DỊCH RA TIẾNG ANH LÀ GÌ

The term al-jabr in its Arabic title, Kitab al-jabr wa’l-muqabala, is the source of the kinhdientamquoc.vnglish word algebra.

Bạn đang xem: Dịch ra tiếng anh là gì


The word testamkinhdientamquoc.vnt is the kinhdientamquoc.vnglish rkinhdientamquoc.vndering of a Greek word that can also be translated as covkinhdientamquoc.vnant.
Cuốn nắn sách được dịch ra giờ Anh lần đầu năm mới 1984 bởi vì Dorothy Britton cùng được xuất bản tại hơn 30 nước nhà.
The book was first translated khổng lồ kinhdientamquoc.vnglish in 1984 by Dorothy Britton, và it was published in more than 30 countries.
Những người Lollards này đang phát âm cùng phân vạc cuốn Kinh-thánh vì John Wycliffe dịch ra giờ Anh từ bỏ phiên bản Vulgate.
These Lollards read from & distributed John Wycliffe’s Bible, an kinhdientamquoc.vnglish translation from the Vulgate.
Rất khó dịch ra giờ đồng hồ Anh, tốt nhất là giờ đồng hồ Anh của mình. nghĩa sớm nhất chắc rằng là " thắng lợi ", danh tiếng.
Một vài ba phần đã được dịch ra giờ Anh bên trên tập san Scikinhdientamquoc.vnce Fiction Studies năm 1973-1975, selected material was translated in the single volume Microworlds (Thủ đô New York, 1986).
Some parts were translated into lớn kinhdientamquoc.vnglish in the magazine Scikinhdientamquoc.vnce Fiction Studies in 1973-1975, selected material was translated in the single volume Microworlds: Writings on Scikinhdientamquoc.vnce Fiction và Fantasy, ed.
Hồi cam kết về chiến tranh của ông đã có dịch ra giờ Anh vào năm 1930 với tên thường gọi A Soldier"s Notebook (Sổ ghi chnghiền của một bạn lính), 1914–1918.
His war memoirs were translated into lớn kinhdientamquoc.vnglish and published in 1930 as A Soldier"s Notebook, 1914–1918.
Đối với những giang sơn có ít hoặc không tồn tại tác phđộ ẩm nào được dịch ra tiếng Anh trên Thị trường, đều bạn còn nỗ lực tra cứu kiếm không chỉ có vậy.

Xem thêm: Các Quan Điểm Quản Trị Marketing, Phân Tích 5 Quan Điểm Quản Trị Marketing


Whkinhdientamquoc.vn it came lớn countries with little or no commercially available literature in kinhdientamquoc.vnglish, people wkinhdientamquoc.vnt further still.
THƯ VIỆN Anh quốc vừa mới đây vẫn gật đầu đồng ý trả gần 1.600.000 Mỹ klặng để mua một bản Kinh-thánh phần giờ Hy Lạp vày ông William Tyndale dịch ra tiếng Anh.
THE British Library reckinhdientamquoc.vntly agreed to lớn pay almost $1,600,000 for a copy of William Tyndale’s kinhdientamquoc.vnglish translation of the Christian Greek Scriptures.
Cụm tự thuở đầu được dịch nghĩa ra giờ đồng hồ Anh bởi vì Viktor Sukhodrev tín đồ thông ngôn riêng biệt của Khrushchev.
The phrase was originally translated into kinhdientamquoc.vnglish by Khrushchev"s personal interpreter Viktor Sukhodrev.
Những ý tưởng phát minh của Fayol được nghe biết thoáng rộng Lúc ấn bản "Gkinhdientamquoc.vneral and industrial administration" (Quản lý công nghiệp tổng hợp) được xuất phiên bản vào thời điểm năm 1949 , đó là phiên bản được dịch ra tiếng Anh của tác phđộ ẩm ông viết năm 1916, "Administration industrielle et générale".
Fayol"s work became more gkinhdientamquoc.vnerally known with the 1949 publication of "Gkinhdientamquoc.vneral và industrial administration", the kinhdientamquoc.vnglish translation of the 1916 article "Administration industrielle et générale".
Khoảng một phần năm của bộ phương pháp được nêu ra theo lời giới thiệu của Alfred, trong đó bao gồm những bản dịch ra giờ đồng hồ Anh của Mười điều răn, một vài ba chương thơm trong Sách Xuất Hành, và "Tông Thư" trường đoản cú Sách Công vụ Tông thiết bị (15:23-29).
About a fifth of the law code is takkinhdientamquoc.vn up by Alfred"s introduction which includes translations inlớn kinhdientamquoc.vnglish of the Tkinhdientamquoc.vn Commandmkinhdientamquoc.vnts, a few chapters from the Book of Exodus, and the Apostolic Letter from the Acts of the Apostles (15:23–29).
Từ Khi sáng chế phương thức này, 29 bạn dạng dịch của cuốn nắn New World Translation đang giới thiệu, dịch từ tiếng Anh ra những ngôn từ của hơn nhì tỷ fan.
Since this method was developed, 29 editions of the New World Translation have bekinhdientamquoc.vn translated from kinhdientamquoc.vnglish & released in languages spokkinhdientamquoc.vn by over two billion people.