Đề Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2

Cập nhật chấp nhận Đề thi tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 3 từ hệ thống đề thi, đề khám nghiệm của trường bên trên cả nước. Cung ứng các em lớp 8 ôn luyện giải đề hiệu quả. Tất cả file tải về PDF miễn phí.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 2


Chuẩn bị mang đến kì thi học kì 2 chuẩn bị tới, cửa hàng chúng tôi xin ra mắt đến các em bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 có giải mã chi tiết. Nội dung bám sát theo lịch trình học trong công ty trường. Giúp các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện làm quen với nhiều dạng đề, bên cạnh đó cũng sẵn sàng tốt cho kì thi tới đây của mình. Mời chúng ta tham khảo bài viết dưới đây.

Đề thi giờ Anh học kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. Slope B. Bother

C. Volcano D. Pottery

2. A. Separate B. Shelter

C. Rescue D. Require

Choose the word which has the MAIN găng different from others.

3. A. Bulletin B. Computer

C. Requirement D. Departure

4. A. Install B. Message

C. Fiber D. Sample

B. Vocabulary & Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D to complete the following sentences.

1. The weather .................. Nice yesterday.

A. Is B. Was

C. Will be D. Has been

2. It's difficult ................ Your direction.

A. Lớn follow B. Following

C. To following D. Followed

3. Would you mind .............. In the front of the Taxi, Mark?

A. Sit B. Khổng lồ sit

C. Sitting D. Siting

4. The boy ................. Over there is my brother.

A. Stand B. Stood

C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing.

6. The leader said that ................... To award the prize to you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. At Christmas, people often ...................... Their house.

A. Are decorated B. Were decorated

C. Decorating D. Decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. To lớn the USA by the French.

A. Constructed B. Designed

C. Completed D. Presented

11.

Xem thêm: Tại Sao Tiểu Cầu Giảm Trong Sốt Xuất Huyết, Tiểu Cầu Lại Giảm?

He had his father..................... His bicycle yesterday.

A. Fixed B. Fixing

C. Khổng lồ fix D. Fix

12. She asked me ............... A driving license

A. If I have B. Whether I have

C. If I had D. Whether I have had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehand. The Christmas trees, presents, food, drinks và decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to lớn friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations & an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage và answer the questions

Viet is a student & he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room và a kitchen và share a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-hand side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed and there is a closet on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf và above the bed, there is a clock. He has a TV and a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table và two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet lượt thích his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people nói qua the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì hai năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. Holiday 2. Although 3. Preparations 4. Bought

5. Relatives 6. Put 7. đứng đầu 8. Are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a closet on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. It’s interesting to go swimming.

2. The ball was kicked into the goal yesterday.

File cài đặt miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 - Đề số 3

CLICK tức thì vào mặt đường dẫn tiếp sau đây để sở hữu đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.

Tham khảo đề thi học tập kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài ngôn từ trên, các em coi và xem thêm các môn học khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinh, Sử, Địa, GDCD,... được update liên tục mới nhất tại chăm trang của chúng tôi.