Hornet Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ kinhdientamquoc.vn.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Hornet là gì

To try to lớn solve it today is stirring up a hornets" nest, and it had far better be allowed to remain untouched.
However much of a hornets" nest of danger the middle east may be, we have sầu lớn keep our sights on that single message.
The trouble should be put right at the beginning, by the preven- tion of wood hornets from descending inkhổng lồ the pits và infesting them.
Naturally we admire the courage of the rapporteur, who is as it were sticking his hvà inkhổng lồ a hornets" nest.
He will find, in fact, that by this proposal he has raised something lượt thích a hornets" nest all over the country.
You will have a more bitter hornet"s nest than you have had in the past if you pass over the landless men.
Các cách nhìn của những ví dụ ko thể hiện quan điểm của những biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press hay của các đơn vị trao giấy phép.
*

Xem thêm: Phân Biệt Lương Gross Và Net Để Hr Không "Qua Mặt", Lương Gross Net Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語