Bài Tập Quá Khứ Đơn Lớp 7

... Worked? Công dụng·Khi hai hành vi cùng xẩy ra trong quá khứ, ta dùng Quá khứ hoàn thành cho hành vi nào xẩy ra Trước và Quá khứ đơn giản cho hành động nào xảy ra sau.Ví dụ :-I met them ... Tôi mợn tiền, tôi đang làm rất là mình để phát triển thành tỉ phú) thừa khứ liên tiến (Past Continuous)Hình thức vượt khứ liên tiến =Quá khứ đơn giản của to BE + lúc này phân từXác đỉnhPhu địnhNghi ... Trong quá khứ. Lấy ví dụ như :-I was always working full-time (Tôi luôn luôn luôn làm việc trọn ngày)-He was always asking questions (Nó cứ hỏi hoài) thừa khứ hoàn thành (Past Perfect)Hình thức Quá khứ hoàn...

Bạn đang xem: Bài tập quá khứ đơn lớp 7


*

*

*

... Stand2. Smile3. Eat4. Cut5. Plan6. Say 7. cry8. Ride9. Clap10. Fly1. _________2. _________3. _________4. _________5. _________6. _________ 7.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Grabtaxi Trên Iphone, Android, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Grabtaxi

_________8. _________9. _________10. ... Write13. Get14. Drop15. Camp16. Dye 17. Sneeze18. Lie19. Refer20. See11. _________12. _________13. _________14. _________15. _________16. _________ 17. _________18. _________19. _________20. ... All. • The most famous singer is 91Grammar Time Nguyen Tri Tuan – Nguyen Tuan Kiet EXERCISE 7 Put the verbs into the correct form: Present Continuous or Simple Present. Los Angeles15...
*

*

... The Past Simple Tense : THì quá KHứ ĐƠN Ex I . HÃy chia những động từ trong số câu sau đây ở thì quá khứ . 1. Jack (go ) to the siêu thị . 2. He (buy) some eggs3. ... .____________________________________________________________ Ex III. Thi bây giờ đơn , thì hiện tại tiếp tục hay thì quá khứ đơn ?1. He often (stay) __________________ at home on Sundays .2. Look! ... The rain (stop) in the middle of the afternoon 16. We (eat) lunch at the restaurant with them 17. She (begin) the day with an accident 18. I (forget) about the meeting19 . He often (feel) ill...