Câu Hỏi Trắc Nghiệm Quản Trị Học Chương 1

Trong thực tế không thể bóc rời các quy trình này vày việc mong muốn có một bạn hoàn th...View more

Bài tổng hợp:

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ thông thường CỦA QUẢN

TRỊ HỌC

Chương 1 : NHÀ QUẢN TRỊ VÀ CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ

1. Các khía cạnh làm sao dƣới đây đúng với hoạt động quản trị:A. Là 1 trong quá trìnhB. Đƣợc định hƣớng bởi kim chỉ nam của tổ chứcC. Đối tƣợng của quản ngại trị là nhỏ ngƣờiD. Chỉ câu B và CE. Cả A, B với C2. Tác dụng quản trị đƣợc đọc làA. Dục tình giữa mục tiêu và mối cung cấp lựcB. Tình dục giữa nguồn lực cùng kết quảC. Đạt đƣợc các kim chỉ nam đã đặt raD. Hệ thống mục tiêu độc nhất quánE. Nút độ lãng phí nguồn lực tốt nhất3. Công suất quản trị đƣợc hiểu làA. Dục tình giữa kim chỉ nam và nguồn lựcB. Đạt đƣợc các mục tiêu đã để raC. Khối hệ thống mục tiêu tốt nhất quánD. Nút độ lãng phí nguồn lực thấp nhấtE. Quan hệ giới tính giữa hiệu quả và mục tiêu4. Cấp quản trị chịu trách nhiệm chính đối với các hoạt động chức năng là:A. Cung cấp caoB. Cung cấp trungC. Cung cấp cơ sở

D. Tất cả các câu trên10. Tác dụng lãnh đạo bao hàm các hoạt động dƣới đây TRỪ:A. Xác định tầm nhìn mang đến tổ chứcB. Cung ứng những hướng dẫn và cung ứng cho nhân viênC. Rượu cồn viên nhân viên cấp dƣớiD. Phân định rõ nghĩa vụ và quyền lợi và trách nhiệmE. Tạo thành lập môi trƣờng làm việc tích cực và giải quyết và xử lý các xung đột11. Chức năng tổ chức bao hàm các hoạt động dƣới trên đây TRỪ:A. Phân chia nhiệm vụ chung thành các quá trình cụ thểB. Nhóm (tích hợp) các công việcC. Khẳng định các chuỗi hành động chính đề xuất thực hiệnD. Xác lập quyền hạn cho các bộ phậnE. Tuyển chọn dụng12. Các kỹ năng quản trị hoàn toàn có thể có đƣợc từA. Bẩm sinhB. Kinh nghiệm tay nghề thực tếC. Đào tạo thiết yếu quyD. Phối kết hợp (b) và (c)E. Toàn bộ các nguồn trên13. Hoạt động quản trị là đều hoạt động:A. Khiến 2 ngƣời cùng khiêng khúc gỗ đi về 1 hƣớng.B. Sống 1 mình nhƣ Rô-bin-sơn trên hoang đảoC. Chỉ đạo 1 dàn nhạc của một ngƣờiD. A cùng C đều đúng.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm quản trị học chương 1

14. Hoạt động quản trị quan trọng vì: A. Trình bày ngƣời quản lý và điều hành cấp cao là quan trọng đặc biệt nhất B. Biểu lộ ngƣời đầy đủ hành cấp thấp luôn luôn có năng lượng kém hơn ngƣời điều hành cấp cao C. Sở hữu lại kết quả hơn đến công việc

D. Cho thấy thêm ự phân loại cấp bậc rõ ràng.15. Trong thực tế, vận động quản trị vẫn có tác dụng khi (chọn câu sai):A. Không thay đổi sản lƣợng áp ra output và tăng các yếu tố đầu vào.B. Giảm thiểu ngân sách chi tiêu các nguồn lực có sẵn ở nguồn vào và không thay đổi sản lƣợng đầu ra.C. Sút đƣợc các giá thành ở nguồn vào tăng sản phẩm ở đầu ra.D. Không thay đổi các yếu tố đầu vào và tăng thêm số lƣợng đầu ra.16. Lựa chọn câu sai:A. Kết quả gắn ngay lập tức với kim chỉ nam thực hiện tại hoặc mục tiêu trong khi kết quả gắn liềnvới phƣơng tiện.B. Tác dụng là làm đƣợc vấn đề (doing things right) vào khi tác dụng là làm cho đúng việc(doing right things)C. Kết quả tỷ lệ thuận với hiệu quả đạt đƣợc, tỷ lệ nghịch với phí tổn tổn bỏ ra.D. Càng ít tốn kém những nguồn lực thì hiệu quả sản xuất càng cao.17. Cách làm để tính kết quả công việc:A. P=OB. P=I/OC. P=O/ID. Tất cả đều sai18. Lựa chọn câu sai:A. Cai quản trị góp hạn chế ngân sách chi tiêu và gia tăng kết quảB. Chỉ khi nào ngƣời ta cân nhắc kết quả thì ngƣời ta mới lưu ý đến hoạtđộng quản lí trị.C. Vì sao tồn trên của vận động quản trị là mong mỏi có hiệu quả.D. Cả 3 ý trên đầy đủ đúng19. Ai là ngƣời vẫn nêu ra 7 chức năng quản trị:A. Frederich TaylorB. Robert owenC. Charles BabbageD. Gulic and Urwich

C. Quản ngại trị cơ sởD. Cả 3 câu trên số đông đúng.26. Một tổ chức là 1 thực thể:A. Có mục đích riêngB. Bao hàm thành viênC. Bao gồm một tổ chức cơ cấu có tính hệ thốngD. Cả 3 câu trên hầu hết đúng.27. Ở cung cấp giữa, một nhà quản trị thƣờng hoàn toàn có thể đƣợc gọi là:A. Giám thịB. Tổ trƣởngC. đào tạo và huấn luyện viênD. Chỉ đạo công trình.

Xem thêm: Mathtype Là Gì - Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Gõ Công Thức Toán

28. Chọn câu sai: bên quản trị cấp cơ sở làA. Phần đông nhà quản ngại trị cấp cho bậc sau cùng trong khối hệ thống cấp bậc của càc nhà quản trị trong cùng một nhóm chức.B. Ngƣời loại gián tiếp gia nhập các quá trình sản xuất kinh doanh rõ ràng nhƣ các nhân viên dƣới quyền họ.C. Công ty quản trị với trọng trách hƣớng dẫn, đốc thúc, tinh chỉnh và điều khiển công nhân trong các bước thƣờng ngày.D. Cả 3 câu trên hồ hết sai.29. Ngƣời trực tiếp gia nhập các các bước sản xuất khiếp doanh ví dụ nhƣ các nhân viên không giống dƣới quyền bọn họ là hầu hết nhà cai quản trị:A. Cung cấp caoB. Cấp giữaC. Cấp cho cơ sởD. Cả 3 câu trên số đông đúng.30. Công ty quản trị cấp cho giữa có thể là:A. Trƣởng phòngB. Tổ trƣởng

C. Shop trƣởngD. Cả A, C số đông đúng.31. Lựa chọn câu đúng:A. Sự không giống nhau giữa các nhà quản ngại trị chỉ khác biệt về thể loại chứ không hẳn về trình độB. Bên quản trị nào thì cũng đƣa ra các quyết định về hoạch định, tổ chức, tinh chỉnh và kiểm tra.C. Ở những cấp bậc không giống nhau, thời hạn thực hiện công dụng cũng rứa đổi.D. Cả B, C rất nhiều đúng.32. 1 trong các ba các loại kỹ năng ở trong phòng quản trị:A. Kỹ năng giao tiếpB. Kĩ năng kỹ thuậtC. Kỹ năng thuyết trìnhD. Kĩ năng làm câu hỏi nhóm33. Năng lực nhân sự đặc biệt quan trọng nhất với:A. Bên quản trị cấp cho cơ sởB. Nhà quản trị cấp cho giữaC. đơn vị quản trị cung cấp caoD. Cả tía câu trên đông đảo sai.34. Rất nhiều nhà cai quản trị đa số phải tiến hành bao nhiêu vai trò không giống nhau: A. 9 B C. 11 D. 1235. Khi bên quản trị tìm bí quyết cải tiến hoạt động vui chơi của tổ chức, công ty quản trị đó đảm nhận vai trò:A. Sứ mệnh giải quyếtB. Sứ mệnh thƣơng thuyếtC. Phương châm ngƣời triển lẵm tài nguyênD. Sứ mệnh doanh nhân36. Lƣơng của quản lí trị viên:A. Làm phản ánh hồ hết lực cung và cầu của thị trƣờng

42 : Điền vào khu vực trống : “quản trị là gần như hoạt động cần thiết khi có không ít ngƣời kếthợp cùng với nhau trong một tổ chức nhằm mục đích thực hiện ... .. Chung”a. Mục tiêub. Lợi nhuậnc. Kế hoạchd. Lợi ích43 : Điền vào vị trí trống “ chuyển động quản trị chịu sự ảnh hưởng tác động của ... đang biến độngkhông ngừng”a. Kỹ thuậtb. Công nghệc. Kinh tếd. Môi truờng44 : quản ngại trị quan trọng choa. Các tổ chức vì chưng lợi nhuận và tổ chức phi lợi nhuậnb. Những doanh nghiệp hoạt động sản xuất khiếp doanhc. Các đơn vị hành chính sự nghiệpd. Những công ty lớn4 5: Điền vào khu vực trống “ quản trị hƣớng tổ chức triển khai đạt mục tiêu với ... Cao nhất và chiphí tốt nhất”a. Sự thỏa mãnb. Lợi íchc. Kết quảd. Lợi nhuận4 6: Để tăng năng suất quản trị, các nhà quản trị hoàn toàn có thể thực hiện bởi cácha. Giảm chi tiêu ở đầu vào và lợi nhuận ở đầu ra output không cầm đổib. Chi tiêu ở đầu vào không chuyển đổi và tăng lệch giá ở đầu rac. Vừa giảm ngân sách chi tiêu ở nguồn vào và vừa tăng lệch giá ở đầu rad. Tất cả những cách trên47: quản lí trị viên trung cấp cho thƣờng tập trung vào việc ra những loại quyết định

a. Chiến lƣợcb. Tác nghiệpc. Chiến thuậtd. Toàn bộ các loại ra quyết định trên4 8: Càng xuống thấp cấp hơn thời hạn dành cho tác dụng quản trị nào vẫn càng quantrọnga. Hoạch địnhb. Tổ chức triển khai và kiểm trảc. Điều khiểnd. Toàn bộ các tác dụng trên4 9: Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho tác dụng quản trị nào đang càng quantrọnga. Hoạch địnhb. Tổ chứcc. Điều khiểnd. Kiểm tra5 0: nhà quản trị phân bố thời gian nhiềunhất mang lại việc tiến hành chức nănga. Hoạch địnhb. Điểu khiển cùng kiểm trac. Tỏ chứcd. Tất cả phƣơng án trên hầu hết không chính xác51: công ty quản trị cấp cho cao cần thiết nhất kỹ nănga. Nhân sựb. Tƣ duyc. Kỹ thuậtd. Tài năng tƣ duy + nhân sự5 2: quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và những kỹ năng ở trong nhà quản trị làa. Ở bậc cai quản trị càng cao kỹ năng kỹ thuật càng gồm tầm quan liêu trọng

