ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7

– Posted on February 3, 2021Posted in: ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4, Giải toán thù lớp 4 bên trên mạng, Hỏi đáp Tân oán học tập trực tuyến đường, Tài liệu học tập toán thù lớp 4

Đề thi cùng lời giải Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 20đôi mươi – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4 vòng 7

TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 CẤPhường HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬPhường 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚPhường 4 CẤPhường HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải đưa ra tiết)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4

Liên hệ support tư liệu ôn thi:

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG TIẾNG ANH LỚPhường 4 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI

BÀI THI SỐ 1 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 3: Which number below is the standard size of “three hundred four million, eight hundred thousand, four hundred”?

Số làm sao bên dưới đấy là dạng chuẩn chỉnh của “tía trăm linch bốn triệu, tám trăm ngàn, tứ trăm”?

a/ 304 804 b/ 304 804 000 c/ 304 800 400 d/ 34 804 800

Chọn c

Câu 4: The average of the number 41, 49 và 60 is ….

Trung bình cộng của 41; 49 và 60 là :… (41 + 49 + 60) : 3 = 50

a/ 54 b/ 50 c/ 55 d/ 52

Chọn b

Câu 5: If y : 11 = 55, then the value of y is …..

Nếu y : 11 = 55, thì quý hiếm của y là:  …..55 x 11 = 605

a/ 515 b/ 505 c/ 605 d/ 615

Chọn c

Câu 9: Today is 5th June, Friday. What day of the week was 5th last month?

Hôm nay là máy Sáu, ngày 5 mon Sáu. Hỏi ngày 5 mon trước là lắp thêm mấy?

a/ Friday b/ Wednesday c/ Monday d/ Tuesday

Hướng dẫn

Tháng 5 có 31 ngày. Vậy từ thời điểm ngày 4 mon 6 về ngày 5 tháng 5 gồm 31 ngày.

Ta có: 31 : 7 = 4 (dư 3)

Ta đếm ngược: Dư 1: Thđọng năm, Dư 2: Thứ tư, Dư 3: Thứ tía.

Chọn d

Câu 10: The numbers below size an arithmetic sequence. What is the 2020th number?

Các số dưới đây tạo thành thành một dãy số học. Số vật dụng 20trăng tròn là số nào?

5, 11, 17, 23, ….

a/ 12127 b/ 12125 c/ 12119 d/ 12123

Hướng dẫn

Ta có: Số máy nhất: 5 + 6 x 0 = 5

Số thứ hai: 5 + 6 x 1 = 11

Số lắp thêm ba: 5 + 6 x 2 = 17

Số thiết bị tư: 5 + 6 x 3 = 23

…..

Suy ra số thiết bị n là: 5 + 6 x (n – 1)

Vậy số sản phẩm 20đôi mươi là: 5 + 6 x (20đôi mươi – 1) = 5 + 6 x 2019 = 12119

Chọn c

Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: If yesterday was Sunday, then tomorrow will be

Nếu hôm qua là Chủ nhật, thì mai sau đã là

a/ Sartuday b/ Monday c/ Tuesday d/ Friday

Hướng dẫn

Hôm qua là Chủ nhật thì bây giờ là Thđọng Hai, sau này là lắp thêm Ba.

Xem thêm: Để Phấn Đấu Trở Thành Đảng Viên Đồng Chí Phải Phấn Đấu Như Thế Nào

Chọn c

Câu 3: Convert: Đổi: 7200g = …..hg.

Điền 72

Câu 4: The value of 8 × m – 6 × n + p with m = 9, n = 8, p = 6 is …..

Giá trị của 8 × m – 6 × n + p cùng với m = 9, n = 8, p = 6 là: ….

Hướng dẫn

Tgiỏi m = 9, n = 8, p = 6 vào biểu thức ta được:

8 × 9 – 6 × 8 + 6 = 72 – 48 + 6 = 24 + 6 = 30

Điền: 30

Câu 5: The sum of three consecutive sầu even numbers is 384. Find the smallest numer.

Tổng của tía số chẵn thường xuyên là 384. Tìm số nhỏ tuyệt nhất.

Hướng dẫn

Số chẵn sản phẩm nhị là: 384 : 3 = 128.

Số chẵn nhỏ độc nhất là: 128 – 2 = 126

Điền 126.

Câu 6: Calculate: Tính: 252 x 102 – 2 x 252

Hướng dẫn

252 x 102 – 2 x 252 = 252 x (102 – 2) = 252 x 100 = 25200

Câu 7: A bag of 125 sweets weighs 1 kilogram and each sweet weighs the same amount. How many grams does a bag of 22 sweets weigh?

Một túi bao gồm 125 mẫu kẹo nặng trĩu 1kg và từng những kẹo gồm trọng lượng giống nhau. Hỏi một túi gồm 22 dòng kẹo nặng trĩu bao nhiêu gam?

Answer: ………..g

Hướng dẫn

Đổi: 1kilogam = 1000g

1 cái kẹo nặng trĩu là: 1000 : 125 = 8 (g)

Một túi tất cả 22 mẫu kẹo nặng là: 8 x 22 = 176 (g)

Điền 176

Câu 8: Calculate: Tính: 25 x 101 x 36

Hướng dẫn

25 x 101 x 36 = 25 x 101 x 4 x 9 = (25 x 4) x (101 x 9) = 100 x 909 = 90900

Điền: 90900

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: The average of 1201 & 333 is…

Trung bình cộng của 1201 cùng 333 là …

Hướng dẫn

Trung bình cùng là: (1201 + 333) : 2 = 767

Điền: 767

Câu 2: Calculate: năm nhâm thìn + năm nhâm thìn x 2 + năm 2016 x 7 = …

Tính: năm 2016 + năm nhâm thìn x 2 + năm nhâm thìn x 7 = …

Hướng dẫn

năm nhâm thìn + năm 2016 x 2 + năm nhâm thìn x 7 = năm nhâm thìn x (1 + 2 + 7) = 2016 x 10 = 20160

Câu 3: 60000 + ……………= 90000. The correct number fill in the blank is…

a) 3000 b) 300000 c) 30000 d) 300

Câu 5: Calculate: 50 : (2 x 5) = … Tính: 50 : (2 x 5) =…

Hướng dẫn

50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5

Điền 5

Câu 6: Which of the following numbers is the greatest?

Số như thế nào lớn số 1 trong những số dưới đây?

a) 44823 b) 47283 c) 45328 d) 46823

Câu 7: The value of 95469 : 121 + 67568 : 412 – 70272 : 549 is ……

Hướng dẫn:

95469 : 121 + 67568 : 412 – 70272 : 549 = 789 + 164 – 128 = 825

Câu 8: Convert: 300mét vuông = …dm2

Đổi: 300mét vuông = ….dm2

Điền: 30000

Câu 9: Six similar knives cost $180. Find the cost of 3 knives.

Answer: The cost of 3 knives is $ …

6 bé dao kiểu như nhau giá 180$. Tìm giá bán của 3 bé dao

Hướng dẫn

Giá mỗi bé dao là: 180 : 6 = 30 ($)

Giá của ba bé dao là: 30 x 3 = 90 ($)

Điền 90

Câu 10: If the weight of 9 bags of corns is 306kilogam then the weight of 11 such bags is … kilogams

Nếu cân nặng của 9 túi ngô là 306kilogam thì cân nặng của 11 túi như vậy là …kg

Hướng dẫn

Một túi ngô nặng là: 306 : 9 = 34 (kg)

11 túi ngô như thế nặng là: 34 x 11 = 374 (kg)

Điền: 374

+) Tuyển tập 500 bài xích tân oán ôn thi Violympic Toán thù TV lớp 4 Vòng 8 cấp cho Quận/ Huyện năm 20đôi mươi – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 20trăng tròn – 2021: