NGHĨA CỦA TỪ : BASE

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

base
*

base /beis/ danh từ đại lý, nền, căn nguyên, nền móng đáy, chấn đế cnạp năng lượng cứair base: căn cứ ko quânmilitary base: căn cứ quân sựbase of operation: căn cứ tác chiến (toán thù học) đường đáy, mặt đáybase of a triangle: lòng tam giác (toán thù học) cơ sốbase of logarithm: cơ số của loga (ngôn ngữ học) gốc từ (hoá học) Bazơlớn be off one"s base (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất tríto get to first base (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khai công, bắt đầu làm cho (Việc gì) nước ngoài cồn từ đặt tên, đặt cơ sở (chiếc gì) trên phụ thuộc, căn cứ vàolớn base oneself on facts: dựa vào thực tế tính từ hèn kém, đê tiện; khúm thế, quỵ luỵ hay, ko quý (kyên loại)base metals: kim loại thường trả (tiền)base coin: đồng tiền giả
cnạp năng lượng cứcontainer base: địa thế căn cứ công-ten-nơdata base: căn cứ số liệutax base: đại lý, căn cứ tính thuếcăn cứ vàocơ bảnbase cargo: hàng chsinh sống cơ bản (của một tuyến phố biển)base interest rate: giá chỉ cước cơ bảnbase lending rates: lãi suất vay cho vay vốn cơ bảnbase pay rate: nấc lương cơ bảnhire base: giá chỉ cơ bạn dạng cho thuê (tàu)đặt cơ sởdựa vàonền tảngexport base: nền tảng xuất khẩuknow-how base: nền tảng học vấnacid base indicatorchất chỉ thị độ đậm đặc axitbase coinchi phí (rubi, bạc) bao gồm pha trộnbase datetiền kém giá bán trịbase exchange methodphương thức trao đổibase farethời khắc gốcbase figuresố lượng tiêu chuẩnbase formationtừ bỏ chế tạo ra đụcbase linetư liệu gốcbase market valuelãi suất vay cơ sởbase metalsthị giá chỉ cơ sởbase moneykim loại cơ sởbase numbercơ sốbase of assessmenttiêu chuẩn đánh thuếbase of costingđại lý tính giá tiền tổnbase oildầu nguyênbase oildầu thôbase pay. lương căn uống bảnbase periodtiền cơ sởbase pricethời kỳ cơ sởbase pricethời kỳ gốcbase rategiá gốcbase salary scalebậc lương căn bảnbase salary scalebảng lương căn bảnbase salary scalebiểu giá bán lương căn uống bảnbase stockgiá chỉ kho gốcbase stocklãi suất cửa hàng danh từ o cơ sở, nền, nền tảng, nền móng o trụ (vỉa) o căn cứ o chân (núi), đáy, đế o (toán học) cơ số, đường đáy, đường mặt đáy o (hoá học) basơ § aromatic base : bazơ dãy thơm § established base : cơ sở đã thiết lập § inorganic base : bazơ vô cơ § naphthene base : gốc napthten, gốc atphan § oil base : nền dầu § organic base : bazơ hữu cơ § quinoline base : bazơ quinilin § base abstract : bản nắm tắt cơ bản § base exchange : trao đổi cation Sự nạm thể một loạ cation, thí dụ natri, ở trên bề mặt của một khoáng vật sét bởi một loại cation khác, thí dụ canxi. § base line : tuyến cơ sở; đường chuẩn, đường mốc § base load : tải cơ bản Mức tải thấp nhất vào một chu kỳ ngày hoặc năm. § base metal : kyên loại thường Kyên ổn loại thông thường, hoạt tính hoá học, như chí hoặc đồng. Kyên loại thường nằm ở đầu dưới của dãy điện hoá. § base of weathering : đáy phong hoá Ranh giới trong thăm dò địa chất giữa lớp tốc độ thấp ở bên trên mặt hoặc là lớp tất cả tốc độ cao nằm ở bên dưới. § base pressure : áp suất cơ sở áp suất từ đó tính áp suất khí. áp suất cơ sở thường xấp xỉ với áp suất khí quyển (14,7 psi). § base price : giá gốc Giá gốc của dầu thô căn cứ theo cấp dầu, chất lượng dầu và địa điểm. § base royalty : thuế tài nguyên ổn cơ bản § base sediment & water : nước và tạp chất cơ sở § base square : đáy hình vuông

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): base, the basics, basis, base, baseless, basic, basically

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): base, the basics, basis, base, baseless, basic, basically


*

*

*

base

Từ điển Collocation

base noun

1 lowest part

ADJ. firm, solid, svào

VERB + BASE have The statue has a solid concrete base.