d. Tất cả những tuyên cha nêu trên các sai5 8: kĩ năng nào cần thiết ở cường độ nhƣ nhau đối với các đơn vị quản trịa. Tƣ duyb. Kỹ thuậtc. Nhân sựd. Toàn bộ đều sai5 9: Vai trò như thế nào đã được thực hiện tại khi đơn vị quản trị đƣa ra 1 quyết định để phát triển kinhdoanha. Mục đích ngƣời lãnh đạob. Mục đích ngƣời đại diệnc. Phương châm ngƣời phân bổ tài nguyênd. Vai trò ngƣời doanh nhân6 0: Điền vào vị trí trống “ công ty quản trị thấp cấp thì năng lực ... Càng quan trọnga. Nhân sựb. Chăm mônc. Tƣ duyd. Giao tiếp6 1: kim chỉ nam của quản trị trong 1 tổ chức làa. Đạt đƣợc hiệu quả và hiệu suất caob. Sử dụng phải chăng các mối cung cấp lực hiện tại cóc. Tra cứu kiếm lợi nhuậnd. Tạo thành sự ổn định để phát triển6 2: phạt biểu làm sao sau đấy là đúnga. Quản trị cần thiết đối với bệnh dịch việnb. Quản lí trị cần thiết đối với trƣờng đại họcc. Quản ngại trị chỉ quan trọng đối với tổ chức có bài bản lớnd. Quản ngại trị cần thiết đối với doanh nghiệp6 3: quản trị cần thiết trong các tổ chức đểa. Đạt đƣợc lợi nhuận

b. Giảm bỏ ra phíc. Đạt đƣợc kim chỉ nam với năng suất caod. Tạo đơn thân tự trong 1 tổ chức6 4: Để tăng hiệu quả, các nhà cai quản trị rất có thể thực hiện bởi cácha. Giảm giá cả ở nguồn vào và hiệu quả ở đầu ra output không thay đổib. Ngân sách chi tiêu ở nguồn vào không đổi với tăng tác dụng đầu rac. Vừa giảm ngân sách ở nguồn vào và tăng hiệu quả đẩu rad. Toàn bộ đều sai6 5: Để đạt hiệu quả, những nhà quản lí trị buộc phải phảia. Khẳng định và ngừng đúng mục tiêub. Giảm giá cả đầu vàoc. Tăng lệch giá ở đầu rad. Toàn bộ đều chƣa bao gồm xác6 6: Trong quản lí trị doanh nghiệp quan trọng nhất làa. Xác định đúng lĩnh vực chuyển động tổ chứcb. Xác định đúng đồ sộ của tổ chứcc. Khẳng định đúng chuyên môn và số lƣợng lực lượng nhân viênd. Xác định đúng chiến lƣợc cải tiến và phát triển của doanh nghiệp6 7: công ty quản trị thấp cấp cần tập trung thời gian nhiều duy nhất cho công dụng nào sauđây?a. Hoạch địnhb. Tổ chức và kiểm trac. Điều khiểnd. Toàn bộ các công dụng trên6 8: thời hạn dành cho công dụng hoạch định sẽ đề nghị nhiều hơn so với nhà quản trịa. Cấp caob. Cấp trungc. Cấp cho thấpd. Tất cả các đơn vị quản trị

7 4: năng suất của quản ngại trị chỉ tất cả đƣợc khia. Có tác dụng đúng việcb. Làm việc đúng cáchc. Chi phí thấpd. Tất cả đều sai7 5: Trong quản trị tổ chức, quan trọng đặc biệt nhất làa. Làm đúng việcb. Thao tác làm việc đúng cáchc. Đạt đƣợc lợi nhuậnd. Ngân sách thấp7 6: Trong quản trị tổ chức, đặc trưng nhất làa. Thực hiện kim chỉ nam đúng với hiệu suất caob. Làm đúng việcc. Đạt đƣợc lợi nhuậnd. Ngân sách chi tiêu thấp nhất7 7: hiệu quả và năng suất của quản lí trị chỉ bao gồm đƣợc khia. Làm cho đúng việcb. Làm cho đúng cáchc. Tỷ lệ giữa hiệu quả đạt đƣợc/ chi phí bỏ ra caod. Làm cho đúng phương pháp để đạt được mục tiêu7 8: bên quản trị thực hiện vai trò j lúc đƣara ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sảnxuấta. Vai trò ngƣời thực hiệnb. Vai trò ngƣời đại diệnc. Mục đích ngƣời phân chia tài nguyênd. Vai trò công ty kinh doanh7 9: bên quản trị thực hiện vai trò j khi xử lý vấn đề kho bãi công xảy ra trong doanhnghiệp

