net vi xử lý core MVCsessionSession timeoutSkillSoftware development life cycleSQLSQL Advancethree layerTiếng AnhToolUsercontrolViewStateVisual Studio 2017

Mây chăm mục


.Net MVC 3 layer, three layer Asp.net Asp.net chip core Automotive Embedded Systems Bootstrap C# C# nâng cao C++ Chrome Clean Code C plus & MFC nguyên tắc lập trình technology phần mượt Design Pattern Entity Framework Excel HTML CSS Javascript IoT Java Javascript Linq Machine Learning NoSQL Skill SQL tiếng Anh Tổng hòa hợp XML Đọc báo