ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 5 CUỐI KÌ 2

Sở đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh là tài liệu xem thêm hữu dụng dành cho các thầy giáo viên. Với tài liệu này để giúp thầy cô tất cả thêm bốn liệu sẵn sàng mang lại câu hỏi ra đề thi học tập kì 2 lớp 5 tiếp đây. Quý phụ huynh rất có thể cài về tài liệu nhằm chỉ dẫn con em của mình mình ôn tập nhằm mục tiêu củng ráng kiến thức và kỹ năng chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 2 đạt hiệu quả tốt nhất.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn lớp 5 cuối kì 2

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

ĐỀ SỐ 01

I. Multiple choice (3ms) Choose và circle the best word or phrase.

1. He………………………a student.

A. am

B. is

C. are

D. aren’t

2. What bởi you do? - ………………am a student.

A. I

B. She

C. He

D. We

3. Danh từ số nhiều của từ “board” là ………………….:

A. a board

B. boardes

C. boards

D. boardse


4. Em hãy tìm thấy từ gồm phương pháp vạc âm không giống trong các tự có phần gạch chân sau đây:

A. fine

B. Hi

C. five

D. sit

5. This is Mr Nam. He is…………….engineer.

A. a

B.an

C. one

D. the

6. Em hãy tìm thấy từ tất cả dấu thừa nhận trọng âm khác trong các trường đoản cú sau đây:

A. ruler

B. table

C. pencil

D. eraser

7. Is this a desk? – No, it………………..

A. is

B. isn’t

C. are

D. aren’t

8. ………………….many people are there in your family? – There are four people.

A. How

B. What

C. Where

D. Who

9. I live…………………a city in Tnhì Binch.

A. at

B. on

C. in

D. to

10. Fifteen + Seven = ……………………..

A. seventeen

B. twenty

C. seventy

D. twenty - two

11. Which is the words for this number “50”?

A. five

B. fifteen

C. fifty

D. fifty - five


12. …………………….is this? – It’s Lan.

Xem thêm: Tại Sao Mày Lại Cắm Sừng Tao Về Điện Thoại, Tuấn Cry Archives

A. How

B. What

C. Where

D. Who

II. Listening: Listen & using the cue words to fill in the blanks the right word. (1.5 ms)

Old

what

name

my

In

years

on

where

A: What’s your (1) …………..?

B: (2) ……………….name’s Nam.

A: (3) ……………….vì you live?

B: I live sầu (4) ………………..Tran Phu street.

A: How (5) ……………….are you?

B: I’m twelve sầu (6) ……………old.

III. Find và circle a mistake. (1m)

1. Mr Kien is an teacher. He’s forty-two years old. A B C D

2. Nam is a student. Nga are a student, too. A B C D

IV. Read the stage carefully. (2,5m)

Hi. I’m Lan. I’m eleven years old. I’m a student. This is my father. His name is Ha. He’s a teacher. He’s forty years old. This is my mother. Her name’s Nga. She’s thirty – five. She’s a teacher, too. This is my sister, Hoa. She’s fifteen. She’s a student. I’m her brother.

*Chechồng True (T) or Fales (F) statements khổng lồ fill in the blanks. (1m)

1. Lan is a student.

2. His father is a teacher.

3. Lan’s mother isn’t a teacher.


4. Her sister, Hoa is fifteen.

*Answer ther question. (1.5 ms)

1. How old is Lan?

A. two

B. eleven

C. twelve

D. thirteen

2. What does Lan’s father do? – He’s a………………………

A. teacher

B. doctor

C. nurse

D. farmer

3. Is Hoa a nurse? - ……………………

A. Yes, she is

B. No, she isn’t

C. Yes, he is

D. No, he isn’t

V. Make question for the underlined words. (1m)

1. Who …………………………………………………………………

- Mr An teaches me English.

2. How.…………………………………………………………………………

- I’m twelve sầu years old.

VII. Answer about you. (1m)

1. How many people are there in your family

There are………………………………

2. Are you a student?

……………………………………………………………………………………

Mời các bạn thiết lập về giúp thấy câu chữ chi tiết tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
kinhdientamquoc.vn
(122 lượt)
Lượt tải: 5.945 Lượt xem: 30.172 Dung lượng: 706,8 KB
Liên kết thiết lập về

Link kinhdientamquoc.vn thiết yếu thức:

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh kinhdientamquoc.vn Xem

Các phiên bạn dạng không giống và liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA