Fission Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự kinhdientamquoc.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Fission là gì

Because of security restrictions on the publication of potentially war-relevant research, nuclear fission is simply lacking in the spectrum of themes documented in the map.
Nuclear fission, moreover, is viewed as one of the better ways of addressing "climate change", with saving và efficiency relegated to secondary importance.
We all know that nuclear fission is an inherently dangerous process, as indeed is a fission in our economies.
There were comparable cold spells in 17th và 18th centuries before the discovery of nuclear fission.
I believe the scientists should not be used by politicians or statesmen, no matter how brilliant they are, in keeping so-called nuclear fission secrets.
He told us that nuclear fission produces heat, from heat you get steam and from steam you get electricity.
Everyone is agreed that by means of nuclear fission we can produce electricity as economically as from any other source.
We all hope that the day will not be far distant when atomic energy and nuclear fission is used for the purpose of generating electricity.
I bởi vì not believe that there is, or should be, a substantial future for nuclear fission as a means of providing domestic & industrial energy.
Các ý kiến của các ví dụ ko mô tả cách nhìn của những biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press giỏi của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa " Tired Of Là Gì, Nghĩa Của Từ Tired

*

to lớn walk with large, noticeable movements, especially to lớn attract attention or show that you are angry

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語