Hô Hấp Hiếu Khí Có Ưu Thế Hơn So Với Hô Hấp Kị Khí Ở Điểm Nào

Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí bao gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí?

Trả lời:

Ưu thế của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí:

- Từ một phân tử glucôzơ sử dụng mang đến hô hấp, nếu nó được hô hấp hiếu khí tất cả thể tích lũy được tất cả 38 ATP. Trong lúc đó nếu phân tử glucôzơ này hô hấp kị khí thì chỉ tích lũy được 2 ATP..

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí có ưu thế hơn so với hô hấp kị khí ở điểm nào

- Như vậy, từ thuộc 1 nguyên ổn liệu đầu vào, hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn (gấp 19 lần) so với hô hấp kị khí.

Cùng Top lời giải tra cứu hiểu kiến thức về hô hấp ở thực vật nhé

Thực vật không tồn tại cơ quan liêu hô hấp riêng rẽ. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là những cơ quan lại đang bao gồm hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa với quả đang sinc trưởng,…

I. Khái quát về hô hấp ở thực vật

1. Hô hấp ở thực vật là gì?

- Hô hấp ở thực vật là quy trình ôxi hóa sinch học (dưới tác động của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucôzơ của tế bào sống đến CO2và Htrăng tròn, một phần năng lượng giải pchờ ra được tích lũy trong ATP..

- Phương trình tổng quát

C6H12O6+ 6 O2→ 6 CO2 + 6 Htrăng tròn + Q (nhiệt + ATP)

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí?" width="610">

2. Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

- Năng lượng nhiệt thải ra để bảo trì nhiệt độ thuận lợi cho những hoạt động sống của cơ thể thực vật.

- Năng lượng hô hấp tích lũy vào phân tử ATPhường được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinch trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…), sửa chữa những hư hại của tế bào…

- Hô hấp tạo ra những sản phẩm trung gian cho các quy trình tổng hợp những chất hữu cơ khác trong cơ thể

II. Con đường hô hấp ở thực vật

*
Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 2)" width="596">

1. Phân giải kị khí (đường phân với lên men)

- Ở thực vật, phân giải kị khí có thể xảy ra vào rễ cây khi bị ngập úng xuất xắc vào hạt Khi dìm vào nước hoặc trong số trường hợp cây thiếu ôxi.

- Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men.

- Đường phân xảy ra vào tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

*
Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 3)" width="591">

- Lên men là quá trình axit piruvic lên men tạo thành rượu êtylic hoặc axit lactic và giải pđợi 2 ATP..

2. Phân giải hiếu khí (đường phân với hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Crep cùng chuỗi truyền êlectron vào hô hấp.

- Chu trình Crep :

+ Diễn ra vào chất nền ti thể.

Xem thêm: Tại Sao Con Gái Nhanh Già Hơn Con Trai, Hannah Garden

+ Lúc gồm ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đây axit piruvic bị ôxi hóa trọn vẹn.

*
Hô hấp hiếu khí gồm ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 4)" width="350">

- Chuỗi truyền êlectron :

+ Diễn ra mạnh trong các tế bào, cơ quan tất cả những hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa đang nở…

+ Hiđrô tách ra từ axit piruvic vào chu trình Crep được chuyển qua chuỗi truyền êlectron.

+ Kết quả : Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải pngóng ra 6 CO2, 6 Htrăng tròn và tích lũy được 36 ATP..

III. Hô hấp sáng

- Hô hấp sáng là quá trình hấp thụ O2với giải phóng CO2ở quanh đó sáng.

- Điều kiện xảy ra hô hấp sáng:

+ Cường độ ánh sáng cao

+ Ở lục lạp của thực vật C3lượng CO2cạn kiệt, O2lại tích lũy nhiều (khoảng 10 lần so với CO2)

- Quá trình: Enzyên cacbôxilaza chuyển thành enzyên ổn ôxigenaza ôxi hóa ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat đến CO2xảy ra kế tiếp nhau trong 3 bào quan lại : lục lạp, perôxixôm và ti thể.

- Hô hấp sáng sủa gây lãng phí sản phẩm quang quẻ hợp

IV. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp cùng môi trường

1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

*
Hô hấp hiếu khí tất cả ưu thế gì so với hô hấp kị khí? (ảnh 5)" width="593">

Quang hợp và hô hấp bao gồm mối quan liêu hệ mật thiết với nhau:

- Sản phẩm của quang đãng hợp là chất hữu cơ và ôxi cung cấp nguyên liệu đến quá trình hô hấp

- Sản phẩm của hô hấp là cacbonic với nước là ngulặng liệu cho quang đãng hợp

2. Mối quan tiền hệ giữa hô hấp và môi trường

a. Nước

- Nước cần cho hô hấp, mất nước làm cho giảm cường độ hô hấp

- Đối với các cơ quan ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước thì hô hấp tăng. Muốn hạt nảy mầm cần đảm bảo đủ nước

b. Nhiệt độ

- khi nhiệt độ tăng, cường độ hô hấp tăng theo đến giới hạn cơ mà hoạt động sống của tế bào vẫn còn bình thường.

- Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân thủ định luật Van – Hôp : Q10= 2-3 (tăng nhiệt độ thêm 10oC thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 – 3 lần.

c. Ôxi

Lúc nồng độ ôxi giảm xuống dưới 10 % thì hô hấp sẽ bị ảnh hưởng và khi giảm xuống 5 % thì cây chuyển lịch sự phân giải kị khí.

d. Hàm lượng CO2

CO2là sản phẩm cuối thuộc của hô hấp hiếu khí cũng như của lên men êtilic. Nồng độ CO2cao (> 40%) sẽ ức chế hô hấp.