Condensed milk là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự kinhdientamquoc.vn.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Condensed milk là gì

As fresh milk was expensive, poor households frequently used sweetened machine-skimmed condensed milk.
A major reason for the use of condensed milk in infant feeding was that in poor families machine-skimmed condensed milk was in general use in the household, particularly for tea-making.
In 1900, the only form of preserved milk for which separate particulars of imports were secured was condensed milk.
These figures are, of course, exclusive sầu of the imports of condensed milk, milk produce, and milk otherwise preserved.
The working-class regard tinned fruit as a luxury, but condensed milk is recognised as an absolute necessity.
I am not thinking merely of butter, but of condensed milk, which is one of the important outlets for milk products in this country.
Imports of foreign condensed milk were equivalent lớn 58,800,000 gallons of fresh milk, of which over 50,000,000 gallons represented separated condensed milk.
Các ý kiến của những ví dụ không miêu tả cách nhìn của những chỉnh sửa viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press hay của các nhà trao giấy phép.
*

Xem thêm: Nếu Quan Niệm Ánh Sáng Chỉ Có Tính Chất Sóng Thì Không Thể Giải Thích Được Hiện Tượng Nào Dưới Đây

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp loài chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語