Dtd Là Gì

I.

Bạn đang xem: Dtd là gì

DTDs là gì:

Loại tư liệu Definition (DTD) là một tập hợp các tờ khai đánh dấu để xác định một các loại tài liệu cho những ngôn ngữ đánh dấu như: SGML, XML, HTML. DTD là một trong những tiền thân của lược thứ XML Schema với có công dụng tương tự, mang dù năng lực khác nhau.Bạn sẽ xem: Dtd là gì

DTD thực hiện một cú pháp gọn nhẹ khai báo chính xác những yếu đuối tố với tài liệu tham khảo rất có thể xuất hiện ở đâu trong tài liệu XML. DTD cũng khai báo các thực thể (Entity) rất có thể được sử dụng trong tài liệu XML.

II. Tại sao lại sử dụng DTDs:

III. Cấu trúc DTD và các bước tạo DTD:

a. Cấu trúc DTDs bao gồm có 3 phần:

- Khai báo Element: khai báo Element gồm có thương hiệu của Element và nội dung của Element- Khai báo Attribute: khai báo Attribute thuộc Element nào, tên Attribute, kiểu dữ liệu của Attribute và giá trị mặc định của Attribute- Khai báo Entity: khai báo thương hiệu của Entity, giá trị của Entity hay vị trí của giá trị Entity

b. Tạo DTD bao gồm 6 bước:

- Khai báo tất cả các element có vào XML- Khai báo các element bé cho từng element nếu có- Xác định thứ tự xuất hiện của các element- Khai báo tất cả thuộc tính của từng element nếu có- Khai báo kiểu dữ liệu và giá trị mặc định mang lại thuộc tính- Khai báo các Entity nếu có

IV. Kiểu DTDs:


*

bài xích 3: Document Type Definition (DTDs) là gì?" width="665" />

- Hình mặt trái là DTD khai báo trong file XML.

Xem thêm:

Cú pháp khai báo:

- Hình bên phải là DTD khai báo ngoài file XML, chỉ có nội dung bên trong thẻ root

V. Các dạng khai báo trong DTD:

a. Khai báo Element:

- Element rỗng:

- Element chứa text dạng parsed character

- Element chứa text dạng bất kỳ:

- Element với các thẻ con, tuần tự:

- Khai báo số lần xuất hiện của các thẻ con:

- Chỉ có thương hiệu thẻ con: xuất hiện duy nhất 1 lần

+: phải xuất hiện tối thiểu 1 lần*: xuất hiện 0 tốt nhiều lần?: xuất hiện 0 hay như là 1 lầnChild1|child2: hoặc child1 xuất hiện hoặc child2 xuất hiện

b. Khai báo Attribute:

Default value có thể là một trong các giá trị sau:- value: giá trị mặc định. Ví dụ:

DTD:

(“0” là giá trị mặc định)Valid XML:

= #REQUIRED: bắt buộc phải có giá trị. Ví dụ:DTD:Valid XML:Invalid XML:- #IMPLIED: có thể có hoặc không attribute này. Ví dụ:

DTD:Valid XML:Valid XML:- #FIXED: giá trị attribute là hằng số, ví dụ:

DTD:Valid XML:Invalid XML:- Khai báo tập giá trị cho attribute:

DTD:XML example:hay

VI. Ví dụ DTD:

Trong ví dụ này chúng ta xây dựng 1 DTD mang lại file XML giữ trữ thông tin tất cả sách trong 1 thư viện có các yêu thương cầu sau:

- Thẻ root: thuVien- vào thẻ root có ít nhất 1 thẻ - vào thẻ là các thẻ nhỏ theo thứ tự sau: id, ten, tacGia, nhaXuatBan, gia. Trong đó, id, ten, tacGia là những thẻ bắt buộc phải có, nhaXuatBan, gia xuất hiện tối nhiều 1 lần- vào thẻ có 2 thuộc tính là theLoai và ngonNgu, vào đó giá trị của thuộc tính thể loại là một vào các giá trị sau: Khoahọc, GiảiTrí, TinHọc, thuộc tính ngonNgu có thể có hoặc không.- Khai báo 2 Entity xuất hiện thường xuyên vào XML cho giá trị “Nhà Xuất Bản Trẻ” và “Nhà Xuất Bản Giáo dục”

- Để kiểm tra tính đúng đắng của dữ liệu vào XML bằng DTD chúng ta có thể R.C vào XML chọn Validation XML, nếu dữ liệu là hợp lệ chúng ta sẽ thấy thông báo:- Ngược lại sẽ có thông báo: