CÔNG THỨC TÍNH TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Refinery29 Money Diaries: Everything You've sầu Ever Wanted To Know About Your Finances... And Everyone Else's Lindsey Stanberry

Bạn đang xem: Công thức tính trong kế toán quản trị

*

*

*

*

Angel: How lớn Invest in Technology Startups—Timeless Advice from an Angel Investor Who Turned $100,000 inlớn $100,000,000 Jason Calacanis
*

Make Your Kid A Money Genius (Even If You're Not): A Parents' Guide for Kids 3 to lớn 23 Beth Kobliner
You Need a Budget: The Proven System for Breaking the Paycheck-to-Paycheck Cycle, Getting Out of Debt, and Living the Life You Want Jesse Mecsay mê

Xem thêm: Lí Thuyết Về Cung Cầu Vốn Vay ( Loanable Funds Là Gì ? Loanable Funds Là Gì

What Matters Most: The Get Your Shit Together Guide to Wills, Money, Insurance, and Life's "What-ifs" Chanel Reynolds
Meet the Frugalwoods: Achieving Financial Independence Through Simple Living Elizabeth Willard Thames
The 9.9 Percent: The New Aristocracy That Is Entrenching Ineunique & Warping Our Culture Matthew Stewart
Crypto Economy: How Blockchain, Cryptocurrency, & Token-Economy Are Disrupting the Financial World Aries Wang
FAKE: Nhái Money, Fake Teachers, Fake Assets: How Lies Are Making the Poor và Middle Class Poorer Robert T. Kiyosaki
Invested: How Warren Buffett and Charlie Munger Taught Me khổng lồ Master My Mind, My Emotions, & My Money (with a Little Help From My Dad) Danielle Town
The Spider Network: The Wild Story of a Math Genius, a Gang of Backstabbing Bankers, and One of the Greakiểm tra Scams in Financial History David Enrich

giáo trình kế tân oán quản lí trị P2

1. ePHÂN TÍCH MỐI QUAN HÊ GIỮA CHI PHÍ, SẢN LƯỢNGVÀ LƠI NHUÂN5.1. Ý NGHĨA PHÂN TÍCH MỐI QUAN HẸ GIỮA CHI PHÍ, SÀN LƯỢNGVÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIẸPMục ticu của những công ty quan tiền Irị kinh doanh là lối đa hoá lọ’i nhuận cúa các hoạtdộniỉ. Do 'ộy iroyên kinh doanh các nhà quán trị ihuùng bao gồm các giải pháp sử dụnghữu ích gia tài đề dạt ngân sách ihấp nhấl nhàm nân» cao hiộii trái kinh doanh.Trolặng những hoạt độn« kinh doanh hànu niiàv. những nhà cai quản trị llurờrm bắt buộc gửi ranhững quyél định mang lại các hoại dộnu. Do ộ phân lích moi quan hệ tình dục RÌừa chi phí.sản lượlặng và lọ’i nhuận chính là cư sơ klioa học tập dố ra các qiiyếl dịnh nhỏng ;- DỊnh uiá bán do'n Ị sản phcìm dê pliù họp vói thu nhập của chúng ta, ihịtriròng rã liêu thú cùng toi da hỏa lại nhuặn cho doanh nehiệp.- 'ỉầnu. ũ,iam chi phí hơi phát triển thành đon vị san phàm để nâng cao unique sảnphảm. hình thức nhằm ihích nuhi víVi nhu cau khách hàng hàn^.- Dầu tứ chi phí gắng dịnh dẽ tăniỊ nhanlì vồ côn^ suất, chấl kĩợnn sàn phẩmbôi màn nhu cau ihị truửnu.Xác định sản ỉưcrne san phấm lieu ihú nhu' ihế làm sao dế đạt lọi nhuận loi đavới khai quật hết côn^ sLiâl cua máv móc. tliièl bị cùng các gia tài đà đầu lư nhămuiám đưa ra plií bình qiuìn íhap tốt nhất.Xác dịnh CO' can sán phẩm san Miầí à lỊni thụ phù họp nhầm knhì iháckhả năim liồm thôn của các ycu lố san xuất à nhu yếu của thị Irườnụ. 7’ừ việcphân lích trẽn liiúp các đơn vị quan Irị ìYảnn cao hiộu xoàn thực hiện vòn vào doanhnuhiệp, nhàm phái huy nlìữnu mặl lícli CỰ’C. từ dỏ áp dụng với huy dộng tôi đanhững yếu ớt lố cúa thừa Iriiih san xuất nhằm mục đích dạt lọ’i nhuận cao nhấl. Thông qua đódưa ra các biộn pháp khẳc phục nhừnii lồn lại nsay đắm cải thiện tác dụng, liiộu quàcua quá Irình sản XLiấl. dạl dưọ'c mục liêu buổi tối li'Li cua những công ty quản lí trị.5.2. CÁC KHÁI NIỆM PHỤC vụ CHO PHÁN TÍCH MÓI QUAN HỆ GIỮACHI PHÍ, SẢN LƯỢNG vẤ LỢI NHUẬNPhân lích mọt quan liêu hộ í>iừa ngân sách. sản lưọnu với ROI xuất xắc còn được gọi là127