đề thi tiếng anh lớp 4 chương trình mới

Bộ đề luyện thi Tiếng Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học viên lớp 4 có tác dụng thân quen với những dạng bài xích tập từ bỏ cơ phiên bản tới nâng cao. Vì vậy, hầu như bộ đề ôn luyện tiếng Anh này để giúp đỡ tiếp cận dần dần, từ khó mang lại dễ dàng nhằm tphải chăng học tập giờ Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, cha mẹ thuộc các concùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề được kinhdientamquoc.vn biên soạn theo chuẩn chỉnh lịch trình Sở dạy dỗ dưới đây!

Tổng quan về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạnggồm các dạng bài xích tập như: Khoanh một tự không giống với từ còn sót lại, nối câu, xong xuôi bài đối thoại, sử dụng tranh ma lưu ý nhằm kết thúc câu, search hai bạn tương thích, viết số khớp ứng vào hình mẫu vẽ, thu xếp lại câu, lựa chọn từ bỏ đúng....

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 chương trình mới

Với các dạng bài bác tập, những nhỏ bé sẽ tiến hành rèn luyện đa số kiến thức và kỹ năng khác nhau nhàn hạ vựng mang lại ngữ pháp, đàng hoàng 1-1 cho câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em thuộc xem thêm 5 cỗ đề thi giờ đồng hồ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp tphải chăng tiếp cận dần dần, từ bỏ cực nhọc mang lại dễ dàng nhằm học giờ Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn giải đáp đúng cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietphái nam.

A. is B. be C. am D. are

2. There _____ twenty students in my class.

A. is B. am C. are D. don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minc. Nice lớn meet _____.

A. you B. his C. her D. she

4. Choose the odd one out.

A. cat B. dog C. house D. cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. am B. is C. are D. be

6. Choose the odd one out.

A. soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. he B. she C. frikết thúc D. be

8. We vày many exercises ______ Math lessons.

A. lớn B. so C. during D. but

9. Is ______ house big?

A. you B. your C. yours D. yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. he B. hyên C. they D. his

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái còn thiếu vào vị trí trống)

11. Do you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. St& _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Vương Quốc của nụ cười.

16. trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

đôi mươi. I _ _ _ swyên ổn but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối trường đoản cú Tiếng Anh cùng với định nghĩa Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Cái giường

23. Bed

C. Cái bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Con Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài tập, những nhỏ nhắn sẽ tiến hành tập luyện phần nhiều kỹ năng và kiến thức khác nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. you, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: Do you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì you have sầu today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: Do you like English?

B: Yes, I vì. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have sầu it on (8) Tu_ _ _ _ _ & on Thursday.

A: (9) ………………….do you do during Art lesson?

B: I learn to lớn (10) d _ _ _a people và objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn uống sau)

A. animals B. bad smell C. zoo D. roar E. blow bubble F. fly

Minch và his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minc does not lượt thích elephants because they have sầu (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Stylist Nghĩa Là Gì, Và Những Góc Khuất Chỉ Người Trong Nghề Mới Hiểu

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà bầu nên gạn lọc bộ đề cân xứng với khả năng của bé

Sở đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 ký từ để sở hữu tự trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào cam kết trường đoản cú đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

đôi mươi. Do you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh bài toán luyện tập liên tục, bố mẹ bắt buộc khuyến khích và bố trí thời gian sinh sống hợp lý và phải chăng đến bé

Sở đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice khổng lồ / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú không giống một số loại với những từ bỏ còn lại)

6. A. read B. learn C. letter

7. A. doctor B. nurse C. house

8. A. working B. sit C. stand

9. A. learning B. walking C. badminton

10. A. always B. never C. usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

11. Those are my________

A. pencil B. pencils C. a pencil

12. ______ bởi you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. on B. in C. during

14. I sing a tuy vậy during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time bởi vì you go lớn sleep?

16. What subjects bởi vì you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why do you want to go khổng lồ the zoo?

A. My favourite fruit is táo bị cắn.

B. Because I want lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vì you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go khổng lồ school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice khổng lồ meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của cha mẹ là rượu cồn lực nhằm nhỏ học tập với nỗ lực gắng

Sở đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

1. What time does .............. wake up?

A. he B. they C. you

2. What ............. are your shoes? They are brown.

A. colour B. time C. would

3. Do you have sầu Math today? No,…………

A. I am B. I vị C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to lớn the.....................

A. restaurant B. post office C. zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Do B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với từ gợi ý)

A. too B. singer C. swing D. Why E. from F. doctor G. about H. singing I. very

Nam: Do you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love sầu it (7) ............ much.

Xem thêm: Cã¡Ch Download Phụ Đề Trên Youtube Online, Download Phụ Đề

Nam: (8) .................... vày you lượt thích it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. And how (10) ............. you?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác loại với số đông từ bỏ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. tomorrow

13. A. headache B. toothabít C. problem D. fever

14. A. cool B. weather C. cold D. hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. Englvà C. Vietnam giới D. Singapore

18. A. blue B. green C. trắng D. dog

19. A. elephant B. circus C. tiger D. monkey

20. A. shorts B. T-shirt C. zoo D. jean

21. A. engineer B. cinema C. school D. bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh mang đến bé nhỏ luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với các cỗ đề trên, những cha mẹ chọn kinhdientamquoc.vn - ứng dụng học giờ Anh online quality cao để cung cấp bé bỏng học tập với thi xuất sắc rộng. Prúc huynh cùng trẻ cùng đòi hỏi ngay lập tức ứng dụng kinhdientamquoc.vn trên đây với tài khoản học tập thử:


Chuyên mục: Tổng hợp