Complement Là Gì Trong Câu? Nằm Lòng Complement Trong Tiếng Anh

Trong ngữ pháp Toeic danh từ hay cụm danh từ được khái niệm là tự chỉ người, vật, địa điểm chốn, hay ý tưởng. Danh trường đoản cú và các danh từ có tác dụng đóng công dụng như nhau trong câu. Bởi vậy, họ thống nhất cần sử dụng danh từ làm từ thay mặt cho danh trường đoản cú và cụm danh từ trong bài xích này.Bạn sẽ xem: Complement là gì


*

Có thể có 10 công dụng của danh từ trong câu:

Subject (chủ ngữ)Subject complement (Bổ ngữ đến chủ ngữ)Direct object (Tân ngữ trực tiếp)Object complement (Bổ ngữ đến tân ngữ)Indirect object (Tân ngữ gián tiếp)Prepositional complement (Bổ ngữ đến giới từ)Noun phrase modifier (Bổ ngữ cho nhiều danh từ)Determinative (Từ chỉ định)AppositiveAdverbial (Trạng ngữ)

Trong khuôn khổ bài bác thi TOEIC, MS. HOA TOEIC chỉ xin trình bày các tính năng thường hay chạm chán trong đề thi.

Bạn đang xem: Complement là gì trong câu? nằm lòng complement trong tiếng anh

Subject

Danh từ bỏ thường nhập vai trò nhà ngữ trong Câu (sentence) hoặc Mệnh đề (Clause). Nhà ngữ thường xuyên là nhà của hành động, tâm trạng trong câu. Chăm chú vào các từ in nghiêng vào vai trò công ty ngữ trong các ví dụ bên dưới đây:

The dog is chewing on a bone.

S V

Students have finish their final exam.

S V

My mother is gentle.

S


*

Subject Complement

Chức năng thứ hai của danh từ vào câu là Subject complement (bổ ngữ mang đến chủ ngữ). Subject complement là phần lớn từ hay nhiều từ làm rõ nghĩa đến chủ ngữ.

The man was a nurse.

S S.C

Her mother will become the school librarian.

Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Solid State Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

S S.C

Dành cho TOEIC: “Danh trường đoản cú thường xuất hiện sau những Linking Verb xuất xắc Copular Verbs như: be, become, seem…..”

bộ đề thi Toeic, giáo trình Toeic

Object

Nếu Subject là chủ của hành động, thì Object (Tân ngữ) là đối tượng nhận hành vi của nhà ngữ:

Mary eats vegetables frequently.

Mary: làm hành động “eat” => Subject

Vegetables: nhận hành động “eat” => Object

S O

The man is kissing his girlfriend emotionally.

S O

Có 02 một số loại Object: 

Direct Object (Tân ngữ trực tiếp): thẳng nhận/ chịu tác động từ hành động của nhà ngữ

Indirect object (Tân ngữ con gián tiếp): là fan nhận/ lãnh/ đem tân ngữ trực tiếp. Indirect object không thể tồn tại trong câu nếu không có Direct Object.

He wrote a letter lớn his lover every month.

S D.O I.O

Động từ/hành động: “write”

Danh tự trực chào đón hành động” “letter” => direct object

Danh từ nhận lấy direct object: “his girlfriend” => Indirect Object

Dành cho TOEIC: “Một số hễ từ khi xuất hiện thường tất cả 2 tân ngữ: Send, bring, cook, buy, make, give, offer, sell, show, tell……”

Object Complement

Subject Complement (Bổ ngữ của tân ngữ) chức năng này giống như như tính năng Subject Complement; chỉ khác ở đoạn từ được xẻ ngữ vào câu chưa phải là Subject cơ mà là Direct Object của câu.

We elected you team leader.

Subject D.O O.C

Your cousins named their daughter Rainbow!

S D.O O.C

Prepositional Complement

Chức năng tiếp sau của danh từ trong câu là Preposition Complement (Bổ ngữ của giới từ). Đây là mọi danh từ đi liền sau giới trường đoản cú và hiểu rõ nghĩa mang lại giới từ đó trong câu. Vị vậy, Preposition Complement còn mang tên gọi không giống là Complements of preposition giỏi là Object of preposition.