CHẤT NÀO SAU ĐÂY KHÔNG THỂ CHỨA VÒNG BENZEN

* Hướng dẫn giải

Chất quan trọng đựng vòng benzen là C6H8 vì độ bất bão hòa k = (2.6 + 2 – 8) / 2 = 3

*