2 original idea/situation

ADJ. firm, secure, solid, sound, svào | economic, ideological His arguments have sầu a sound economic base.

VERB + BASE have sầu | establish, give sầu sb, provide (sb with) These policies give sầu us a solid base for winning the next election. | use sth as

PREP.. ~ for He used the notes as a base for his lecture.

3 of support/income/power

ADJ. solid, sound | broad, narrow These policies have sầu a broad base of support. | power a politician with a rural power base | commercial, economic, financial, industrial, manufacturing, tax The country has a sound commercial base. | client, customer

VERB + BASE have | develop, expand, improve, increase The company is trying to expvà its customer base.

BASE + VERB grow | shrink

4 main place

ADJ. excellent, ikhuyến mãi, perfect

VERB + BASE have The company has its base in New York. | establish, phối up The company has phối up its new base in the north.

BASE + NOUN camp

PREPhường. ~ for an igiảm giá base for mountain expeditions

5 military centre

ADJ. foreign Demonstrators demanded the removal of foreign bases. | air, air force, military, missile, NATO, naval, RAF

VERB + BASE have sầu | build, establish The Americans established a naval base on the island in the 1960s.

PREP.. at a/the~ equipment kept at the base | on a/the ~ people living on the air force base | to (the) ~ The planes have all returned to lớn base.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ : base

the bottom or lowest part

the base of the mountain

(anatomy) the part of an organ nearest its point of attachment

the base of the skull

the bottom side of a geometric figure from which the altitude can be constructed

the base of the triangle

the principal ingredient of a mixture

glycerinated gelatin is used as a base for many ointments

he told the painter that he wanted a yellow base with just a hint of green

everything she cooked seemed khổng lồ have rice as the base

a flat bottom on which something is intended khổng lồ sit

a tub should sit on its own base

(electronics) the part of a transistor that separates the emitter from the collector

v.

adj.

Xem thêm: Thiết Kế Và Quản Trị Website Từ A, Cách Quản Trị Website Cho Người Mới Bắt Đầu

(used of metals) consisting of or alloyed with inferior metal

base coins of aluminum

a base metal

debased; not genuine

an attempt lớn eliminate the base coinage


Microsoft Computer Dictionary

n. 1. In mathematics, a number that is raised lớn the power specified by an exponent. For example, in 23 = 2 x 2 x 2 = 8, the base is 2. 2. In mathematics, the number of digits in a particular numbering system. With microcomputers, four numbering systems are commonly used or referred to—binary, octal, decimal, & hexadecimal—& each is based on a different number of digits. The binary, or base-2, numbering system, which is used khổng lồ discuss the states of a computer’s ngắn gọn xúc tích, has two digits, 0 và 1. Octal, or base-8, has eight digits, 0 through 7. The familiar decimal, or base-10, numbering system has ten digits, 0 through 9. Hexadecimal, or base-16, has sixteen digits, 0 through 9 và A through F. When numbers are written in a particular base, the base is often subscripted & enclosed in parentheses after the number, as in 24AE(16) = 9,390. Also called: radix. See also binary1, decimal, hexadecimal, octal. 3. One of three terminals (emitter, base, and collector) in a bipolar transistor. The current through the base controls the current between the emitter and the collector. See also transistor. 4. The insulating foundation of a printed circuit board. See also circuit board.

Bloomberg Financial Glossary

基数|基值|基准|基础基数;基值;基准;基础A technical analysis tool. A chart pattern depicting the period when the supply and dem& of a certain stochồng are in relative equilibrium, resulting in a narrow trading range. The merging of the tư vấn cấp độ và resistance cấp độ.

English Synonym và Antonym Dictionary

bases|based|basingsyn.: bottom cowardly establish fix found foundation groundwork headquarters inferior low mean selfish phối settle stationant.: classical noble peak proud virtuous