a. Mục đích nàh khiếp doanhb. Sứ mệnh ngƣời giải quyết xáo trộnc. Vai trò ngƣời thƣơng thuyếtd. Vai trò ngƣời lãnh đạo8 0: đơn vị quản trị tiến hành vai trò j khi bàn bạc với đối tác doanh nghiệp về câu hỏi tăng đối chọi giá giacông tròn vượt trình bàn thảo hợp đồng với họa. Vai trò ngƣời liên lạcb. Phương châm ngƣời thƣơng thuyếtc. Sứ mệnh ngƣời lãnh đạod. Phương châm ngƣời đại diện

Chương 2 : SỰ TIẾN TRIỂN CỦA TƢ TƢỞNG QUẢN TRỊ

AI LÀ TRIỆU PHÚ

1/ Tác phẩm nổi tiếng nào diễn đạt tƣ tƣởng hƣớng đến kết quả quản trị thông quaviệc tăng năng suất lao hễ trên cơ sở hợp lý và phải chăng hoá các bƣớc việc?

A. The Human Side of Enterprise – Mc. GregorB. = The Principles of Scientific Management – W. TaylorC. The end of Economic Man – Peter DrunkerD. In search of exellence – Tom Peter và Robert H. Waterman

2/ Ai là ngƣời đi đón đầu trong việc áp dụng những bức ảnh thao tác để nghiên cứuvà sắp xếp hợp lý các thao tác làm việc làm việc dựa vào các công trình nghiên cứu của Taylor?

A. Frank LilianB. Henry L. GanttC. =Frank GibrethD. Cả A cùng C

A. W. TaylorB. Henry FayolC. Elton MayoD. Max Weber9/ Điểm thân mật chung của những trƣờng phái quản trị làA. Năng suất lao độngB. Con ngƣờiC. Hiệu quảD. Lợi nhuận10 / định hướng quản trị cổ điển có tinh giảm là:A. Quan liêu niệm nhà máy sản xuất là một hệ thống đóngB. Chƣa chú ý đến con ngƣờiC. Bao hàm cả a cùng bD. Thành lập quá lâu11/ người sáng tác của đạo giáo Z là:A. Ngƣời MỹB. Ngƣời NhậtC. Ngƣời Mỹ nơi bắt đầu NhậtD. Ngƣời khác12/ “ Ra quyết định chính xác là chìa khoá để đạt tác dụng quản trị” là quan điểm củatrƣờng phái:A. Định hƣớngB. Khoa họcC. Tổng quátD. Tâm lý – xã hội13/ các kim chỉ nan cổ đại:A. Còn đúng trong năm hiện tạiB. Không hề đúng trong thời điểm hiện tạiC. Không còn có giá trị những năm hiện tại

D. Nên phân tích để vận dụng linh hoạt

TRẮC NGHIỆM

1 là ngƣời sáng lập ra trƣờng phái cai quản trị hình dạng thƣ lại?A. Max WeberB. TaylorC. Henry LD. Elton Mayo

Mục tiêu của quản trị một cách khoa học tập là nhằm:A. Nâng cấp năng suất.B. Cải thiện hiệu quả.C. Cắt bớt sự lãng phíD. =Cả 3 phƣơng án trênTrong biện pháp tiếp cận theo 7 nguyên tố (7’S), các yếu tố quản trị:A. Độc lập, không biến thành tác đụng bởi các yếu tố còn lại.B. Chỉ bị ảnh hƣởng khi yếu tố System (hệ thống) ráng đổi.C. Chỉ bị ảnh hƣởng khi yếu tố giới thiệu values (giá trị chia sẻ ) nỗ lực đổi.D. Có ảnh hƣởng lên nhau, lúc một yếu tố biến đổi kéo theo những yếu tố khác cũngbị ảnh hƣởng.

4ý thuyết quản ngại trị giao diện thƣ lại đƣa ra quy trình về điều gì???aCách quản ngại lí nhân viên mớiB.= Về phương pháp điều hành một tổ chứcC. Tạo nên ra phong thái cá nhânD. Cả 3 phƣơng án trên