Cách Làm Bản Đồ Tư Duy

Làm cố gắng nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo nên một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, các lựa chọn kiến tạo mà bạn chọn nên phụ thuộc vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều quan trọng đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về khán giả của doanh nghiệp khi tạo thành sơ đồ bốn duy:

Họ cần tin tức gì để hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó cần phải chi tiết đến mức nào?Bạn rất có thể làm gì để sơ đồ tứ duy của chúng ta hấp dẫn hơn?