Cost Of Sales Là Gì

Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp chăm ngành kế toán hiệu quả lúc bạn còn phải dành thời gian mang lại công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới trên đây Aroma gửi tặng các người mua các công thức quen thuộc vào kế toán bằng tiếng Anh. Các người tiêu dùng hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng coi nhé:

*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = Doanh thu – giá thành mặt hàng bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = lợi tức đầu tư gộp + Tổng các khoản thu nhập trường đoản cú hoạt động tài thiết yếu – giá cả chuyển động tài thiết yếu – Chi phí bán hàng – Chi phí hành bao gồm + Những bạn không giống tất cả các khoản thu nhập – ngân sách khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) Lợi nhuận sau thuế = PBIT – Ngân sách thuế thu nhập

Trong đó: túi tiền thuế thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập cá nhân x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN / CHI PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + Mua – sản phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là chủ yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + Ngân sách – thành phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng đối với doanh nghội đàm mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng sẽ làm nên đầu kì + Tổng ngân sách tiếp tế – Hàng sẽ mang đến cuối kì

Trong đó: Tổng chi phí phân phối = chi phí vật liệu thẳng + Chi phí nhân công thẳng + ngân sách chung

Ngân sách chi tiêu vật tư thẳng = Các nguyên liệu cần có đầu kì + Mua – Các nguyên liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable & trade payable Doanh thu cung cấp Chịu đựng = số dư buộc phải thu cuối kỳ – số dư cần thu đầu kỳ + những khoản ưu tiên mang đến người sử dụng + người sử dụng tkhô giòn toán thù nợ phải thu) + bù trừ thân nợ đề xuất thu và nợ đề xuất trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payablecài = số dư nợ buộc phải trả cuối kỳ – số dư nợ phải trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu tiên nhận được + Các khoản chi phí nợ trả đến công ty cung cấp + bù trừ thân nợ đề xuất thu và nợ bắt buộc trả.

Annual depreciation ( according khổng lồ straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao thường niên (theo phương thức con đường thẳng) = Nguyên ổn giá chỉ gia tài – cực hiếm tkhô giòn lý thu hồi / Số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation Giá trị còn lại = Ngân sách – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này vững trãi là dễ thuộc rộng đúng ko nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công lúc học tieng anh giao tiep chuyen nganh ke toan đấy!